Sesja XLI z dnia 29.06.2006

Or.V.0041- 41 / 2006

 

 

 

Protokół Nr XLI/ 2006

z obrad XLI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 29 czerwca 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

 Obrady XLI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 29 czerwca 2006 roku, o godz.1015 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  Nieobecni byli: Pani Bożena Bieta, Pan Wojciech Bukłaha, Pan Bogdan Konopka oraz Pan Krzysztof Obukowicz.

Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XLI Sesji RPB. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad:

·   jako pkt. 8 punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok”

·   po obecnym pkt.12 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termomodernizację”.

Pozostałe punkty otrzymują kolejne numery.

 

Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

1.         Otwarcie obrad XLI Sesji Rady.

2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4.         Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

5.         Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu.

6.         Informacja na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2005 rok.

8.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

12.      Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

13.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termomodernizację. 

14.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu. 

15.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Michałowie.

16.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach.

17.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji zadania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

18.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Budowania Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Białostockim do 2010 roku”. 

19.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. 

20.      Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi nr 1486B Stanisławowo – 1485B. 

21.      Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

22.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego. 

23.      Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za I półrocze 2006 roku. 

24.      Interpelacje i zapytania Radnych.

25.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej XL Sesji RPB.

26.      Sprawy różne.

27.      Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 25 maja 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku /zał. nr 4/.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·  majątkiem powiatowym,

·  drogami powiatowymi,

·  ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·  oświatą, kulturą i sportem,

·  finansami i budżetem.

 Ponadto Zarząd:

·   przyznał premie za m-c maj 2006 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych,

·   podpisał umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Selektywna zbiórka odpadów stałych w Gminie Zabłudów”,

·   podpisał umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Suraż”,

·   podpisał porozumienie z Gminą Turośń Kościelna w sprawie współorganizacji „Dnia Konia na Podlasiu”,

·   zapoznał się ze sprawozdaniem z pobytu delegacji francuskiej z regionu Burgundii w Powiecie Białostockim,

·   rozpatrywał pismo Szkoły Podstawowej w Rogowie w sprawie dofinansowania organizacji „Warsztatów Ekologicznych Natura – My”,

·   podpisał pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z interpelacją złożona w sprawie sytuacji rolników hodowców bydła,

·    rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

·   udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

                Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·   zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czarnej Białostockiej,

·   II edycji Festiwalu „Wasilkowskie Klimaty Akordeonowe”,

·   Festynie Ludowym w Zwierkach,

·   posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,

·   Sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie,

·   imprezie organizowanej przez DPS w Łaźniach pn. „Podlaskie Dni Rodziny”,

·   obchodach „Dnia Dziecka” w Krasnem i Supraślu,

·   otwarciu ekspozycji wnętrz „Chałupy ze Starej Grzybowszczyzny” zorganizowanej przez Białostockie Muzeum Wsi,

·   XI Spotkaniach z Naturą i Sztuką „Uroczysko” w Supraślu,

·   V Podlaskim Turnieju w Dwuboju Pożarniczym,

·   VII Olimpiadzie Samorządowej Województwa Podlaskiego w Grajewie,

·   VI Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Piłce Nożnej w Supraślu,

·   Festynie św. Antoniego w Klepaczach i Jałówce,

·   imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy „Osiedle Bacieczki”,

·   obchodach XXV Dni Choroszczy,

·   obchodach Dni Czarnej Białostockiej,

·   imprezie „Dzień Konia na Podlasiu” w Turośni Kościelnej,

·   uroczystej promocji książki „Honorowi obywatele miasta Białegostoku”,

·   Finale VI edycji Konkursu na zbiórkę surowców wtórnych w Kopnej Górze organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku,

·   Festynie Historycznym „Grodzisko” w Surażu,

·   VI Prezentacjach Tradycji Ludowej Powiatu Białostockiego pn. „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Tykocinie.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

                Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

                Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym nadkomisarz Pani Aleksandra Zinówko - Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku / zał. nr 5/.

      „ W okresie od stycznia do maja 2006 roku odnotowano w rejonie Powiatu Białostockiego ogółem 994 przestępstwa. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o 190 zdarzeń. W rozbiciu na poszczególne kategorie, czyli przestępstwa: kryminalne, gospodarcze, drogowe czy narkotykowe również odnotowano spadki ilości zdarzeń. Jeżeli chodzi o wskaźniki wykrywalności w tych poszczególnych kategoriach, kształtują się one mniej więcej na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim. Odnotowano niewielki wzrost wskaźnika w przestępstwach gospodarczych i niewielki spadek przestępstw narkotykowych. Wśród przestępstw kryminalnych, które stanowią 67% ogółu zdarzeń odnotowanych w powiecie, najwięcej czynów skierowanych było przeciwko mieniu – 476 zdarzeń, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego – 602 przestępstw. Przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzono 72 przestępstwa, co stanowi ponad 7% ogółu przestępstw kryminalnych. Jeżeli chodzi o kategorię przestępstw skierowanych przeciwko mieniu poważny spadek odnotowano w kradzieżach rzeczy. Podobnie przedstawia się rodzaj - kradzież z włamaniem. Również odnotowano mniej przestępstw jeżeli chodzi o kradzież samochodów i przestępstwa rozbójnicze.”

                Pani Nadkomisarz – Aleksandra Zinówko przedstawiła zebranym wskaźniki wykrywalności w omawianych wyżej kategoriach przestępstw w oparciu o pokaz multimedialny.

                W uzupełnieniu tej informacji głos zabrał Komendant Miejski Policji w Białymstoku – Pan Jarosław Stankiewicz. Szczególną uwagę zebranych zwrócił na realizację programów całorocznych, jak też programów letnich np. „Bezpieczna woda”, „Bezpieczny ogród” oraz na współpracę policji z samorządami. Dzięki przychylności samorządów i wsparciu finansowym policji zakupiono sprzęt niezbędnego dla prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań.

                Radny Pan Mikołaj Cywoniuk poprosił o podanie informacji czy wewnątrz struktur policji podejmowane są środki dyscyplinujące pracę policjantów, gdy ujawnione zostanie naruszenie prawa. Pan Cywoniuk podał konkretne przykłady zdarzeń, które jego zdaniem ujawniły bardzo stereotypowe i niegrzeczne traktowanie osób przez funkcjonariuszy, dla których praca winna być służbą.

                Komendant Miejski Policji w Białymstoku – Pan Jarosław Stankiewicz wyjaśnił, iż dla funkcjonariuszy pełniących służbę każdy obywatel jest taki sam i jest traktowany bez uprzedzeń, w świetle obowiązujących procedur. Ponadto istnieje zakaz wykonywania czynności kontrolnych w pojazdach zarówno policyjnych, jak tez osoby zatrzymanej do kontroli. „Jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, iż kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu, funkcjonariusz jest obowiązany do zbadania stanu trzeźwości. Chcę poinformować zebranych, iż na terenie Komisariatu Policji w Zabłudowie obejmującej działaniem Gminy Zabłudów, Michałowo i Gródek zostały dokonane kontrolne czynności wewnętrzne. Są prowadzone postępowania dyscyplinarne jak również postępowanie przez Prokuraturę, niemniej obecnie nie mogę ujawniać szczegółów.”

                Radny Pan Jan Kaczmarek zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na fakt, iż Komisariat Policji w Zabłudowie obejmujący zasięgiem Gminy Zabłudów, Michałowo i Gródek jest najlepszym w powiecie. Przestępczość na tym terenie jest najmniejsza, nie ma żadnego zdarzenia narkotykowego, odnotowano tylko jedno pobicie i cztery kradzieże z włamaniem. Mogą istnieć jakieś pojedyncze niechęci i animozje do pracy funkcjonariuszy, ale generalnie ocena tej pracy winna być pozytywna.

                Kolejnym mówcą był Pan Marian Jurkin. Wyraził on swoją wdzięczność i podziękowanie za reaktywowanie Oddziału Policji Ruchu Drogowego w Łapach. Pan Jurkin wyraził nadzieję, iż między innymi poprzez działania tej komórki zostaną ukrócone ekscesy kierowców motorów. Ponadto pojawiła się większa ilość patroli, co powoduje większy spokój  w terenie.

                Radny Pan Józef Ryszard Sikorski zauważył, iż po analizie statystyk niepokojąca staje się mniejsza wykrywalność kradzieży samochodów. Poprosił o wyjaśnienie, jak przedstawia się sytuacja ewidencjonowania tych zdarzeń.

                Komendant Miejski Policji w Białymstoku – Pan Jarosław Stankiewicz w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na kilka faktów: „W roku 2005 na terenie całego powiatu zostało skradzionych 7 pojazdów, a w analogicznym okresie tego roku tylko 5 pojazdów. Wykrywalność stanowi rzeczywiście 20%, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, iż postępowanie to wymaga czasu”.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z apelem mieszkańców Supraśla o zwiększenie liczby patroli, szczególnie w godzinach wieczorowych na plaży w Supraślu. Mieszkańcy skarżą się, iż w godzinach wieczornych ten teren staje się niebezpieczny z wielu względów.

                Komendant Miejski Policji w Białymstoku – Pan Jarosław Stankiewicz zapewnił, iż zostanie na ten teren skierowana większa liczba patroli, również z terenu Białegostoku.

                Pan Walenty Sic zapytał czy są prowadzone nabory do policji i jak przebiega rekrutacja kandydatów i jakie warunki winny być spełnione przez kandydatów.

                Pan Jarosław Stankiewicz - Komendant Miejski Policji w Białymstoku poinformował, iż wszelkie informacje i dane dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.kgp.pl. Ponadto funkcjonariusze z Komisariatów otrzymali polecenie wywieszenia obwieszczeń w tej sprawie we wszystkich urzędach miast i urzędach gmin.

                Pan Komendant dodał, iż w ubiegłym roku spośród 700 kandydatów testy kwalifikacyjne przeszło tylko 17 kandydatów, a w roku 2006 spośród 460 kandydatów testy kwalifikacyjne przeszło 14 osób.

                Radna Pani Anna Grycuk w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na narastający problem dotyczący sprzedaży alkoholu nieletnim i przebywania osób nieletnich w restauracjach i barach w porze nocnej. Poprosiła o podjęcie tego problemu i interwencję.

                Komendant Miejski Policji w Białymstoku – Pan Jarosław Stankiewicz odpowiadając na pytanie zauważył: „W innych jednostkach, w których pracowałem problem ten rozwiązywaliśmy w ten sposób, że nie sama policja, ale w urzędach miejskich i urzędach gmin funkcjonują Komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Myślę, że jest to problem nie tylko samej policji, bo nie wyobrażam sobie by policjanta postawić przy restauracji do pilnowania młodzieży tylko po prostu organizować wspólne kontrole z przedstawicielami Komisji i wówczas możemy  podejmować działania. Proszę więc w tej kwestii o przychylność przedstawicieli samorządów”.

                Radny Pan Marek Żmujdzin pojął problem sprzedaży alkoholi na targowiskach. Zapytał, czy istnieje możliwość zwiększenia liczby takich kontroli, ponieważ ten proceder kwitnie, a osoby sprzedające alkohol i papierosy czują się bezkarne.

                Pan Jarosław Stankiewicz dziękując za ww. informację zapewnił o podjęciu tego problemu. Pan Komendant podziękował za możliwość uczestnictwa w Sesji i przedstawienia zakresu działania policji na terenie Powiatu Białostockiego.

                Rada Powiatu Białostockiego informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przyjęła do wiadomości.

 

 

Ad. 5

                Informacja o stanie bezpieczeństwa p. ppoż. na terenie powiatu.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Popławski stwierdził, iż przesłany Wysokiej Radzie materiał pisemny zawiera bardzo szczegółowe informacje, obrazujące ogrom pracy Straży Pożarnej /zał. nr 6/.

W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na kilka elementów, które są zawarte w tej informacji oraz poruszył te kwestie, które zamierza się jeszcze realizować w bieżącym roku.

W roku 2005 odnotowano 1000 zdarzeń. Jednostki PSP i OSP do zdarzeń wyjeżdżały co 2 godziny i 51 minut, do pożarów co 4 godziny i 34 minuty, do miejscowych zagrożeń co 7 godzin i 53 minuty. Likwidacja zagrożeń jest realizowana nie tylko przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ale także przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie przez 19 jednostek, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na szczególną uwagę zasługuje to, iż coraz więcej zdarzeń jednostki OSP likwidują samodzielnie. Jeżeli są zdarzenia, nieuniknione jest występowanie osób poszkodowanych. Według statystyk co 16 dni ginie człowiek, codziennie zostaje ranna jakaś osoba. Ilość ofiar śmiertelnych jest zdecydowanie mniejsza, ale więcej odnotowuje się rannych. Niepokojące wydaje się, iż podpalenia w ogólnej statystyce stanowią ponad 61% zdarzeń. Jeżeli chodzi o czas dojazdu do zdarzeń wydłużył się on nieco z uwagi na większą odległość od miejsca stacjonowania jednostek oraz na większą ilość pojazdów na drogach, co utrudnia szybkie przemieszczanie się. Czas trwania akcji i usunięcia zagrożenia staje się coraz bardziej skomplikowany i wymaga dłuższego prowadzenia akcji. Działania poprawiające przygotowania operacyjne to przede wszystkim ćwiczenia, które również stają się coraz bardziej skomplikowane. Mamy Kompanię Gaśniczą Białystok Centralnego Obwodu Operacyjnego. W ubiegłym roku ćwiczenia odbywały się  na tłoczni pomiarowni gazu w Kondratkach, w tym roku ćwiczenia odbywały się na przykładzie pożaru lasu w Nadleśnictwie Żednia. W 2005 roku takich ćwiczeń było 25, a do czerwca tego roku – 13. Przygotowując się do działań realizujemy także inne aspekty tych przedsięwzięć. Bardzo ważna jest łączność. Na ogólną liczbę 110 pojazdów, które są w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych, 68 samochodów posiada już łączność bezprzewodową, radiostację. Kolejnym elementem są różnego rodzaju szkolenia i porozumienia. W ubiegłym roku Prezydent Miasta Białegostoku zakupił dla PSP namiot pneumatyczny, który może służyć jako miejsce pracy szefów akcji, może być wykorzystany do czasowego przebywania osób poszkodowanych lub do dekontaminacji /usuwanie zagrożeń toksycznych/. Jest wyposażony w samodzielne oświetlenie i ogrzewanie.

Na uwagę zasługuje to, iż w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest Grupa Ratownictwa Wysokościowego w ilości 15 osób. Ośmiu członków tego zespołu zostało już przeszkolonych i może pracować  przy współpracy ze śmigłowcami i takimi samymi grupami znajdującymi się w Straży Granicznej i Policji.

Pracujemy także przy różnego rodzaju pokazach, jarmarkach, innych spotkaniach. Prowadzimy szkolenia w przedszkolach, szkołach. Prezentujemy sprzęt będący na wyposażeniu PSP. Bardzo mocno współpracujemy z dziećmi i młodzieżą przed feriami, wakacjami. Organizowane są zawody mające na celu wyłonienie najlepszej jednostki.

Przeprowadzamy bardzo dużą ilość kontroli – 150, a usterek było mało, co jest pocieszające. Wydział kontrolno – rozpoznawczy prowadzi działania mające na celu sprawdzanie na podstawie ćwiczeń praktycznego  organizowania warunków  ewakuacji  w obiektach użyteczności publicznej.

Sukcesywnie prowadzone są działania mające na celu uzupełnianie wyposażenia Straży Pożarnej. Bardzo ważnym elementem tych działań jest wsparcie finansowe Powiatu Białostockiego oraz innych samorządów.”

                Radny Pan Józef Woroniecki odnosząc się do informacji o pożarach leśnych, zapytał, jakie działania Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej podejmuje w temacie monitoringu nadleśnictw. Poprosił o podanie informacji, które nadleśnictwa taki monitoring już posiadają i czy jest od włączony do systemu.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Popławski wyjaśnił: „Zgodnie z ustawą o państwowej straży pożarnej za bezpieczeństwo pożarowe na terenie działania danej jednostki organizacyjnej odpowiada dyrektor, zarządca lub najemca danego terenu. Z tego stwierdzenia należy wnioskować, iż za bezpieczeństwo pożarowe na terenie nadleśnictwa odpowiada nadleśniczy. Monitoring, z tego co wiemy, w nadleśnictwach występuje, a nadzoruje tą sprawę Dyrekcja Lasów Państwowych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych co roku wynajmuje samoloty, które mają trasy przelotowe i patrolują lasy państwowe. Komenda Wojewódzka PSP ma bezpośrednie połączenie z punktem alarmowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Komenda Miejska PSP, jak wszystkie komendy powiatowe raz do roku przeprowadza czynności kontrolno – rozpoznawcze we wszystkich nadleśnictwach. Ponadto współpracujemy ściśle z nadleśniczymi i przeprowadzamy ćwiczenia i sprawdziany oraz podpisujemy dokumenty, które ułatwiają nam współpracę z leśnikami.”

                Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 6

Informacja na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim.

Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych zapoznała Wysoką Radę z informacją na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim. Szeroki materiał w tym zakresie został przesłany radnym wcześniej, natomiast obecnie przedłożono Wysokiej Radzie:

·  informację na temat dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Białostockiego w 2006 roku /zał. nr 7/,

·  informację na temat realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego za I kwartał 2006 rok /zał. nr 8/.

Pytań i uwag do ww. materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2005 rok.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – Pan  Bogdan Kalicki przedstawił zebranym roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach /zał. nr 9/.

„Finansowo rok 2005 po stronie pasywów i aktywów wykazuje 2 840 306 złotych. Jeśli chodzi o aktywa składają się na nie: aktywa stałe w kwocie 1.796.859 złotych, zmalały one w stosunku do poprzedniego roku. Związane jest to z amortyzacją środków stałych, która powoduje spadek aktywów trwałych, mimo że w roku 2005 uzyskano sprzęt i środki trwałe o łącznej kwocie 623.502 złotych. Ponadto wzrosła wartość budynku związane jest to z przeprowadzeniem adaptacji pomieszczeń po oddziale dla przewlekle chorych na zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy. Wartość budynku wzrosła w związku z tym o 116.000 złotych. Aktywa obrotowe wynoszą 1.043.446 złotych, składają się na nie: zapasy – 168.000 złotych, należności krótkoterminowe – 843.366 złotych, zostało one pomniejszone o wpis aktualizacyjny w kwocie 336.000 złotych, składający się z kwot 317.000 złotych – jest to odpis należności nie uznanych przez NFZ, oraz nie ściągane kwoty od dłużników. Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 203 037 złotych składa się na to stan konta na bieżącym rachunku bankowym oraz na koncie socjalnym. Po stronie aktywów znajduje się także kwota 8.590 złotych jest to rozliczenia międzyokresowe.

Po stronie pasywów, suma funduszy własnych wynosi – 2.389.193 złotych, nastąpił tu spadek w porównaniu z 2004 rokiem. Wiąże się to ze wzrostem kapitału założycielskiego między innymi z dotacją uzyskaną z budżetu powiatu oraz gminy Łapy. Z drugiej strony wpływ ma dodatni wynik finansowy z ubiegłego roku. Jeśli chodzi o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą one 5.229.499 złotych i też można zauważyć spadek w porównaniu z rokiem 2004. Składają się na nie: 1.619.055 złotych są to rezerwy na tzw. trzynastki za lata 1999- 2001, także rezerwa 519.000 złotych na tzw. minimum 1.073, jest to związane z orzeczeniem Sądu Najwyższego o minimalnym wynagrodzeniu w sektorze ochrony zdrowia. 607.000 złotych jest to rezerwa na odsetki od zobowiązań pracowniczych. Zobowiązania długoterminowe wyniosły na koniec 2005 roku 1.373.734 złotych i jest to pożyczka z budżetu państwa o okresie spłaty dłuższym niż 12 miesięcy. W zobowiązaniach krótkoterminowych, które wynoszą 2.004.621 złotych ujęto także pożyczkę z budżetu państwa wynoszącą 161.615 złotych z terminem wymagalności do 12 miesięcy. 208.164 złotych to zobowiązania wynikające z tytułu podatków i ubezpieczeń ZUS, PEFRON, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT. 558.000 złotych są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, w tym kwota 266.568 złotych to wynagrodzenia za grudzień 2005, jako zobowiązania istnieją one już na koniec roku, ale wymagalne były dopiero 10 stycznia 2006. Kwota 291.470 złotych są to tzw. trzynastki za lata 2002 – 2004. Oraz kwota 135.622 złotych, czyli fundusze specjalne są to pożyczki zakładowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i są one sukcesywnie spłacane przez pracowników.

Przychody z działalności podstawowej za rok 2005 wyniosły 8.011.175 złotych, koszty działalności operacyjnej 7.781.440 złotych, czyli zysk na działalności podstawowej wyniósł 229.734 złotych. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 560.037 złotych, natomiast koszty 498.918 złotych. Łącznie zysk na działalności operacyjnej wyniósł 290.853 złotych. Przychody finansowe wyniosły tylko 2.476 złotych, przy kosztach w wysokości 66.053 złotych. Całkowity zysk netto na działalności gospodarczej w roku 2005 wyniósł 227.275 złotych.”

Radny Pan Walenty Sic analizując przedstawiony materiał zauważył, iż niepokojący jest wynik finansowy ujemny oddziały chirurgii. Zapytał, jakie są główne przyczyny tego stanu rzeczy oraz jakie zostaną podjęte kroki, by zmniejszyć ujemny wynik. Ponadto zapytał o funkcjonowanie oddziału dla przewlekle chorych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – Pan  Bogdan Kalicki poinformował zebranych, iż ubiegły rok na oddziale chirurgii zakończył się wynikiem ujemnym w wysokości 186.000 zł. Powodem tego było niewykonanie kontraktu za rok ubiegły, a z drugiej wysokimi kosztami. „Jeśli chodzi o podjęte działania, na uwagę zasługuje to, iż obecnie oddział chirurgii pracuje dobrze, strata jest o wiele mniejsza. W roku ubiegłym oddział chirurgii w analogicznym okresie miał 110 niewykonanych kontraktów, a w 5 miesiącach odnotowano nadwykonanie na około 130.000 zł, a więc zmiana jest bardzo istotna. Odnośnie oddziału dla przewlekle chorych należy przypomnieć, iż powstał on na potrzeby zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego. Jest to oddział nieduży – 15 łóżkowy. W tym roku nie należy się spodziewać, że oddział ten przyniesie zyski, pomimo dużego obłożenia, ale strata będzie zdecydowanie mniejsza niż w roku poprzednim.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poprosił o podanie informacji, jak przedstawia się sytuacja finansowa szpitala po 5 miesiącach funkcjonowania roku 2006.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – Pan  Bogdan Kalicki dodał, iż obecnie działalność szpitala zamyka się stratą  w wysokości 11.183.000 zł. „Spodziewam się jednak, że z jednej strony niższe koszty, a z drugiej wyższe przychody mogą ten wynik zdecydowanie poprawić. Już w czerwcu ten wynik powinien być dodatni. Najtrudniej jest przetrwać zawsze okres grzewczy, który znacznie podraża koszty funkcjonowania. Ponadto są nadwykonania, które mogą być zrealizowane po stronie przychodów.”

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, o czym poinformował zebranych Przewodniczący tejże Komisji – Pan Andrzej Osmolski

Również Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Alicja Małgorzata Bychowska poinformowała zebranych, iż wspomniana Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/364/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2005 /zał. nr 10/.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska – Pani Monika Ratyńska przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 11/.

W przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok zmianie ulega załącznik do uchwały. Zmiana polega dopisaniu kwoty, która stanowi darowiznę od przedsiębiorców na rzecz prowadzenia konkursów dla dzieci i młodzieży. W dniu wczorajszym uwzględniono na podstawie posiadanych dokumentów darowiznę w kwocie 1.200 zł na edukacje ekologiczną.

Zmiana następuje w pozycji drugiej „przychody ogólne” z tytułu darowizny oraz w dziale wydatki w pozycji „realizacja powiatowego planu gospodarki odpadami.”

 Pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Rolnictwa i Środowiska, o czym poinformował zebranych Przewodniczący tejże Komisji – Pan Józef Ryszard Sikorski.

Również Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Andrzej Osmolski poinformował zebranych, iż wspomniana Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/365/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 12/.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

 Pani  Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych  /zał. nr 13/.

 „Dnia 1 stycznia 2006 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, a tym samym wygasła podstawa prawna dot. dochodów własnych naszych jednostek budżetowych. Poprzednio był nią art. 20, obecnie jest to artykuł 22 ust. 3 punkt 4. Bez tej zmiany po 30 czerwca 2006 nie będą mogły funkcjonować rachunki dochodów własnych w jednostkach powiatu. Poza drobnymi korektami natury korekcyjnej, ta uchwała reguluje to samo co uchwała podjęta 24 lutego 2005 roku, uchwałą Rady Powiatu o utworzeniu rachunków dochodów własnych.”

                Radni pytań i uwag nie zgłosili. Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, o czym poinformował zebranych Przewodniczący tejże Komisji – Pan Andrzej Osmolski.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/366/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych /zał. nr 14/.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

 Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk, przedstawiła Radnym projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu /zał. nr 15/.

„Potrzeba podjęcia nowej uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wynika z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Ta uchwała, w porównaniu z uchwałą, która została podjęta przez Wysoką Radę w roku 1999 różni się w takich pozycjach:

·  w paragrafie pierwszym został skrócony termin przygotowania materiałów przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego i Dyrektorów Jednostek. Poprzednio był termin 30 października, skrócono go do 20 października,

·  bez zmian pozostaje data 31 października, jeśli chodzi o składanie wniosków do Zarządu Powiatu przez Przewodniczących Komisji Rady dotyczących projektowanego budżetu,

·  jeśli chodzi o dalsze uregulowania, najbardziej są istotne wymagania wynikające z nowych przepisów ustawy o finansach publicznych. Obecnie materiały będące projektem budżetu, stanowi projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnienia, informacja o stanie mienia, obok nich pojawił się nowy załącznik – prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, projekt uchwały rozszerza się o wykaz wydatków związanych z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych oraz wykaz planów i wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, kolejny załącznik to: wyszczególnienie dotacji przekazywanych z budżetu na zadania powiatu innym jednostkom. W związku z powyższym jest w projekcie uchwały zwarty paragraf 8, który określa szczegółowo, co powinna zawierać prognoza łącznej kwoty długu, i że powinna być opracowana na lata kolejne aż do planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek,

·  termin złożenia projektu budżetu pozostaje bez zmian – 15 listopada. Projekt jest składany przez Zarząd Powiatu, do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do końca roku Rada Powiatu powinna uchwalić budżet. Jeśli Rada Powiatu nie może podjąć uchwały do końca roku, to termin przesuwa się do 31 marca.

W tej uchwale w porównaniu od uchwały poprzedniej, uściślono tryb postępowania z projektem budżetu. Projekt jest przekazywany Przewodniczącemu Rady Powiatu. Przewodniczący przekazuje projekt pozostałym członkom Rady, oraz ustala harmonogramy prac nad budżetem. Komisje mają 14 dni, na zapoznanie się z projektem i wyrażenie opinii, a następnie w ciągu 7 dni obraduje Komisja wiodąca, przedstawia i analizuje zgłoszone wnioski pozostałych komisji, i przedstawia opinię własną oraz opinię zbiorczą wraz ze zbiorczymi propozycjami odnośnie zmian w projekcie budżetu Zarządowi Powiatu.

Zachodzi oczywiście zmiana podstawy prawnej uchwały w porównaniu z uchwałą poprzednią, jest to wszystko związane z nową ustawą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.”

Radni pytań i uwag nie zgłosili. Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych Rady do omawianego projektu uchwały:

·  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Andrzeja Osmolskiego,

·  Komisja Rolnictwa i  Środowiska –Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego,

·  Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·  Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Wojciecha Bukłaha,

·  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka,

·  Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona .

Wszystkie Komisje stałe Rady Powiatu wydały pozytywne opinie do omawianego materiału.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/367/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu /zał. nr 16/.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /zał. nr 17/.

 Z racji zmian przepisów, na podstawie art. 198 ust 2 ustawy o finansach publicznych, Rada Powiatu ma obowiązek ustalić zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Związane jest to ze zmianą podstawy prawnej. Rada musi zadecydować, jak ma wyglądać publiczna informacja. Ta informacja będzie bardziej szczegółowa w porównaniu z tą publikowaną wcześniej. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu i przebiegu wykonania planów finansowych jednostek powiatowych za I półrocze obejmować będzie: informację o wykonaniu budżetu oraz informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Łapach. Informacja będzie składać się z trzech części. Pierwszej - zestawienia dochodów, drugiej - zestawienia wydatków, trzeciej – części opisowej zawierającą między innymi omówienie istotnych odchyleń wykonania planu w stosunku do upływu czasu.

Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Łapach, powinna zawierać: wykonanie planu przychodów, wykonanie kosztów oraz uzyskany wynik finansowy, stan należności na dzień 30 czerwca (w tym należności wymagalnych), stan zobowiązań na dzień 30 czerwca, z podziałem na zobowiązania ogółem w tym zobowiązania wymagalne (z podaniem ich struktury wiekowej), zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, oraz zobowiązania według rodzaju (kredyty i pożyczki, publicznoprawne, wobec pracowników i inne). Ten sprawozdania, które SP ZOZ w Łapach przedstawia obecnie raz w miesiącu Zarządowi Powiatu wypełnia w 100% zakres wymagań. Pozostałe uregulowania pozostają niezmienione w porównaniu z poprzednią uchwałą.”

Radni pytań i uwag nie zgłosili. Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych Rady do omawianego projektu uchwały:

·  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Andrzeja Osmolskiego,

·  Komisja Rolnictwa i  Środowiska –Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego,

·  Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·  Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Wojciecha Bukłaha,

·  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka,

·  Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona .

Wszystkie Komisje stałe Rady Powiatu wydały pozytywne opinie do omawianego materiału.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/368/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /zał. nr 18/.

 

Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok /zał. nr 19/.

 „ Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy korekty zapisów samej uchwały budżetowej. Jest to konieczność, również wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006. Stąd proponowania zmiana brzmienia § 12. Jest to paragraf, w którym Rada Powiatu udziela Zarządowi Powiatu stosownych uściślonych upoważnień. Dalsze zmiany są to zmiany kosmetyczne dostosowujące zapisy w poszczególnych załącznikach do zmian, które miały miejsce od chwili uchwalenia budżetu do 30 czerwca 2006 roku. Po to, by informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze była oparta na aktualnych załącznikach.

Autopoprawki dotyczą  dwóch obszarów. Pierwszy to, w związku z tym, iż w poniedziałek odbyła się Sesja Rady Gminy w Dobrzyniewie Dużym i zostały podjęte stosowne decyzje finansowe istotne dla realizacji przebudowy dróg powiatowych, stąd zmiany dotyczące planów dochodów. Gmina Dobrzyniewo Duże postanowiła zwiększyć pomoc finansową Powiatowi w kwocie 100.000 zł i o tą kwotę w załączniku nr 4.1 i w zał. nr 2 zwiększa się plan wydatków na przebudowę drogi, a konkretnie na budowę chodników  jednostronnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne. Również Rada Gminy zasugerowała Zarządowi takie rozwiązanie, aby z inwestycji planowanej przebudowy Krynice –Obrubniki kwotę 150.000 zł przenieść na zwiększenie planu wydatków  na przebudowę drogi w Nowym Aleksandrowie tym samym dając możliwość zakończenia odpowiednio tego zadania w roku 2006.

Również w ostatnich dniach rozważana była sprawa możliwości wykorzystania kredytu na termomodernizację z linii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to kredyt preferencyjny oprocentowany na 3%. Bank, który miał wyczerpaną tą linię kredytową znalazł pewne rezerwy i zaproponował  jeszcze w tym roku skorzystanie z takiego kredytu. Ta linia kredytowa kończy się w bieżącym roku, zostaje rozliczona do końca sierpnia, a więc tym samym należy wykorzystać kredyt do końca lipca. Bank przypuszcza, że tej linii kredytowej, na tak preferencyjnych warunkach już od przyszłego roku może nie być. Ponieważ dano nam taką szansę, musimy przeanalizować nasz plan inwestycyjny w dziedzinie termomodernizacji, czy jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie wykorzystać jakąś transzę takiego kredytu. Z naszych analiz wynika, iż w tej chwili trwają prace przy termomodernizacji Domu Dziecka w Supraślu i są one na tyle zaawansowane, że istnieje możliwość skorzystania z takiego kredytu. Kwota do wykorzystania wyniesie 170.300 zł, co oznacza, że w przypadku sfinansowania tejże inwestycji z kredytu na termomodernizację po stronie wydatków zwalnia się ta właśnie kwota, którą można wykorzystać na zwiększenie wydatków, na inną inwestycję.

Zarząd Powiatu przychylił się do przeniesienia kwoty 170.300 zł na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego, tj. II etap termomodernizacji budynku ZSM w Łapach.

Te autopoprawki powodują to, że zmieniają się załączniki do wspomnianej uchwały, począwszy od zał. nr 1. Planowanie kredytu powoduje zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 170.300 zł, a tym samym konieczność aktualizacji zał. nr 3- plan przychodów i rozchodów, gdyż ten kredyt planowany jest na okres 3 lat do spłaty w ratach miesięcznych. Z tego wynikają też pewne konsekwencje zwiększonych rozchodów, jak też nieco zwiększonych wydatków  na obsługę zadłużenia w roku 2006 i latach następnych. To są te zasadnicze zmiany wynikające z autopoprawek Zarządu Powiatu”.

                Radny Pan Józef Woroniecki zgłosił uwagę dotyczącą inwestycji na drogach powiatowych w Gminie Czarna Białostocka – ul. Piłsudskiego, gdzie chodzi o wykonanie odwodnienia. Poprosił on o podanie przyczyn rezygnacji z tej inwestycji. Jednocześnie poprosił o ponowne podjęcie próby realizacji tego zadania, przy współdziałaniu Burmistrza Czarnej Białostockiej. Jest to obopólne zadanie. „Prace zaplanowane przez powiat dotyczą małej części, ale inwestycję należy wykonać raz i porządnie i do końca”.

                Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski: „Rezygnacja z realizacji zadania pod nazwą „ wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w miejscowości Czarna Białostocka” wynika wprost z przyczyn technicznych, finansowych i częściowo formalnych. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tego odwodnienia. Zgłosiła się forma projektowa, która podjęła się tego zadania. Została podpisana stosowna umowa na realizację tego zadania. Projektant odpowiedzialny za te prace pojawił się w PZD w celu uzgodnienia rozwiązań projektowych, ale nie może tego dokonać, ponieważ wykracza to poza zakres zamówienia, a także poza zakres terenu, którym włada PZD i Powiat Białostocki. Budowa przepustu pod ulicą Piłsudskiego w rejonie przejazdu kolejki wąskotorowej wymagałaby wykonania albo bardzo głębokiego rowu otwartego i w związku z tym najmującego znaczną powierzchnię terenu, albo wykonanie kanalizacji deszczowej, czy tez krytego rurociągu do miejsca, gdzie można tą wodę odprowadzić. Z wizji, którą w terenie przeprowadzili projektanci, okazuje się, że nie ma tej wody gdzie odprowadzić. Nie ma tam żadnego naturalnego zbiornika wody, a jedyne miejsce, jak się wydaje znajduje się w odległości około 400- 500m od ulicy Piłsudskiego. To jest teren zalesiony. W rejonie tegoż przejazdu kolejowego, wzdłuż drogi, którego statusu na razie nie znamy, jest jakaś droga gruntowo-żwirowa, gdzie jest wykonany rowek służący do odprowadzenia wody z podnóża korpusu ul. Piłsudskiego. Służy to temu, by ewentualna woda napływająca przepustem nie zalewała posesji położonych przy ul. Piłsudskiego. W trakcie wizji przychodzili właściciele tych posesji i wskazali miejsce, gdzie w latach przeszłych ułożono coś w rodzaju urządzenia odwadniającego. Jest tam wbudowana rura stalowa średnicy ok. 20cm, która po stronie wlotu jest oczyszczona i widoczna, natomiast po stronie wylotu jest zatkana, gdyż następowało zalewanie posesji.  Wykonanie więc 400-500mb kanału krytego jest kosztowo dla PZD niedostępne, jak również wykonanie  dokumentacji na to zadanie, ponieważ wiąże się to i z rozszerzonych zakresem dokumentacji, pozwoleniem wodno-prawnym, decyzją środowiskową. To zadanie przekracza zarówno finansowe, jak też czasowe możliwości PZD.

                Zamierzamy wykonać celem odwodnienia jedni i poboczy ul. Piłsudskiego po obu stronach kolejki wąskotorowej odwodnienie liniowe typu kanał stalowy bądź polimerowy z kratkami chwytającymi wodę i z wpuszczeniem tej wody do wspomnianego płytkiego rowu. Sprawa ta została omówiona z Burmistrzem Czarnej Białostockiej. Burmistrz zaoferował swą pomoc do wysokości 25% kosztów.”

                Radny Pan Jan Kaczmarek zwrócił uwagę zebranych na nierównomierny podział środków powiatowych na poszczególne gminy. Zapytał, czy się kieruje Zarząd dzieląc środki finansowe na drogi. Przypomniał, iż wiele razy prosił o przygotowanie informacji dotyczącej rozdziału środków finansowych na drogi i wyrazi nadzieję, iż do końca kadencji taka informacja zostanie radnym przedłożona.

                Pan Józef Woroniecki potwierdził słowa przedmówcy.

                Starosta Powiatu Białostockiego złożył wyjaśnienia w tej sprawie: „Powiat Białostocki ubiega się o środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego. Na razie nie ma tu sukcesów. Istnieje szansa pozyskania środków na termomodernizację obiektów szkół w Łapach i Michałowie. Ponieważ pojawiła się szansa na pozyskanie środków finansowych z linii kredytowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, działania Zarządu Powiatu szły w tym kierunku, by przy możliwie niewielkim wkładzie własnym pozyskać dodatkowe środki finansowe z zewnątrz.”

                Pan Starosta potwierdził, iż pomysł przygotowania informacji o wykorzystaniu środków finansowych na poszczególne gminy jest godny uwagi. Taka informacja zostanie przygotowana.

Wywiązała się dyskusja w temacie wspierania gmin ze środków powiatowych, a także w sprawie dokonywania remontów w szkołach powiatowych.

                Radny Pan Mikołaj Cywoniuk wyraził poparcie dla stanowiska Pana Jana Kaczmarka.  Zgłosił on wniosek, by z wolnych środków w dziale oświata zadysponować kwotę 200.000 zł na termomodernizację Zespołu Szkół w Michałowie, by móc rozpocząć procedurę przetargową.

                Starosta Powiatu Białostockiego zauważył, iż nieprawda jest, że w dziale oświata posiadamy wolne środki. Z analiz wynika, iż zabraknie nam ok. 400.000 zł na oświatę. „Konstrukcja wydatkowania środków finansowych na oświatę była taka, iż na początku roku nie przekazujemy całości środków na szkoły, by zmusić placówki do oszczędzania, niemniej jednak mamy świadomość, że są pewne wydatki stałe np. związane z pensjami dla nauczycieli. Nie mamy jeszcze pełnych danych co do wyników naborów i stąd te pieniądze nie są jeszcze wydatkowane. Mamy jednak świadomość, że będzie nam na ten cel brakowało.

                Zarząd myślał o realizacji tego przedsięwzięcia w Michałowie, ale w nieco inny sposób.”

                Pan Starosta poprosił więc o wycofanie tego wniosku.

                Wiceprzewodniczący rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski nie zgadzając się z przedmówcami zauważył, iż Powiat Białostocki najwięcej pieniędzy wydaje na 3 gminy: Łapy, Michałowo i Supraśl. Związane jest to nie tylko z drogami, musimy pamiętać, iż tam znajdują się nasze jednostki, które potrzebują wspierania.

                Radny Pan Walenty Sic zaproponował zakończenie dyskusji, która wykracza już poza meritum. Zgłosił on wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Wniosek ten został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się” i dwóch głosach „przeciw”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych Rady do omawianego projektu uchwały:

·  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Andrzeja Osmolskiego,

·  Komisja Rolnictwa i  Środowiska –Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego,

·  Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·  Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Wojciecha Bukłaha,

·  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka,

·  Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona .

Wszystkie Komisje stałe Rady Powiatu wydały pozytywne opinie do omawianego materiału.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XLI/369/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok /zał. nr 20/.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termomodernizację. 

Ponieważ powyższy punkt został omówiony łącznie z projektem uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok, a Radni mają w dyspozycji stosowny projekt uchwały /zał. nr 21/, Przewodniczący obrad zaproponował przejście do wysłuchania opinii Komisji.

Pan Andrzej Osmolski – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu przedstawił zebranym pozytywną opinie Komisji do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termomodernizację.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała Przewodnicząca Komisji – Pani Alicja Małgorzata Bychowska.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XLI/370/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termomodernizację / zał. nr 22/.

 

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu. 

 Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych zreferowała zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu /zał. nr 23/.

 „Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa zwróciła się z prośbą o zmianę nazwy z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu na Centrum Edukacji w Supraślu. Zarząd Powiatu uznając ww. prośbę za zasadną przygotował stosowny projekt uchwały Rady w tej sprawie.”

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, którą przedstawił zebranym Pan Marian Jurkin- Wiceprzewodniczący Komisji.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/371/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu /zał. nr 24/.

 

Ad. 15, 16
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Michałowie.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych zreferowała zebranym projekt uchwały Rady w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Michałowie /zał. nr 25/ oraz w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach /zał. nr 26/.

„Rada Powiatu Białostockiego w kwietniu 2006 roku otworzyła dwie Szkoły Policealne dla Dorosłych: jedną w Michałowie o kierunkach technik ekonomista i technik informatyk, a drugą w Łapach- Liceum Ogólnokształcące. Zgodnie z art. 58 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący nadaje Statuty utworzonym szkołom.”

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do omawianych projektów uchwał, którą przedstawił zebranym Pan Marian Jurkin- Wiceprzewodniczący Komisji.

Radni pytań i uwag nie zgłosili.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła:
·  Uchwałę Nr XLI/372/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Michałowie /zał. nr 27/,
·  Uchwałę Nr XLI/373/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach /zał. nr 28/.

 

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji zadania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych zreferowała zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji zadania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” /zał. nr 29/.

„Rok 2006 jest trzecim, kolejnym rokiem edycji programu stypendialnego „Wyrównywanie szans dla młodzieży wiejskiej”, tj. szkół ponadgimnazjalnych i studentów pochodzących z terenów wiejskich. W przedstawionym projekcie uchwały główna zmiana dotyczy stypendiów uczniowskich. Największym problemem przy tych stypendiach były faktury i rachunki, które uczniowie musieli przedstawiać. Obecnie, 11 kwietnia 2006 roku weszła w życie poprawka do uzupełnienia ZPORR, która wprowadziła nową formę stypendiów. Główne zmiany mają miejsce w regulaminie programu stypendialnego dla uczniów.

Rektor szkoły, lub osoba przez niego upoważniona mają wydawać zaświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach szkolnych przez stypendystę. Stypendia są przekazywane w formie zaliczkowej. Oznacza to wycofanie się z faktur i rachunków. Aby otrzymywać stypendium uczeń musi uczęszczać systematycznie na zajęcia szkolne. Organ ustalający regulamin przyznawania stypendium ma obowiązek ustalenia limitu godzin nieusprawiedliwionych jakie uczeń może opuścić w ciągu miesiąca, i za jaki nie straci on prawa do stypendium. Propozycja jest taka, by limit ten wynosił dwie godziny nieusprawiedliwione w ciągu miesiąca.

W tym roku, kwota dotacji, jaką przyzna Urząd Marszałkowski będzie niższa i będzie ona wynosiła 65% kwoty, jaką Starostwo Powiatowe otrzymało z Urzędu w poprzednim roku.

Pierwszą transzę stypendium uczeń otrzymuje na trzy miesiące. W ciągu tych trzech miesięcy nie może opuścić więcej niż sześć godzin, oczywiście nieusprawiedliwionych. Jeżeli opuści więcej niż sześć godzin, a zaświadczenie o tym wydaje dyrektor szkoły, to nie musi oddawać otrzymanych już pieniędzy, ale wykreślany zostaje automatycznie z list stypendystów, jego miejsce zajmuje następna osoba. Dyrektorzy szkół, mają nadzieję, że w pewien sposób zdyscyplinuje to uczniów”.

Pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych Rady do omawianego projektu uchwały:

·  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Andrzeja Osmolskiego,

·  Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Mariana Jurkina.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/374/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji zadania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego– „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” /zał. nr 30/.

 

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Budowania Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Białostockim do 2010 roku” 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Pani Elżbieta Anna Turczewska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Budowania Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Białostockim do 2010 roku”  /zał. nr 31/.

 „W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowanie wspierania programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, oraz opracowania takich programów, złożonych już do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przez Domy Dziecka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wymagany jest taki program, jaki mamy zaprezentowanych w projekcie, który musi być przyjęty w formie uchwały Rady Powiatu. Podstawą do przyjęcia takiego programu jest określenie zawarte w ustawie o pomocy społecznej, że zadaniem powiatu jest zapewnienie wychowania i opieki dzieciom, także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, oraz, że Rada Powiatu na podstawie wykazy potrzeb – wykaz taki jest corocznie tworzony przez PCPR i jest on przedstawiany Radzie – Rada Powiatu organizuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej. W tym roku także Ministerstwo opracowało taki ministerialny program pomocy dziecku i rodzinie. Każdy program musi zawierać diagnozę i przedstawione w nim są dane statystyczne dotyczące rodzin funkcjonujących na terenie powiatu. Tu zostały Państwu przedstawione niektóre z danych, na podstawie narodowego spisu powszechnego. W spisie tym uwzględniono oprócz dotychczasowych czterech typów rodzin: małżeństwa bez dzieci, małżeństwa z dziećmi, samotne matki, samotni ojcowie, uwzględniono nowe dwa typy: partnerów bez dzieci i partnerów z dziećmi, chodzi tu o nieformalne związki, czyli konkubinaty, gdzie nie ma związku małżeńskiego między kobietą a mężczyzną.”

Pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

Przewodnicząca Komisji -Pani Alicja Małgorzata Bychowska zapoznała Wysoką Rade z pozytywna opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/375/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie przyjęcia „Programu Budowania Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Białostockim do 2010 roku /zał. nr 32/.

 

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. 

Pani Elżbieta Anna Turczewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach / zał. nr 33/.

                Poinformowała zebranych, iż :„w roku ubiegłym uchwałą Rady Powiaty z 28 kwietnia 2005 roku, nastąpiła zmiana typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Od 1 lipca 2006 typ DPS w Czerewkach zmienia się z typu dla osób przewlekle chorych somatycznie na DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych. Wówczas uzasadnieniem dla tego typu zmiany był fakt, że do końca 2006 roku ważna jest umowa zlecająca prowadzenie DPS w Garbarach.

Przedłużenie umowy jest niemożliwe. Złożono wniosek do wojewody, były plany by Urząd Marszałkowski zlecił prowadzenie tego Domu Pomocy Społecznej jako domu regionalnego, jednak nie jest to możliwe, w takim przypadku Urząd Wojewódzki nie przekazywałby dotacji na pensjonariuszy skierowanych tam przed 1 stycznia 2004. W czasie tych rozmów nie były podejmowane żadne działania, mające na celu przeniesienie pensjonariuszy do innych domów pomocy społecznej. W związku ze zbliżająca się datą 1 lipca, wystąpiono do Wojewody o zmianę okresu warunkowego zezwolenia funkcjonowania z okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2006 na okres od 1 października 2006 do 31 grudnia 2006. Na razie jest to tylko przesunięcie w czasie. Decyzja Wojewody umożliwia podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach i uchyla się uchwałę wspomnianą na początku z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

Obecnie we wszystkich domach pomocy społecznej mamy wykorzystane wszystkie miejsca.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała Przewodnicząca Komisji – Pani Alicja Małgorzata Bychowska.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XLI/376/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach / zał. nr 34/.

 

Ad. 20
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi nr 1486B Stanisławowo – 1485B. 

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi nr 1486B Stanisławowo – 1485B /zał. nr 35/.

„W wyniku zmiany granic administracyjnych miasta Białegostoku, od 1 stycznia 2006 roku między innymi Dojlidy Górne i Kolonia Halickie zostały przyłączone do miasta. W związku z tym, z mocy prawa do miasta Białegostoku przekazaliśmy dwa odcinki dróg powiatowych. Pierwszy odcinek to około 1800 metrów drogi Dojlidy Górne – Halickie, drugi odcinek to droga od Stanisławowa do drogi w kierunku Kolonii Halickie 210 metrów. W granicach Gminy Juchnowiec pozostało około 340 metrów bieżących drogi gruntowo – żwirowej, łączącej Stanisławowo z Kolonią Halickie, Halickimi i Dojlidami Górnymi. W listopadzie 2005 roku Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o pozbawienie kategorii drogi powiatowej na odcinku drogi między Stanisławowem w kierunku Kolonii Halickie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, jednocześnie pozytywnie opiniując zamiar przekwalifikowania tej drogi z kategorii powiatowej, na kategorię gminną. W związku z tym przygotowano wystąpienia do siedmiu powiatów ościennych, gdyż taki obowiązek nakłada Ustawa o drogach publicznych. Ze wszystkich siedmiu powiatów przyszły pozytywne odpowiedzi. Prawo nakłada również obowiązek wystąpienia o zgodę w tej sprawie stanowiska przez Zarząd Województwa. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 198/25/19/06 z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi nr 1886B Stanisławowo – 1485B na terenie Powiatu Białostockiego nie wyraził zastrzeżeń do projektu uchwały w tejże sprawie. Tym samym procedura związana z opiniowaniem została zakończona. Teraz jedynie pozostało podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i jednocześnie zgodnie z prawem powinno nastąpić podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia tego odcinka do kategorii dróg gminnych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny. Stąd projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie, natomiast Rada Gminy Juchnowiec Kościelny w najbliższym czasie podejmie stosowną uchwałę o nadaniu kategorii drogi gminnej ww. drodze”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii  Komisji Infrastruktury Technicznej.

Pan Krzysztof Silwon poinformował zebranych, iż Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/377/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi nr 1486B Stanisławowo – 1485B /zał. nr 36/.

 

                Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła skarga Państwa Elżbiety i Tadeusza Charyło, przesłana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, do rozpatrzenia wg. posiadanych kompetencji, tj. w części dotyczącej zarzutów wobec Starosty Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku /zał. nr 37/. 

Zgodnie z zakresem zagadnień obejmujących pracę Komisji, przekazano ją do Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – celem dokonania analizy zgłoszonych zarzutów i wydania opinii.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Przewodniczącego Komisji – Pana Jana Kaczmarka o przedstawienie wyników prac Komisji w tym zakresie.

Pan Jan Kaczmarek stwierdził: „Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, po rozpatrzeniu skargi P.P. Elżbiety i Tadeusza Charyłów złożonej do Wojewody Podlaskiego  dnia 15 maja 2006 roku, a przesłanej do Rady Powiatu dnia 24 maja 2006 roku, w części dotyczącej zarzutów wobec Starosty Powiatu Białostockiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, jednogłośnie postanowiła uznać skargę za bezzasadną. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy jednocześnie, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie”.

O głos poprosił Pan Leon Charytoniuk: „Tak naprawdę to nie rozumiem, co można osiągnąć na dzisiejszej Sesji. W trakcie przerwy wymieniliśmy kilka zdań z Panem Tadeuszem Charyło w tej sprawie.  Radni otrzymali jeszcze w trakcie obrad pismo przekazane przez skarżących. Niemniej jednak trudno będzie radnych przekonać, że Państwo macie rację. Przy okazji naszego spotkania na Komisji i kiedy otrzymaliśmy dziś to kolejne Pana pismo, myślę, że nie tylko ja, ale i inni członkowie Komisji przy okazji zostali przez Pana posądzeni o coś, co absolutnie nie potwierdza się. Szanowni Państwo, jeżeli piszecie, że prace Komisji są raczej pozorowane, że nie sprawdzamy żadnych dokumentów, to nie znacie charakteru pracy Komisji i Rady. Ja poczułem się urażony, drodzy Państwo, my dokumentów nie czytamy na posiedzeniach Komisji. Z nimi należy zapoznać się wcześniej, by w trakcie posiedzenia być przygotowanym do dyskusji. Ja Panu, Panie Charyło mówiłem, sam osobiście mam cały segregator dokumentów w Państwa sprawie. Tego trochę się uzbierało. Jeżeli mówicie, że czegoś nam nie dano, coś ukryto, chcę powiedzieć, że jest to raczej niemożliwie, a takie pomówienia dotykają raczej sprawy kryminalnej, a na pewno nie do rozpatrzenia tutaj, na obradach Sesji. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pan mi dzisiaj powiedział, że chce Pan nam jeszcze jakieś dokumenty przedstawić, jakich my rzekomo jeszcze nie mamy. Tak, jak powiedziałem mamy tego mnóstwo i nie przypuszczam, byśmy czegoś nie mieli, niemniej jednak dzisiaj my nie możemy siadać tutaj od początku nad dokumentami Państwa i po kolei wszystko rozpatrywać. My w dniu dzisiejszym mamy rozpatrzyć skargę w części dotyczącej zarzutów wobec Starosty Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Tylko i wyłącznie tym dzisiaj będzie się zajmować Rada Powiatu Białostockiego. Jeżeli Państwo myślicie, że skłonicie nas do zmiany stanowiska tymi rzekomo nowymi dokumentami, których my nie znamy, to chyba trzeba powiedzieć , że mylicie się Państwo. Trzeba tu powiedzieć dlaczego – ja jestem już II kadencję Radnym Rady Powiatu Białostockiego i z Panem Starostą współpracujemy już 8 rok, z Panią Dyrektor PUP nieco krócej /6 lat/ i w czasie trwania tej naszej współpracy nas nie oszukiwali, uczciwie i rzetelnie przedstawiali nam wszystkie  materiały, nad którymi my obradowaliśmy. My, jako Rada mamy do tych ludzi zaufanie. Nie myślę, by ktoś z radnych na tej sali miał inne zdanie. Ja ufam tym ludziom, ufam Panu Staroście, ufam Pani Dyrektor, a jeśli Państwo macie, tak, jak Pan mówi, jakieś inne rzeczy, które są sprawami kryminalnymi, ale naprawdę to już nie tutaj. Ja nie chcę być źle zrozumiany, chciałbym abyśmy dzisiaj tylko i wyłącznie zajęli się sprawą skargi na Pana Starostę i panią Dyrektor, abyśmy znowu nie zaczynali wszystkiego roztrząsać od początku. Każdy z nas tej lektury ma pod dostatkiem. Jesteśmy z tematem zapoznani, bo sprawa ta toczy się już II kadencję. Sama sprawa przerasta i nasze możliwości, i kompetencje i chyba oczekiwania Państwa. Nie powinniście oczekiwać od nas dokonanie oceny w innej kwestii niż zarzuty wobec Starosty i Dyrektora PUP.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński podziękował radnemu za wypowiedź, podkreślając, iż rzeczywiście cała Rada Powiatu jest tego samego zdania. Stwierdził, iż wszyscy radni zapoznali się z dokumentami przedłożonymi przez Pana Charyło podczas obrad Sesji. Pan Andrzej Adam Kałużyński dodając od siebie stwierdził, iż nie zgadza się ze stwierdzeniami zawartymi w tych dokumentach / zał. nr 38/.

Przewodniczący obrad udzielił głosu pani Elżbiecie Charyło. W swojej wypowiedzi podkreśliła ona, iż: „W tym piśmie ja nie napisałam, iż radni mając wszystkie dowody orzekli źle, ja napisałam, że radni opierali się na dowodach dostarczonych przez Panią Wacławską. Prawdopodobnie i Pan Starosta nie znał tych danych. My o wielu tych danych dowiedzieliśmy się niedawno z akt Prokuratury i z akt Powiatowego Urzędu Pracy, które w całości musiały być dostarczone do Prokuratury. W dniu dzisiejszym na poparcie  tych wszystkich punktów mamy dowody ze sobą, także nie jest to pisanie dla pisania, tylko są to fakty. Nie po raz pierwszy oskarżałam Panią Wacławską o działania korupcyjne. Proszę wytłumaczyć mi, dlaczego do tej pory Pani Wacławska nie wystąpiła z pozwem sądowym przeciwko mnie? – bo musiałaby udowodnić, że ja mówię nieprawdę, a tak powinna to zrobić. Jednym z dowodów, którego radni na pewno nie znają jest skierowanie pozwu przeciwko ABBACO, zwłaszcza, że w czasie sprawy firmy ABBACO już nie było. Została ona przejęta przez firmę SANVIN i w dokumentach Pani Wacławskiej taki akt notarialny był razem z AG-esem i pozew powinien być skierowany przeciwko dłużnikowi. W tym czasie dłużnikiem był SANVIN, a nie firma ABBACO. To już jest dowód, że Pani Wacławska miała powiązania jakieś, skoro wiedziała, bo ten sam prezes zarządu był i w Pruszkowie i tutaj. Przez cały czas chroniła tego Pana. Natomiast drugi Pan, były poseł na Sejm – Pan Babul siedzi w więzieniu, w tej chwili w USA i tam też wciągnął urzędników w działania korupcyjne. Mamy dokumenty z ZUS-u, gdzie Pani Wacławska we wszystkich zeznaniach przed sądem mówiła, że chroni miejsca pracy. W lutym 1999 roku, mam dokument, było 134 pracowników, a w październiku już 18. mamy dokument, że jest prowadzone, ale na razie zawieszone  do czasu powrotu Pana Babula postępowanie, że tym ludziom nie wypłacono poborów – to kogo Pani chroniła?. Pani po prostu pozwalała na wyprowadzenie majątku państwowego, a Ci ludzie – przestępcy obłowili się, a niestety pokrzywdzeni zostaliśmy my, absolutnie bez wiedzy. Jest taka zasada, kodeks cywilny o tym mówi, że wierzyciel natychmiast zawiadamia poręczyciela, że dłużnik nie płaci. Myśmy prawie przez 1,5 roku nic o tym nie wiedzieli, że dłużnik nie płaci. Nie mieliśmy pojęcia, bo wtedy mogliśmy zadziałać w ten sposób, żeby nie wyprowadzono majątku, tylko, żeby zapłacić swoje zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Te pismo, które ja napisałam, mam na wszystko oparcie w dowodach. My w ogólne wnosimy i prosimy o jeszcze raz, żeby Komisja jeszcze raz zbadała tą sprawę w oparciu o dokumenty, które my dostarczymy, bo większość mają pieczątkę PUP, że one stamtąd się wydostały, tylko udostępniła nam to prokuratura.”

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał skarżącą, czy te dokumenty, o których Pani Charyło tu mówiła są znane sądowi, a jeżeli nie to jest to odpowiednia instytucja, do której skarżący są obowiązani je dostarczyć. Rada Powiatu nie może wyręczać ani prokuratury, ani Ministerstwa Sprawiedliwości. Rada Powiatu rozpatruje skargę tylko w części zarzutów dotyczących działalności Starosty i Dyrektora PUP w Białymstoku.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Pan Jan Kaczmarek odpierając zarzuty na opieszałość prac Komisji dodał: „Komisja zajmowała się tylko i wyłącznie skargą na Panią Wacławską i na Pana Starostę. Wszelkie oskarżenia o korupcję, o przestępstwa gospodarcze, o powiązania z mafią nie powinny być przedmiotem tego spotkania. Powinny one być skierowane do prokuratury, a nie do Rady czy też Komisji. Komisja nigdy nie będzie się zajmowała takimi rzeczami, ponieważ nie leży w kompetencji Komisji zajmowanie się oskarżeniami wobec urzędników, od tego są prokuratury, sądy i policja”.

Pan Tadeusz Charyło stwierdził: „Ustawa o działaniu przeciwko bezrobociu powinna być znana wszystkim radnym, szczególnie osobom, które kontrolują i w związku z powyższym informuję grzecznie i uprzejmie, że mamy prawo zaskarżyć tą uchwałę do Wojewody Podlaskiego”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego potwierdził, iż skarżący mają prawo złożyć skargę do Wojewody Podlaskiego.

O głos poprosiła Pani Barbara Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku: „Chcę tylko powiedzieć odnośnie tego zarzutu dotyczącego mojej wiedzy o tym, że spółka ABBACO, w momencie, kiedy podawaliśmy sprawę do sądu nie była już spółką ABBACO tylko SANVIN. Rzeczywiście mieliśmy w dokumentach akt notarialny sprzedaży spółki, czy przejęcia spółki, ale nie znaczy to nic, póki nie ma w sądzie rejestrowym takiego wpisu, a takiego wpisu nie było. Zarówno na sprawę sądową, pierwszą  jaka się odbyła w 2001 roku, jak na późniejsze sprawy pobieraliśmy i przekazywaliśmy sądowi wyciągi z akt rejestrowych sądu rejestrowego i nie było w żadnym z tym akt informacji o tym, że spółka ABBACO została przejęta przez spółkę SANVIN. Sprawa ta ujrzała światło dzienne dopiero w 2005 roku, w październiku, kiedy to Pan Charyło zgłosił się do sądu rejestrowego z dokumentami dotyczącymi informacji o tym, że spółka ABBACO została przejęta przez spółkę SANVIN. Ta umowa notarialna została zarejestrowana w sądzie w Warszawie. Przez ponad 4 lata sąd warszawski nie powiadomił sądu w Białymstoku o tym, że taki fakt zaistniał i ta sytuacja o przejęciu firmy ABBACO przez spółkę SANVIN dopiero się uprawomocniła 13 grudnia 2005 roku. Myśmy nie wiedzieli o tym, że jedna spółka została wchłonięta przez drugą spółkę, a akt notarialny nie jest żadnym dowodem na faktyczne przejęcie, dopóki ta spółka nie zostanie zarejestrowana w sądzie. Takiej wiedzy nie posiadaliśmy, mamy dokumenty sądowe na to i w tym momencie mogę tylko tyle powiedzieć. Nie mogę wypowiadać się dlaczego jeden sąd nie powiadomił drugiego o taki fakcie”.

Pan Tadeusz Charyło ad wocem dodał: „jestem zbulwersowany kłamstwem, które jest skierowane wobec szanownych radnych i mam pytanie do Pani Wacławskiej. Dlaczego przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu kierowała pod fałszywe adresy wezwania do zapłaty pożyczki, dlaczego nie zainteresowała się losem, co się dzieje z firmą.”

Odpowiadając Pani Barbara Wacławska wyjaśniła: „Po pierwsze taką informację złożył prezes Buks, jest ona w aktach. Prezes firmy napisał, gdzie należy kierować korespondencję, natomiast zarzuty, o których mówi Pan Charyło były przez cały czas rozpatrywane przez prokuraturę i zostały oddalone.”

Radny Pan Mikołaj Cywoniuk podzielając zdanie przedmówców, stwierdził, iż radni Rady Powiatu Białostockiego nie są kompetentni  w tej sprawie. „My mamy swój zakres działania, określony w ustawie o samorządzie powiatowym, czym możemy się zajmować. Jeżeli byłby werdykt sądowy, a Rada w inny sposób zadecydowałaby i tolerowała działania korupcyjne, udowodnione przez sąd, moglibyście Państwo mieć pretensje do Rady. My nie jesteśmy również od kontroli gospodarczej i korupcyjnej. Składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym temacie i podjęcie stosownej uchwały”.

Przewodniczący udzielił głosu radcy prawnemu.

Pani Jolanta Niewińska – radca prawny Starostwa Powiatowego zaznaczyła: „Chcę tylko powiedzieć, że wbrew temu, co mówi Pan Charyło pozew o wydanie nakazu zapłaty, jak i wyciąg z aktu notarialnego o przejęciu spółki ABBACO przez spółkę SANVIN był przedmiotem analizy przez właściwą, merytoryczną Komisję. Do tego jest odniesienie się w projekcie przedstawionej Państwu uchwały. Chciałam potwierdzić całkowicie, to, co mówiła Pani Wacławska w kwestii doręczania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą pism, w tym wezwań o uregulowanie należności. Otóż, jest tak, proszę Państwa, że takie firmy, które figurują w rejestrach, czy w rejestrze krajowym, czy sądowym mają obowiązek ujawnienia adresów swojej siedziby w rejestrze i mają obowiązek aktualizowania takiej ewentualnej zmiany, która nastąpi. Wszelkie wezwania były kierowane więc na adres firmy, wynikający z wpisu w rejestrze handlowy. W związku z tym, doręczenie takie musiało być uznane za skuteczne. Podkreślę, że nikt rozsądny nie robi tak, że kieruje pozew do sądu przeciwko podmiotowi, co do którego nie jest przekonany, że jest on zobowiązany w tej sprawie. Zbyt dużo się wówczas ryzykuje, po pierwsze ryzykuje się wysokie koszty procesu, bo pełnomocnicy zawodowi tylko czyhają na tego typu precedens, gdzie mogą podnieść bez wysiłku zarzut skierowania pozwu przeciwko niewłaściwej osobie. Poza tym, ryzykuje się wyrok zapoznający ewentualnie, który nigdy się nie uprawomocni. Skoro w tej sprawie pisma kierowano na adres wynikający z rejestru handlowego, potraktowany został jako skutecznie doręczony i uprawomocnił się, pomimo Państwa wątpliwości”.

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek formalny pana Mikołaja Cywoniuka.

Przyjęto go jednogłośnie i przystąpiono do głosowania projektu uchwały w tej sprawie /zał. nr 39/.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/378/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie skargi na działalność Starosty Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, uznając skargę za bezzasadną /zał. nr 40/.

 

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego. 

Sekretarz  Komisji Rewizyjnej – Pani Wanda Łapińska przypomniała zebranym, iż  roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego zostało przedłożone Wysokiej Radzie w formie pisemnej wraz z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej RPB /zał. nr 41/.

Poinformowała zebranych, iż Komisja Rewizyjna powyższe sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie.

 Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/379/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 42/.

 

Ad. 23

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za I półrocze 2006 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie sprawozdań z prac Komisji:

·          Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Andrzeja Osmolskiego /zał. nr 43/,

·          Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i  Środowiska –Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego /zał. nr 44/,

·          Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Alicję Małgorzatę Bychowską /zał. nr 45/,

·          Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Mariana Jurkina /zał. nr 46/,

·          Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka /zał. nr 47/,

·          Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona  /zał. nr 48/.

Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych sprawozdań z działalności Komisji.

Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania stosownych projektów uchwał:

 

Ø        Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/380/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 49/,

 

Ø        Komisja Rolnictwa i  Środowiska 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/381/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 50/,

 

Ø        Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/382/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 51/,

 

Ø        Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/383/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 52/,

 

Ø        Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy 

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/384/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 53/,

 

Ø        Komisji Infrastruktury Technicznej 

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLI/385/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 54/.

Ad. 24

Interpelacje i zapytania Radnych.

a)    odpowiedzi na udzielone interpelacje i zapytania radnych.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Rafał Szokal Egird przedstawił zebranym informację o rozpatrzeniu interpelacji Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego dotyczącej odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na apel RPB zawarty w uchwale XXXVIII/340/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przepisów dotyczących zwalczania z urzędu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i związanej z tym sytuacji rolników z Podlasia /zał. nr 55/.

Otrzymana odpowiedź  została niezwłocznie przesłana radnemu oraz znajduje się w Biurze Rady do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

Kolejną interpelację złożył Pan Józef Woroniecki. Poprosił on o wyjaśnienie przynależności ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej, czy ona należy do powiatu czy gminy. Poprosił on o udzielenie pisemnej odpowiedzi w tej sprawie i przesłanie kopii do Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej /zał. nr 56/.

                Również odnotowano zapytanie Pana Mariana Jurkina. Prosił on o podanie informacji ze spotkania z Przedsiębiorstwem „Energo” w Łapach w sprawie ul. Żwirki i Wigury w Łapach.

Informację w tym zakresie złożył zebranym Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

 

b)    Interpelacje i zapytania radnych.

                W tym punkcie o głos poprosił Pan Jan Kaczmarek. Zgłosił on zapytanie dotyczące wydatkowania środków finansowych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego  na lata 2004-2007 na drogach powiatowych w odniesieniu do dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowo. Radny Pan Jan Kaczmarek poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na to zapytanie.

 

Ad. 25

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej XL Sesji RPB.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XL Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 25 maja 2006 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do nich uwagi? 

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XL/2006 z dnia  25 maja 2006 roku.

 

Ad. 26

                Sprawy różne.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował Wysoką Radę, iż w ostatnim czasie wpłynęło pismo od Posła na Sejm RP Pana Jana Jaroty, informujące, iż zgłaszana przez Radę Powiatu Białostockiego trudna sytuacja rolników Podlasia została przedstawiona Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w interpelacji poselskiej z dnia 27 kwietnia 2006 roku. Pan Poseł przesłał w załączeniu odpowiedź Ministra w tej sprawie /zał. nr 57/. Dokumenty do wglądu zainteresowanych znajdują się w Biurze Rady Powiatu.

Kolejna sprawa, to petycja mieszkańców Michałowa dotycząca obawy utworzenia w Michałowie Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w budynku byłego internatu przy ZS w Michałowie /zał. nr 58/. Sprawa ta była przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, a także na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Radni wysłuchali obszernych wyjaśnień w tym zakresie. Z uwagi na fakt, iż petycja jest anonimowa i nie ma podanego adresu do korespondencji, nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w tej sprawie zainteresowanym.

Również w sprawach różnych, Wysoka Rada zapoznała się z pismem Sołtysa Wsi Krupniki – Pani Beaty Marleny Jeżerys w sprawie wykonania wyrównania dziur na drodze powiatowej nr 03491 Białystok – Kruszewo we wsi Krupniki, na odcinku ok. 50 m, na wysokości Firmy „OPEL” /zał. nr 59/. Powyższe pismo Przewodniczący Rady skierował do Komisji Infrastruktury Technicznej, a także do analizy przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku. Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego odczytał zebranym odpowiedź do Pani Sołtys, którą w tej kwestii wystosował Zarząd Powiatu Białostockiego /zał. nr 60/.

W sprawach różnych, Pan Józef Ryszard Sikorski  powrócił do tematu dotyczącego szkół powiatowych. Poprosił o wyjaśnienie: „czy pieniądze, które zostały przeznaczone w budżecie na Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach są już przeznaczone docelowo, czy jest to na razie tylko zapis. Bo jeżeli zostaną uzyskane jakiekolwiek pieniądze  z Kontraktu Wojewódzkiego, to wydaje mi się, że należałoby je podzielić na ZSM w Łapach i ZS w Michałowie, bo potrzeby są takie same”.

Starosta Powiatu Białostockiego podkreślił: „Aby wykonać remont w jednej, czy w drugiej szkole potrzebne są pieniądze rzędu po ok. 500.000 zł. Niestety, jeżeli w ogóle możemy liczyć na jakieś wsparcie z tego kontraktu, to mogą być to pieniądze ok. 250.000 zł. Tak więc, Zarząd stanął przed dylematem, bo zarówno w jednej, jak i drugiej placówce brakuje ok. 200.000 zł, przy założeniu, że nasze nieśmiałe życzenia się spełnią. Patrząc, że 500.000 zł to kwota, której nie mamy, zaczęliśmy się zastanawiać, jak ten problem rozwiązać. W ostatnim czasie pojawiła się możliwość zaciągnięcia kredytu na preferencyjnych warunkach, ale wymagania były takie, że kredyt ten należałoby skonsumować w możliwie krótkim czasie. Tu są więc dwie kwestie: bardzo krótki termin realizacji, a także zakres zadania. Do 60.000€ procedura ubiegania się o kredyt jest stosunkowo krótka, natomiast zarówno Łapy, jak i Michałowo – to jest 500.000 zł, czyli powyżej 60.000€. Wówczas jest zupełnie inna procedura, dlatego też w tak krótkim czasie nie udałoby się wykorzystać tego preferencyjnego kredytu ani na Łapy, ani na Michałowo. W związku z tym wykonaliśmy taki manewr, aby zrezygnować z tej koncepcji, która była na finansowanie Supraśla, aby odzyskać te pieniądze – istotny jest cel, czyli kredyt. Wówczas byłaby ta wolna kwota i ona mogłaby być skierowana albo na Michałowo, albo na Łapy. Dopóki nie będzie rozstrzygnięcia dotyczącego tych pieniędzy zewnętrznych, to nic nie możemy zrobić. Nie możemy ogłosić przetargu ani w Łapach, ani w Michałowie, bo aby ogłosić przetarg musimy mieć zapewnione finansowanie. Jeżeli więc takie pieniądze się pojawiły, będziemy prosić Wysoką Radę o przybycie na Sesje nadzwyczajną.”

Przeprowadzono dyskusję w tym temacie.

                Również w sprawach różnych głos zabrała Pani Wanda Łapińska. Zgłosiła ona problem dotyczący uciążliwości związanej z brakiem chodnika na bardzo niewielkim odcinku w miejscowości Suraż. Poprosiła, by w miarę możliwości podjęto działania mające na celu wykonanie tego odcinka chodnika.

                Pan Walenty Sic podniósł problem związany z wymianą praw jazdy, a szczególnie z bardzo długimi kolejkami w siedzibie Starostwa. Poprosił o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie tej uciążliwości.

                Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Rafał Szokal Egird odnosząc się do zgłoszonej kwestii wyjaśnił” „Miałem możliwość pracy w tym wydziale przy poprzedniej edycji wymiany praw jazdy. Uprzednio kolejki były nieporównanie dłuższe, teraz jest trochę lepiej, niemniej jednak pracowników oddelegowanych do wymiany uprawnień jest dwa razy więcej. W chwili obecnej pracuje tam 10 osób /5 pracowników i 5 stażystów/ i prawdę mówiąc nie wolnej powierzchni, by jeszcze posadzić tam dodatkowych pracowników. Niestety proszę wszystkich o zrozumienie, tym bardziej, że do tej pory kolejek nie było. Teraz, gdy termin wymiany ubiega końcowi ludzi jest więcej, ale nie jesteśmy w stanie rozładować tych kolejek. Nie  posiadamy fizycznych możliwości, by zmniejszyć te uciążliwości.”

 

                Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz odnosząc się do wypowiedzi w zakresie dróg stwierdził, iż od jakiego czasu na drogach powiatowych występuje trudna sytuacja, która szczególnie nasiliła się wiosną, kiedy roztopy ukazały ogromne zniszczenia na drogach powiatowych. „Zarząd rozważał różne możliwości, zgłaszanych potrzeb jest wiele i trudno jest je zaspokoić przy tak ograniczonych środkach finansowych. Istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości około 1.000.000 zł. Jeżeli Rada Powiatu stoi na stanowisku, że zwiększamy zadłużenie o ten 1.000.000 zł i zaciągamy kredyt na najpilniejsze prace drogowe na każdej gminie, możemy do tematu wrócić na kolejnych obradach. Proszę do tego czasu rozważyć tą propozycję”.

 

Ad. 27

Zamknięcie obrad XLI Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XLI Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 29 czerwca 2006 roku, o godz. 1555.

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-08-2006

Data udostępnienia w BIP: 08-08-2006 07:52

Data modyfikacji informacji: 08-08-2006 07:58