Sesja XXXVIII z dnia 30.03.2006

Or.V.0041- 38 / 2006

 

 

Protokół Nr XXXVIII / 2006

z obrad XXXVIII  Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 30 marca 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż uczniowie Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu, chcąc uczcić pamięć Papieża Jana Pawła II zaprosili radnych do obejrzenia inscenizacji poświęconej pamięci Papieża Jana Pawła II – „Tryptyk Rzymski”.

W dalszej części odbyło się wręczenie nagród laureatom I Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. 

Na wstępie o głos poprosiła Pani Bożena Janina Perkowska – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

W kilku słowach przedstawiła ona funkcjonowanie wolontariatu w Powiecie Białostockim, ze szczególnym uwzględnieniem działalności młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Białostockiego. Poinformowała , iż w dniu wczorajszym, tj. 29 marca 2006 roku, odbył się finał

Wręczenia nagród dokonali:  Wicestarosta Powiatu Białostockiego - Pan Rafał Szokal – Egird oraz Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przy współudziale Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych – Pani Celiny Grażyny Wojciechowskiej.

Laureatkami finału I Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” zostały:

1.       Monika Supińska  - Zespół Szkół w Michałowie,

2.       Iwona Markowska – Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach,

3.       Magdalena Żukowska - Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach,

4.       Sylwia Grzybowska - Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach,

5.       Anna Tarasiuk – Liceum Ogólnokształcące w Łapach,

6.       Anna Górska - Liceum Ogólnokształcące w Łapach,

7.       Paulina Pęza - Liceum Ogólnokształcące w Łapach

8.       Monika Wiertel – Gimnazjum w Zabłudowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński, w imieniu własnym i całej Rady złożył dziewczętom wyrazy uznania oraz życzył dalszych sukcesów w pracy wolontariuszy i spełnienia się w służbie innym.

 

Obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 30 marca 2006 roku, o godz.1100, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Z uwagi na fakt, iż Panowie Posłowie RP śpieszyli się do obowiązków wynikających z pełnionych funkcji, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu przybyłym Posłom RP.

Pan Marek Strzaliński – Poseł na Sejm RP, podziękował za możliwość udziału w Sesji. Poinformował on zebranych: „Jak Państwo wiedzą w Sejmie zapadają ważne decyzje  rozstrzygające o losach społeczności, o losach poszczególnych obywateli. Dotyczą one zarówno spraw funkcjonowania samorządów, ich finansowania, jak i wszystkich innych dziedzin życia. Chcemy, jako Posłowie być mądrzy nie tylko własną wiedzą i doświadczeniem, ale móc skorzystać z Państwa przemyśleń, Państwa wiedzy. Dlatego namawiam zarówno Pana Przewodniczącego, Radę i mieszkańców Podlasia do kontaktów ze mną, z moim Biurem, który mieści się w Białymstoku na ulicy św. Rocha 6. Jestem gotów spotykać się, dyskutować i reprezentować wspólne interesy w Sejmie”.

Kolejnym mówcą był Poseł na Sejm RP – Pan Roman Czepe: „Dziękuję za zaproszenie do udziału w Sesji. Po raz pierwszy zdarzyło się tak, że program obrad nie pokrywa się z harmonogramem w pracach Sejmu, dlatego uczestniczymy w Państwa Sesji. Jesteśmy od tego, by służyć Państwu pomocą. Wiele kwestii rozstrzygamy ponad podziałami politycznymi. Zachęcam do kontaktów, rozmów i zgłaszania problemów. Jestem osobiście bardzo mocno związany z powiatem, ponieważ mieszkam w tymże powiecie ziemskim. Przypomnę Państwu, że dzięki Waszej przychylności jestem w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łapach, organie opiniującym sprawy dotyczące szpitala. W tym miejscu chciałbym podziękować, za to co czynicie na rzecz tej jednostki i lokalnej społeczności. Zapraszam do kontaktów ze mną i z moim Biurem. Jestem, w miarę możliwości do Państwa dyspozycji”. 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński podziękował gościom za udział w Sesji Rady Powiatu i zadeklarował współpracę na rzecz Powiatu Białostockiego.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XXXVIII Sesji RPB. Zaproponował dodanie do porządku obrad pkt. 19 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. Następnie przegłosowano zmieniony porządek obrad.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

 

1.       Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2005.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok.

6.       Informacja Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o stanie mienia powiatowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 RPB z dnia 30.06.2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata w roku 2005.

7.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2005 roku, w tym informacja z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu Powiatu Białostockiego.

10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.

17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę RPB w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

20.    Interpelacje i zapytania Radnych.

21.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji RPB.

22.    Sprawy rożne.

23.    Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

 

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego - Pan Rafał Szokal - Egird przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 23 lutego  2006 roku do 30 marca 2006 roku / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·          majątkiem powiatowym,

·          drogami powiatowymi,

·          ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·          oświatą, kulturą i sportem,

·          finansami i budżetem.

 Ponadto Zarząd:

·       podpisał umowę partnerstwa z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr określającą zasady współpracy podczas realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2 – lokalne rynki pracy finansowanego z ZPORR”,

·       podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (zakup sprzętu łącznościowego),

·       przyznał premie za m-c marzec 2006 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,

·       wyraził zgodę na wycinkę drzew rosnących na posesji przy ul. Mostowej 13 w Łapach,

·       podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Suraż”,

·       podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do rozliczania merytorycznego i finansowego projektu „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem”,

·       zapoznał się ze stanowiskiem Związku Powiatów Polskich w sprawie wykorzystania funduszy unijnych na zadania drogowe,

·       ustosunkował się do pisma Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zawarcia umów z pracownikami w ramach robót publicznych,

·       podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Białegostoku w  sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,

·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,

·       zapoznał się z pismem Starosty Monieckiego skierowanym do wszystkich powiatów województwa podlaskiego w związku z pominięciem samorządów przy podziale środków na dofinansowanie projektów złożonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Starosta Powiatu i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·       spotkaniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

·       wieczorze poświęconym pamięci Ks. Jana Twardowskiego organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego,

·       uroczystym otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym,

·       odprawie służbowej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku,

·       spotkaniu zorganizowanym przez PKP na temat modernizacji i możliwych kierunków rozwoju sieci kolejowej na terenie województwa podlaskiego,

·       spotkaniu z Z-cą Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zorganizowanym przez Oddział NBP i Podlaski Klub Biznesu,

·       szkoleniu dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,

·       wręczeniu nagród podczas Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach,

·       I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Rocznika 1995/96 w ZSM w Łapach,

·       posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,

·       posiedzeniu wspólnym Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu z Komisją Zagospodarowana Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białymstoku w sprawie projektowania ulicy przez posesję Starostwa,

·          Sesji Rady Miejskiej w Białymstoku, podczas której rozpatrywano stanowisko Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska odnośnie planowanej lokalizacji drogi pomiędzy ulicą Borsuczą i ulicą Wiewiórczą,

·       wyjeździe do Bresse Burguignanne w ramach współpracy międzynarodowej w celu przestudiowania i przygotowania wspólnego projektu zatytułowanego „przemyślany rozwój turystyki, zainteresowanie młodych ludzi społecznością i kształcenie w środowisku wiejskim” w ramach europejskiego programu LEADER+,

·       zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej,

·       promocji książki napisanej w wyniku współpracy pensjonariuszy DPS w Czerewkach z młodzieżą i studentami Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach pod patronatem Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia,

·       posiedzeniach Stałych Komisji Rady Powiatu.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski poprosił o przybliżenie, na czym polega zarząd nad ul. Graniczną w Łapach.

                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski. Stwierdził: „Gmina Łapy zamierza w ulicy Granicznej, od skrzyżowania z ulicą Bociańską do skrzyżowania z ulicą Długą wykonać w pasie drogowym kanalizację sanitarną. Ponieważ wykonanie kanalizacji sanitarnej nie jest możliwe ani poza pasem drogowym, ani nawet częściowo w chodniku, tylko właśnie w jedni, stąd propozycja przekazania gminie na mocy stosownego artykułu z ustawy o drogach publicznych, zarządzanie odcinkiem drogi, w tym przypadku odcinkiem ulicy Granicznej od ul. Bociańskiej do ul. Długiej, na czas wykonywania robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Na tę okoliczność będzie zawarte stosowne porozumienie, które będzie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Gmina Łapy będzie zobowiązana do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu ewentualnych uszkodzeń pojazdów lub użytkowników ruchu na urządzeniach kanalizacji sanitarnej wykonanych w pasie drogowym ul. Granicznej”.

                Kontynuując, Pan Andrzej Osmolski zapytał, czy w ramach warunków stawianych Gminie jest także obowiązek odtworzenia nawierzchni na tej ulicy.

                Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Jaka jest tam nawierzchnia bitumiczna wszyscy wiedzą, PZD również, niemniej jednak jednym z warunków decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację tego urządzenia w pasie drogowym jest wykonanie projektu technicznego, uzgodnienie go w Powiatowym zarządzie Dróg, wykonanie robót odtwarzających właściwy stan nawierzchni jezdni bitumicznej i przekazanie drogi protokołem zdawczo – odbiorczym”.

                Radny Pan Walenty Sic, w informacji Zarządu Powiatu odnalazł informację nt. mostu w Szerenosach. Poprosił o przybliżenie tego tematu.

                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż Zarządowi Powiatu zostały przekazane dokumenty związane z prowadzeniem trybu wywłaszczeń, celem pozyskania gruntów pod przebudowę mostu i dojazdu w Szerenosach. „Tryb jest taki, iż zarząd Powiatu występuje do Starosty Powiatu Białostockiego, jako do organu właściwego w sprawach wywłaszczenia. Następnie Starosta Powiatu Białostockiego występuje do Wojewody Podlaskiego o wyłączenie go z udziału w postępowaniu we własnej sprawie”.

                Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej wystąpienia Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie przygotowania wniosku o wsparcie z systemu norweskiego.

                Informacji w tym zakresie udzielił zebranym Pan Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „W trakcie przygotowania projektu okazało się, iż zakładany efekt ekologiczny dotyczący modernizacji zaplanowanej przez Dyrektora SP ZOZ w Łapach byłby niewystarczający do tego by wniosek otrzymał wsparcie. Stąd też propozycja Pana Bogdana Kalickiego wiązała się z rozszerzeniem projektu o inwestycje w innych jednostkach powiatowych. W chwili obecnej prace trwają, ale zakładane jest rozszerzenie projektu o kilka innych placówek, tak , by było możliwe uzyskanie wsparcia i osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego”.

                Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego  informacje o pracach zarządu Powiatu między Sesjami Rady przyjęła do akceptującej wiadomości.

 

Ad. 4

                Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2005.

                Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Pani Celina Grażyna Wojciechowska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2005 roku /zał. nr 5/. Zaznaczyła, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Rzecznik w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Powiatu do zatwierdzenia roczną informację ze swojej działalności. „Nową rzeczą jest zamieszczenie tabel, które od tego roku są wymagane przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, gdzie szczegółowo są uwzględnione dane dotyczące 3 podstawowych zakresów działania Rzecznika, tj. Udzielanie pomocy prawnej konsumentom, występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów  oraz występowanie z pozwami do sądu powszechnego. Dodatkowo pozwoliłam sobie do tego sprawozdania dołączyć informację  z działalności Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Białymstoku za rok 2005 /zał. nr 6/. Z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika obowiązek współpracy z Inspekcją Handlową i takie informacje w ramach współpracy są przekazywane dwustronnie.”

                Pytań i uwag do przedłożonego materiału nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił  o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy –  zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do ww. projektu uchwały.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/327/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2005 roku /zał. nr 7/.

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok.

Pan Czesław Bartoszewicz - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedłożył informację dotyczącą Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a następnie omówił projekt uchwały RPB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania PFGZGiK za 2005 rok  /zał. nr 8/.

„Przekazane zostało Państwu do zapoznania się sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania PFGZGiK za ubiegły rok w formie tabelarycznej i opisowej . Z dokumentów tych wynika, iż założony plan przychodów w wysokości 1.575 tys. zł został wykonany i wyniósł 1.610 tys. złotych. Nie wykonany został plan wydatków na 2005 rok, który został określony na kwotę 2.332 tys. zł, zaś jego wykonanie wyniosło 1.355 tys. zł.

                Powodem nie wykonania planu wydatków było nie dotrzymanie terminu umownego ustalonego na 15 września 2005 roku prac geodezyjnych związanych z rewaloryzacją osnów geodezyjnych i ich przeliczeniem na układ „2000” z poprzednio obowiązującego układu współrzędnych „1965”. Umowa była zawarta z Konsorcjum składającym się z Polskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie i Przedsiębiorstwa „LEVEL” z Siedlec. Wykonawcy ci zostali wyłonieni w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, a kwota umowna została określona na 733 tys. złotych.

Szczególnie PPGK jest firmą renomowaną zaliczającą się zarówno dawniej, jak też i obecnie do największych i najmocniejszych firm geodezyjnych w Polsce, wykonujących wiele prac geodezyjnych w różnych krajach świata. Niestety być może z nadmiaru realizowanych zamówień  umowny termin realizacji przedmiotowych prac nie został dotrzymany. Ponadto sroga tegoroczna zima nie pozwoliła na dokończenie robót zimą. Wykonawcy ci przekazali nam część zamówionej dokumentacji, gdyż na tej bazie rozpoczynają się obecne prace geodezyjne pod nazwą „Wektoryzacja map katastralnych” realizowane w ramach zamówienia centralnego PHARE 2003. Należy dodać (wątpliwa to pociecha), że wykonawca poniesie kary umowne przewidziane za zwłokę  w   wykonaniu  zamówienia.

                Stan środków finansowych na koniec 2005 roku wyniósł 1.678.869 zł. Należy nadmienić, iż środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. W bieżącym roku oprócz dokończenia w/w prac geodezyjnych przewidujemy rozpoczęcie prac związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali począwszy od miast, a następnie innych siedzib gmin”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - Pan Krzysztof Silwon poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/328/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok  /zał. nr 9/.

 

Ad. 6

Informacja Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o stanie mienia powiatowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 RPB z dnia 30.06.2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata w roku 2005.

Informację o stanie mienia powiatowego przedstawił Wysokiej Radzie Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości – Pan Czesław Bartoszewicz /pełny, pisemny materiał na ww. temat stanowi zał. nr 10/.

Mienie powiatu białostockiego można podzielić na następujące grupy:

1.     Nieruchomości powiatu oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: stanowiące majątek szkół powiatowych, stanowiące majątek Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej oraz stanowiące majątek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

2.     Nieruchomości znajdujące się w zasobie (nierozdysponowane – zarządza nimi Zarząd Powiatu):

·  nieruchomość stanowiąca siedzibę Starostwa Powiatowego w Białymstoku (ul. Borsucza 2)

·  nieruchomość w Supraślu (działka nr 164/13) przeznaczona pod inwestycje własne powiatu

·  nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-biurowym w Łapach przy ul. Mostowej 13 A (działka 1867/2 o pow. 0,1461 ha) aktualnie wydzierżawiona

·  nieruchomość zabudowane budynkami byłego Terenowego ZOZ-u :w Supraślu – aktualnie wydzierżawiona, w Juchnowcu Dolnym – aktualnie wydzierżawiona, w Białymstoku przy ul. Słonimskiej (poszczególne lokale są wynajmowane na cele związane z promocją i ochroną zdrowia oraz na siedzibę jednostek powiatowych.

3.  Nieruchomości oddane w użytkowanie.

Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej jednostkom, które były publicznymi ZOZ–ami i jednocześnie osobami prawnymi, przysługiwało prawo użytkowania na nieruchomościach dotychczas będących w ich zarządzie. Prawo takie ustanawiane było w formie aktu notarialnego. W przypadku naszego Powiatu zostało one ustanowione w 2001 roku na rzecz SP ZOZ w Łapach na okres 10 lat a dotyczyło nieruchomości zabudowanej szpitalem i przychodnią.

4. Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie.

       nieruchomości zabudowane stacjami transformatorowymi (dwie w Łapach oraz po jednej w Michałowie, Czarnej Białostockiej, Gródku, Choroszczy, Supraślu).

·  udziały w gruncie na działce w Łapach przy ul. Goździkowskiej ustanowione na rzecz 9 właścicieli lokali. Trzej najemcy jeszcze nie kupili wynajmowanych lokali. Ponadto udziały w gruncie na rzecz 2 właścicieli garaży, jeden najemca nie wystąpił o sprzedaż garażu.

·  udziały w gruncie na działkach w Michałowie przy ul. Białostockiej 70 ustanowione na rzecz 5 właścicieli lokali.

·  udziały w gruncie na działce w Sobolewie ustanawiane na rzecz 4 właścicieli lokali.

·  udziały w gruncie na działkach w Supraślu ustanowione na rzecz 22 właścicieli lokali.

·  udział w gruncie na działce w Szymkach ustanowiony na rzecz właściciela w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia.

Jeśli chodzi o aktualny stan prac związany z gospodarowaniem mieniem powiatu, to przede wszystkim regulujemy stan prawny dróg. Jest to zadanie wieloletnie, bo oprócz działek pierwotnych, które stanowiły drogi w poszczególnych miejscowościach już przy zakładaniu ewidencji gruntów w latach 60-tych ubiegłego wieku, pojawiły się na przestrzeni lat nowe działki, które stanowią poszerzenia tamtych dróg, bądź też całkowicie nowy ich przebieg. Ich liczbę należy liczyć w tysiącach. Potwierdzenie ich własności odbywa się w różny sposób. Mogą to być fragmenty  działek prywatnych wykupionych, czy też wywłaszczonych pod drogę za odszkodowanie lub części działek zajętych podczas budowy dróg, lecz nigdy nie wykupionych, ani nie wywłaszczonych.

Procedury są żmudne, bo odbywają się z udziałem byłych właścicieli lub ich spadkobierców, ale posuwamy się z tym zadaniem do przodu. W ubiegłym roku skomunalizowaliśmy 314 działek i na znaczną ich część złożono wnioski o wpisanie ich do ksiąg wieczystych. Przeprowadziliśmy już po 1 stycznia 2006 roku akcję aktualizacji i ujednolicenia umów najmu na lokale użytkowane na ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz aktualizację umów dzierżawy nieruchomości po Ośrodkach Zdrowia w Supraślu i Juchnowcu Dolnym. Umowy prawie z wszystkimi stronami zostały podpisane. Wyjątek stanowi Niepubliczny ZOZ „EDMED”, któremu umowa na lokal na parterze budynku, została przygotowana na takich samych zasadach jak pozostałym, lecz to nie odpowiada temu najemcy i po porostu przeciąga podpisanie umowy. Do nabycia w bieżącym roku przewidziana jest nieruchomość w Łaźniach o pow. 0,14 ha (działka 93/1) na powiększenie siedziby DPS-u, właścicielem jest Gmina Supraśl. Stan prawny tej działki został niedawno uregulowany i urządzona księga wieczysta. Będą to trudne negocjacje z Burmistrzem Supraśla, zwłaszcza, iż oczekujemy darowizny, gdyż cel, jakiemu ma ta nieruchomość służyć ma charakter publiczny. Przewiduje się także kupno bądź wywłaszczenie niewielkich obszarowo nieruchomości przylegających do dróg, niezbędnych przy realizacji projektów drogowych. Zamierzamy dokonać zamiany z Gminą Łapy, gdzie  w zamian za przekazane grunty przylegające do ZSM w Łapach przekazalibyśmy nieruchomość przy ul. Harcerskiej o pow. 0,20 ha. Jesteśmy w trakcie realizowania procedury zbycia lokalu użytkowego po dawnej aptece, położonego w Sobolewie w piwnicy budynku wielorodzinnego. Nie wiadomo jak potoczą się losy nieruchomości Zespołu Szkół w Michałowie przed dwoma laty najemcy lokali mieszkalnych w bloczku połączonym z internatem wystąpili do Zarządu Powiatu o sprzedaż tychże lokali na własność. Wystąpiliśmy w czerwcu 2004 roku o podział nieruchomości do Wójta Gminy w Michałowie. Z uwagi na brak planu pan Wójt zawiesił postępowanie na jeden rok, a następnie postępowanie w końcu 2005 roku umorzył. Decyzja ta zaskarżona przez Zarząd  Powiatu została przez SKO uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. W związku z zamierzoną inwestycją dzierżawcy nieruchomości przy ul. Mostowej 13 A w Łapach pojawiła się nowa sytuacja, być może konieczność zbycia tej nieruchomości, ale rozwiązanie tej sprawy leży w gestii Rady i Zarządu Powiatu.”

                Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał, ile jeszcze zostało lokali mieszkalnych przeznaczonych do ewentualnego zbycia.

                Pan Czesław Bartoszewicz wyjaśnił : „Jesteśmy już na finiszu zagospodarowania lokali mieszkalnych. Pozostało jeszcze do zbycia 3 mieszkania w Łapach i jeden garaż. Jeżeli chodzi o Łapy, jeden najemca nie złoży wniosku o sprzedaż na jej rzecz lokalu, ponieważ bonifikata zobowiązuje do tego, iż lokalu nie można w ciągu 5 lat zbyć na rzecz innej osoby. Kolejny najemca był gotów zakupić lokal, ale na raty. W chwili obecnej jest on na etapie pozyskiwania kredytu. Garaż zostanie zaproponowany do zbycia na zasadach przetargu nieograniczonego.”

                Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.

                Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości – Pan Czesław Bartoszewicz w dalszej części przedstawił zebranym sprawozdanie z wykonania uchwały RPB w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata / zał. nr 11/.

W okresie sprawozdawczym obowiązywała najpierw uchwała z 30 marca 2000 roku uchwalona w poprzedniej kadencji Rady Powiatu, a następnie uchwalona przez obecną Radę Uchwała z 30 czerwca 2005 roku,  która zaczęła obowiązywać od 19 sierpnia 2005 roku. W ciągu ubiegłego roku Zarząd Powiatu 13 krotnie podejmował swoje uchwały w sprawach zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych lub w innych sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu. Raz podjął uchwałę w sprawie nabycia w drodze darowizny  nieruchomości w Zabłudowie z przeznaczeniem na Dom Dziecka w Krasnem.  Stosownie do § 14 uchwały o zasadach zbywania Zarząd powiatu zawarł w 2005 roku umowę dzierżawy  nieruchomości  położonej w Łapach  przy ulicy  Mostowej 13 A oraz dwie umowy z najemcami lokali użytkowych w  tzw.  łączniku na ul. Słonimskiej 15/1. Stosownie do § 21 Zarząd Powiatu podjął 1 decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu, a następnie ustanowienia trwałego zarządu w związku z włączeniem DPS Łaźnie do DPS Jałówka.”

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o stanie mienia powiatowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 RPB z dnia 30.06.2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata w roku 2005.

 

                Ogłoszono 30 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2005 roku, w tym informacja z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu.

Pani Barbara Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności PUP w 2005 roku oraz informację z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu /zał. nr 12/.

Na koniec grudnia 2005 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku figurowało ogółem  22 590 osób bezrobotnych, tj. o 244 osoby mniej niż na koniec 2004r. W 2005r. do rejestracji Urzędu zgłosiło się łącznie 29 499 osób. W populacji bezrobotnych nowo zarejestrowanych 18 862 to osoby poprzednio pracujące oraz  10 637 osób, które dotychczas nie pracowały. Natomiast status bezrobotnego utraciły 29 743 osoby, z tego pracę podjęło 10 789 osób.

W trudnej sytuacji na rynku pracy znajdowały  się:

-      osoby w tzw. wieku mobilnym tj. 18-44 lata, które na koniec 2005 r. stanowiły 66,9% zarejestrowanych bezrobotnych,

-      osoby posiadające niższy poziomy wykształcenia (zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i poniżej), które na koniec 2005r. stanowiły 53,9% zarejestrowanych bezrobotnych,

-      osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez pracy w rejestrze urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat), które stanowiły 56,5% ogółu bezrobotnych.

Ponadto strukturę bezrobocia w 2005r. charakteryzował:

-       znaczny udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (87,7% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych na 31.12.2005r.),

-       wysoki odsetek kobiet wśród zarejestrowanych bezrobotnych (51,4%),

-       duży odsetek osób bezrobotnych dotychczas nie pracujących lub posiadających staż
do 1 roku (41,1%),

-       zmienność poziomu w ciągu roku (sezonowość prac),

-       liczne powroty do bezrobocia po raz kolejny,

-       problemy z podjęciem zatrudnienia przez osoby o niskich kwalifikacjach i osoby
w starszym wieku,

-       niewystarczająca w stosunku do potrzeb osób bezrobotnych liczba ofert pracy wpływających do Urzędu.

W 2005 roku zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizował poprzez:

-   prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy,

-   uczestniczenie w doborze osób na oferty zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach sieci EURES,

-   kierowanie bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, organizowanie staży oraz  miejsc przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

-   realizację projektów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych m.in. ze środków unijnych,

-   wspieranie przedsiębiorczości osób bezrobotnych poprzez udzielanie porad w zakresie opracowywania biznesplanu,

-   przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ,

-   refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej,

-   refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,

-   umożliwianie bezrobotnym zdobycia, zmiany bądź  poszerzenia kwalifikacji poprzez kierowanie na szkolenia,

-   motywowanie do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia poprzez zajęcia w Klubie Pracy, rozmowy z doradcami zawodowymi,

-   ewidencję osób bezrobotnych i  poszukujących pracy,

-   wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, dodatków szkoleniowych, stypendiów,

-   dostępność świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

-   przyznawanie dodatków aktywizacyjnych osobom uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych, które z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez urząd podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,

-   przyznawanie stypendiów bezrobotnym do 25 roku życia oraz bezrobotnym bez kwalifikacji którzy w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie podejmą  dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo
w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych,

-   nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urzędu,

-   administrowanie systemem komputerowym i bazą danych,

-   archiwizację dokumentów dotyczących bezrobotnych,

-   rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i operacji budżetowych,

-   działalność decyzyjna i odwoławcza,

-   opracowywanie projektów planów pracy i sporządzanie sprawozdań.

Ponadto od 01 listopada 2005 roku nowelizacja do ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nową formę czyli prace społecznie – użyteczne, skierowaną do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, polegającą na inicjowaniu i organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, których celem jest udzielanie pomocy:

-   bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia odpowiadającego ich oczekiwaniom i możliwościom,

-   pracodawcom w pozyskaniu  pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

W 2005 roku Urząd kontynuował zadania związane z rozwijaniem współpracy
z pracodawcami. Nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami, promocją usług Urzędu oraz pozyskiwaniem ofert pracy zajmują się aktywni pośrednicy pracy. Działania marketingowe realizują przede wszystkim poprzez wizyty w zakładach pracy. Podczas rozmów z pracodawcami przekazują oni informacje z zakresu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudnienia wspieranego środkami Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zasadach przystosowania tworzonych lub istniejących miejsc pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzyskują również informacje o planach i zamierzeniach pracodawców. Pozostawiają także komplet ulotek promujących usługi Urzędu. Utworzona została, systematycznie uzupełniana baza danych pracodawców współpracujących z PUP. W kartach rejestracyjnych i rejestrach współpracy zamieszczane są informacje o rodzaju prowadzonej przez firmę działalności, perspektywach rozwoju, aktualnym stanie zatrudnienia, planach zatrudnieniowych, oczekiwaniach wobec kandydatów do pracy itp. Dane te uzupełniane są również w oparciu o inne źródła – artykuły prasowe, ogłoszenia itp. Na dzień 31.12.2005r. katalog (usystematyzowany wg EKD) zawierał opis 5 605  firm, tj. o 165 więcej niż na dzień 31grudnia 2004 roku. W 2005 roku aktywni pośrednicy złożyli 1.307 wizyt w zakładach pracy, z tego 1.133 w zakładach funkcjonujących na terenie Białegostoku i 174 na terenie powiatu ziemskiego. W wyniku złożonych wizyt pozyskali 1 861 propozycji zatrudnienia. Z ogólnej liczby pozyskanych przez pośredników ofert 1.143 (61,4%) dotyczyło zatrudnienia na terenie powiatu grodzkiego, a  718 (38,6%)  powiatu ziemskiego.

Ogółem w 2005 roku do tut. Urzędu wpłynęło 5.825 propozycji zatrudnienia, z tego 4.335 (74,4%) zgłosili pracodawcy z terenu Białegostoku i 1.490 (25,6%) z terenu powiatu ziemskiego. Większość 4.934 (84,7%) ofert pracy dotyczyła zatrudnienia w sektorze prywatnym. W omawianym okresie wpłynęły 344 propozycje zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Usługi Urzędu promowane są również w środkach masowego przekazu. Informacje o nowych inicjatywach podejmowanych przez Urząd na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy pojawiają się na łamach prasy, w audycjach radiowych oraz Telewizji Białystok. Ponadto na łamach prasy przedstawiane są propozycje zatrudnienia będące w dyspozycji Urzędu – w poniedziałek w „Gazecie Wyborczej”, we wtorek w „Kurierze Porannym”, a w środę w „Gazecie Współczesnej”.

W celu szybkiego i trafnego doboru kandydatów do pracy w 2005r. kontynuowano zakładanie wszystkim osobom nowo zarejestrowanym kart gotowości. Zawierają one oprócz danych osobowych informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy, dodatkowych umiejętności itp. Karty gotowości ułatwiają właściwy dobór kandydatów do pracy. Interesującą formą kojarzenia ofert pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy są giełdy pracy. Umożliwiają one spotkanie pracodawcy z większą grupa kandydatów do pracy. W 2005r. zorganizowano 34 giełdy pracy, w których uczestniczyło 558 osób. Pracodawcy poszukiwali tą drogą kandydatów do pracy m.in. na stanowisko: agenta ubezpieczeniowego, przedstawiciela handlowego, pomocnika hutnika,  kasjera-sprzedawcy,  zastępcy kierownika sklepu, spawacza CO2, ankietera, pracownika ochrony, pracownika pralni, szwaczki/gorseciarki.

Przy ul. Waryńskiego 3/5 mieści się Sklep z Pracą „Oferta”. Działalność sklepu poszerza usługi pośrednictwa pracy w zakresie pozyskiwania ofert zatrudnienia, kontaktów z osobami poszukującymi pracy i pracodawcami. W sklepie przyjęta jest zasada samoobsługi. Zainteresowanie tą formą pośrednictwa jest duże zarówno wśród pracodawców jak i osób poszukujących pracy. W 2005r. do sklepu wpłynęło 5.970 ofert pracy. Osoby korzystające z usług Sklepu mają również możliwość zapoznania się
z ofertami zamieszczanymi w lokalnej prasie, warszawskim dodatku do Gazety Wyborczej – „Gazeta – Praca” oraz propozycjami w sieci EURES. Pracodawcy mogą również uzyskiwać informacje odnośnie programów rynku pracy. Urząd realizował również zadania z zakresu pomocy osobom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Stosownie do skali planowanych zwolnień i ich rozłożenia w czasie proponowano:

-          spotkania ze zwalnianą załogą na terenie zakładu pracy,

-          dyżury pracowników PUP w zakładach wg sporządzonych wspólnie z pracodawcami harmonogramach,

-          utworzenie punktu konsultacyjnego.

Wybór odpowiedniej usługi dokonywany jest wspólnie z pracodawcą.

W 2005 roku Powiatowy  Urząd Pracy w Białymstoku  zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. porozumienie w sprawie aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników. W omawianym okresie zorganizowano ogółem:

-          2 spotkania (Telekomunikacja Polska S.A., PKN Orlen),

-          11 dyżurów (Zakład Obuwia „DAMEX” sp z o.o, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Łapach).

Pracownicy tut. Urzędu udzielali wówczas informacji z zakresu przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawach i obowiązkach bezrobotnego, aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, rynku pracy, rodzajach ofert zgłaszanych do Urzędu oraz roli własnej aktywności w poszukiwaniu pracy.

W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy kontynuował współpracę z samorządami. W kwietniu 2005 roku PUP wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku zorganizował konferencję na temat „Wspieranie przedsiębiorczości podstawą aktywizacji lokalnego rynku pracy”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminnych z terenu powiatu. Celem konferencji było przede wszystkim omówienie zagadnień dotyczących:

­   realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego,

­   nowych zadań PUP w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

­   programów współfinansowanych z EFS realizowanych przez tut. Urząd,

­   aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie białostockim.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym i władzami Gmin Czarna Białostocka i Wasilków, Choroszcz, Poświętne i Suraż zorganizowano spotkania z pracodawcami prowadzącymi działalność na terenach wiejskich. Podczas spotkań omawiano problematykę dotyczącą m.in.: promocji zatrudnienia, form pomocy realizowanych przez urząd na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców, aktualnej sytuacji na rynku pracy.

 W 2005 roku opracowano „Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008 ”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Powiatu Białostockiego uchwałą Nr XXXIV/290/2005 z dnia 24 listopada 2005r. Program określał cele i zadania w zakresie aktywizacji i podtrzymania zdolności do pracy osób bezrobotnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzono monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie białostockim i mieście Białystok. Celem powyższych opracowań było zapewnienie bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Szczególną grupę bezrobotnych i poszukujących pracy stanowią osoby niepełnosprawne. Ograniczenie sprawności stwarza dodatkowe trudności w zaistnieniu na rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2005 roku w PUP zarejestrowanych było 1 307 osób niepełnosprawnych, w tym 1 062 (81,3%) bezrobotnych i 245 (18,7%) poszukujących pracy. Z ogólnej liczby osób niepełnosprawnych 1.019 (816 bezrobotnych i 203 poszukujących pracy) mieszkało w Białymstoku i 288 (246 bezrobotnych i 42 poszukujących pracy) w powiecie ziemskim. W 2005 roku zatrudnienie podjęło ogółem 558 osób, w tym 428 bezrobotnych i 130 poszukujących pracy.”

Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2005 roku, w tym informacja z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok.

                   Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok /zał. nr 13/.

                   Szczególną uwagę zwróciła na to, iż „obowiązek uchwalania takiego programu współpracy wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jeżeli do końca marca jednostka samorządu terytorialnego nie uchwali takiego programu współpracy, organizacja pozarządowa z terenu działania tej jednostki ma prawo wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skargą  na bezczynność organu. Część I, II, III tego programu zawiera elementy ogólne, które powinny się w tym programie znaleźć, m.in. dotycząca form współpracy, tych, które przewiduje ustawa. Część IV- priorytetowe obszary współpracy – w tym roku została przygotowana na trochę innej zasadzie niż dotychczas. Wystąpiliśmy do powiatowych jednostek organizacyjnych, do wydziałów Starostwa Powiatowego z prośbą o udzielenie informacji, z jakimi konkretnie i w jakich obszarach ta współpraca będzie się odbywała. Są to w miarę skonkretyzowane dane dotyczące faktycznych planów współpracy, które będą realizowane w roku 2006.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek stwierdził, iż Komisja wydała pozytywną opinię w tej sprawie.

Członek Zarządu – Pan Romuald Wiszniewski zgłosił uwagę polegającą na tym, iż w tym materiale nie została uwzględniona organizacja, która jest najbardziej aktywna i największa w kraju, a mianowicie Ochotnicze Straże Pożarne. Poprosił o uwzględnienie jej w uchwale.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Rafał Szokal –Egird wyjaśnił, iż w uchwale jest wymieniony tylko przykładowy katalog organizacji. Nie jest on zamknięty i nie blokuje to kontynuowania w dalszym ciągu współpracy. Nie wyliczenie enumeratywne nie stanowi przesłanki do podjęcia tej współpracy.

Pani Celina Grażyna Wojciechowska ad wocem, zwróciła uwagę, iż rozdział ten dotyczy priorytetowych obszarów współpracy. Obszar dotyczący bezpieczeństwa, w którym współpracujemy z OSP jest niewątpliwie wymieniony.

Pan Jan Kaczmarek poparł pogląd prezentowany przez Panią Celinę Grażynę Wojciechowską – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.

Pan Romuald Wiszniewski wycofał swoją uwagę.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/329/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok /zał. nr 14/.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu Powiatu Białostockiego.

Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu Powiatu Białostockiego /zał. nr 15/.

Wyjaśniła: „przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na udzielenie gminom dotacji na organizację wymienionych imprez kulturalnych w roku 2006. Potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. Tamże jest mowa o tym, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo udzielić pomocy finansowej, rzeczowej lub w postaci dotacji, jednakże pod rygorem podjęcia odrębnej uchwały przez Radę Powiatu, z której będzie wynikało konkretnie komu i na jakie cele pomoc ta jest udzielona.  Przedłożony Państwu projekt uchwały dotyczy imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnych, a czasami ponadpowiatowych, gdzie organizatorami są gminy. Aby móc współfinansować taką imprezę potrzebna jest uchwała Rady Powiatu, wyrażająca zgodę na udzielenie dotacji. Po podjęciu takiej uchwały, Zarząd Powiatu zawrze stosowną umowę z konkretnymi gminami i przekaże dotację we wskazanej wysokości”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

                Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do omawianego projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu powyższy projekt uchwały również zaopiniowała pozytywnie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/330/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu powiatu białostockiego /zał. nr 16/.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 17/.

                „ Potrzeba podjęcia uchwały zmieniającej poprzednią uchwałę wynika z tego, iż  uległ zmianie załącznik nr 1 – zestawienie przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W poszczególnych punktach wymienia się konkretne jednostki, którym zostało przydzielone dofinansowanie. Wpłynęło 13 wniosków, niemniej jednak wszystkie one podlegały uzupełnieniu. Dwa wnioski dotyczą zadań inwestycyjnych i dotyczą jednostek organizacyjnych powiatu, tj. Dom Dziecka w Krasnem i Dom Dziecka w Supraślu. Gminie Zabłudów i Suraż przeznacza się środki na selektywną zbiórkę odpadów. Na edukację ekologiczną środki zostaną przeznaczone Starostwu Powiatowemu w Białymstoku, ZS w Czarnej Białostockiej i LO w Łapach.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

Pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Rolnictwa i Środowiska, o czym poinformował zebranych Przewodniczący tejże Komisji – Pan Józef Ryszard Sikorski.

Wiceprzewodniczący Komisji – Pan Andrzej Osmolski stwierdził, iż Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu powyższy projekt uchwały również zaopiniowała pozytywnie.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/331/2005 z dnia 30 marca 2006 roku zmieniającą uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok / zał. nr 18/.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach.

Pani Maria Marciszewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych zreferowała zebranym projekt  uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach /zał. nr 19/.

                Poinformowała Wysoką Radę, iż: „zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/325/2006 z dnia 26 lutego 2006 roku Rada Powiatu Białostockiego wyraziła intencję dot. zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach. Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki oświatowej. Taka informacja została przekazana stosownym podmiotom i osobom zainteresowanym. Podlaski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w tej sprawie, co upoważniło Zarząd Powiatu do przedstawienia Wysokiej Radzie projektu uchwały o likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach oraz aktu likwidacji tej szkoły”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

                Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do omawianego projektu uchwały.

Również Pan Andrzej Osmolski odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu do omawianego projektu uchwały Rady.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/332/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie  likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach /zał. nr 20/.

 

Ad. 12

                Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

                Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych - Pani Maria Marciszewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach /zał. nr 21/.

                Poinformowała ona zebranych, iż Dyrektor ZSM w Łapach – Pani Danuta Bojczuk wystąpiła do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie nowego typu szkoły – LO dla Dorosłych w Łapach. Na tej podstawie został przygotowany stosowny projekt uchwały wraz z aktem założycielskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

                Przewodniczący - Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do omawianego projektu uchwały.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/333/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie  utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Łapach /zał. nr 22/.

 

Ad. 13

                Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie.

                Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych - Pani Maria Marciszewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach /zał. nr 23/.

               

Poinformowała ona zebranych, iż „Uwzględniając wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie – Pana Edwarda Godlewskiego oraz pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku z dnia 8 marca 2006 roku, przedkładamy Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie. Na przyszły rok szkolny 2006/2007 w planie naboru zaplanowano zawody: technik informatyk i technik ekonomista.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

                Przewodniczący - Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do omawianego projektu uchwały.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/334/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie  utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie /zał. nr 24/.

 

Ad. 14

                Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

                Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych - Pani Maria Marciszewska zreferowała zebranym projekt uchwały  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 25/.

                „Na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela Powiat co roku musi ustalać regulamin wynagradzania nauczycieli. W projekcie regulaminu, przesłanego radnym drukiem wytłuszczonym uwypuklono proponowane zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu wynagradzania”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

                Przewodniczący - Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do omawianego projektu uchwały.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski poprosił o wyjaśnienie, czy omawiany regulamin był uzgadniany ze związkami zawodowymi nauczycieli i w jaki sposób?

                Pani Maria Marciszewska wyjaśniła, iż powiat ma obowiązek uzgadniania takiego regulaminu ze związkami zawodowymi nauczycieli. „W tym roku zaistniała taka sytuacja, iż w odniesieniu do jednego z punktów zgłoszonego przez związki zawodowe nie wyraziliśmy zgody. Po dyskusji został sporządzony protokół rozbieżności. Chodziło tutaj o taki zapis w regulaminie, że dodatki motywacyjne dla nauczycieli muszą być opiniowane przez związki zawodowe. Zgodnie ze stanowiskiem naszego Radcy Prawnego oraz po konsultacji z Kuratorium Oświaty nie wprowadziliśmy tego zapisu, bo z ustawy o związkach zawodowych nie wynika, że muszą oni dla konkretnego danego nauczyciela opiniować dodatek motywacyjny. Uzgadniamy regulamin, w którym jest zapisane , że związki zawodowe mogą wnioskować o podwyższenie, bądź zmniejszenie dodatku motywacyjnego zarówno dla nauczyciela, jak i dyrektora. Protokół rozbieżności na tę okoliczność został sporządzony”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

                Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do omawianego projektu uchwały.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/335/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie  ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 26/.

 

Ad. 15

                Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok /zał. nr 27/.

„Projekt  w sprawie zmian w budżecie  dotyczy zwiększenia zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o łączną kwotę 4.651.298 zł. W międzyczasie Zarząd wprowadził dwie autopoprawki zwiększające dochody i wydatki budżetu. Są one skutkiem otrzymania pism od Ministra Finansów, w którym poinformował on nas o ostatecznych kwotach części  subwencji, jak też i planowanej kwocie dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Również w ostatnim czasie otrzymaliśmy pismo Wojewody Podlaskiego, w którym określone zostały ostateczne kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczone dla powiatu na rok 2006. Konsekwencją tych zmian jest zwiększenie budżetu w takich pozycjach po stronie dochodów, jak rozdział prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Per saldo jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o 43.000 zł. W związku w pismem Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej w stosunku do pierwotnie przyjętej w budżecie powiatu zwiększa się o 17.934 zł, jak również kwota planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się o 104.291 zł. Te kwoty po stronie wydatków Zarząd proponuje zapisać na zwiększenie planu wydatków w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły zawodowe. Kwota 122.173 zł z przeznaczeniem na 50% udział w sfinansowaniu złożonego wniosku do PFRON o zakup samochodu na 12 miejsc dla ZSMR w Supraślu. Jeśli chodzi o zasadnicze zmiany, które zwiększają budżet o kwotę ponad 4.000.000zł wynikają z takich oto przesłanek. W dziale transport i łączność zwiększenie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynika z podpisanych porozumień z gminami. Również, jeśli chodzi o fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zwiększają się dochody i wydatki budżetowe w związku z proponowaną zmianą planu przychodów i wydatków funduszu zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Następnie poważne zwiększenie dotyczy działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a konkretnie chodzi o środki na Powiatowe Urzędy Pracy. To zwiększenie łącznie o kwotę 3.000.000 zł składa się z wprowadzenia do budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków kwoty 2.522.405 zł. Jest to kwota wynikająca ze współfinansowania kosztów funkcjonowania PUP przez Miasto Białystok, proporcjonalnie do liczby ludności miasta Białegostoku. Jak również włączenia kwoty 477.700 zł – jest to 7% prowizja od wykorzystanych w roku ubiegłym środków Urzędu Pracy, które to środki przysługują powiatowi na podstawie zmienionej ustawy o instytucjach rynku i przeciwdziałaniu bezrobociu. Jeżeli chodzi o fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwoty dotacji z tego funduszu wynikają między innymi z tego dokonania zmian w tym funduszu, jak również otrzymania 12.000 zł dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te zmiany odpowiednio dokonane po stronie dochodów znalazły się też po stronie wydatków, z przeznaczeniem takim, jak określają to zawarte umowy z gminami, jak też wprowadzone w odpowiednich działach dodatkowe środki.”

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii:

·          Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona

·          Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Andrzeja Osmolskiego.

                Przedmiotowe Komisje wydały pozytywne opinie do omawianego projektu uchwały Rady wraz z przedstawioną autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/336/2006 z dnia 30 marca 2006 roku  w sprawie  zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok /zał. nr 28/.

 

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku / zał. nr 29/.

                „PFRON pismem z dnia 2 marca 2006 roku poinformowało o wysokości środków funduszu, przypadających wg, algorytmu w 2006 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym możliwe jest przedstawienie Państwu projektu uchwały Rady w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki wspomnianego funduszu w 2006 roku. Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 35a ust. 3 wspomnianej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki finansowe na realizację tych zadań w roku 2006  wynoszą 1.907.699 zł i stanowią one 89% planu z roku ubiegłego. Proponowane kwoty środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały ustalone w oparciu o analizę wydatków z roku poprzedniego oraz analizę złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań w roku bieżącym do 10 czerwca. Pomimo, iż w roku ubiegłym nie było żadnego wniosku o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnianych oraz rozpoznaniem tych potrzeb przedstawiony projekt zabezpiecza środki na realizację tych zadań. Osoby niepełnosprawne pytają o możliwość uzyskania pożyczki, ale tych wniosków nie składają. Przedstawiony Państwu projekt uchwały został zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu wczorajszym.”

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnych opinii Komisji:

·  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – przedstawionej przez Przewodniczącą Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego – Pana Andrzeja Osmolskiego.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/337/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku  /zał. nr 30/.

Ad. 17

                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę RPB w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

                Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę RPB w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu /zał. nr 31/.

                „Przedstawiony projekt uchwały wprowadza zmiany wartości punktu w Domu Dziecka w Krasnem z 5 zł na 6 zł, w Domu dziecka w Supraślu z 4,50 zł na 5,50 zł, w DPS w Choroszczy z 6 zł na 6,50 zł. Wnioski o zmianę wartości punktu zostały złożone przez Dyrektorów wspomnianych jednostek na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia RM z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych JST, które określa, iż wartość 1 punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Powiatu stosownie do swoich możliwości finansowych. Podjęcie przez Radę Powiatu tej uchwały nie spowoduje zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne w tych placówkach, a umożliwi wprowadzenie w tych placówkach nieznacznej zwyżki wynagrodzenia, szczególnie tym z długoletnim stażem i doświadczeniem, którzy obecnie mają maksymalną stawkę wynagrodzenia w określonej kategorii zaszeregowania”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały:

·  Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Andrzej Osmolski przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały,

·  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny –  Panią Alicja Małgorzata Bychowska odczytała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/338/2006 z dnia 30 marca 2006 roku zmieniającą uchwałę RPB w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu /zał. nr 32/.

 

Ad. 18

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych /zał. nr 33/.

                „W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie umieszczenia dziecka z Powiatu Białostockiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Monieckiego, konieczna jest kolejna zmiana uchwały RPB z 21 października 2004 roku w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych. Uchwała ta była już dwukrotnie zmieniana, tj. 30 czerwca 2005 roku i 15 grudnia 2005 roku. Na dzień dzisiejszy powierzył powyższe zadanie miastu Białystok, powiatowi hajnowskiemu, powiatowi piaseczyńskiemu i powiatowi piskiemu i upoważnił Zarząd Powiatu Białostockiego do zawierania z ww. podmiotami porozumień w tej sprawie. Podjęcie w tej sprawie przedłożonej uchwały umożliwi podpisanie z powiatem monieckim porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka z powiatu białostockiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu monieckiego i wysokości wydatków na jego utrzymanie, co będzie podstawą do zwrotu środków dla powiatu monieckiego z tytuły wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe utrzymanie dziecka w tej rodzinie. Porozumienie z powiatu monieckiego już wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i po podjęciu przez Radę Powiatu Białostockiego Uchwały będzie możliwie jego podpisanie. Środki na realizację tego porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie powiatu”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii  Komisji.

Pani Alicja Małgorzata Bychowska poinformowała Wysoką Radę, iż Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Andrzej Osmolski odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/339/2006 z dnia 30 marca 2006 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych / zał. nr 34/.

 

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński oddał w tej sprawie głos Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Pan Józef Ryszard Sikorski poinformował zebranych, iż podczas obrad Komisji Rolnictwa i Środowiska w dniu 22 marca 2006 roku, w toku dyskusji członkowie Komisji wypracowali stanowisko, prosząc Radę Powiatu o przyjęcie go Jako Stanowisko rady Powiatu Białostockiego:

„Rada Powiatu Białostockiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją  jaka ma miejsce na terenach wiejskich Podlasia, gdzie szczególne znaczenie gospodarcze ma bardzo dobrze rozwinięta hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Hodowcy bydła borykają się z problemem uzyskania zaświadczenia o uznaniu obory za wolną od chorób zakaźnych, tj. (białaczka, gruźlica, bruceloza – do tego potrzebne są 2-krotne kontrolne badania w ciągu 12 miesięcy). Paradoks sytuacji polega na tym, że gospodarstwo, w którym podczas rutynowych badań co 3 lata nigdy nie stwierdzono ww. chorób nie jest od nich wolne w myśl obowiązujących przepisów prawa. Natomiast tam gdzie wcześniej wystąpiły choroby, ale zostały zwalczone dwukrotne badania w ciągu jednego roku umożliwiają wystawienie zaświadczenia, iż dane gospodarstwo jest wolne od chorób zakaźnych.

                Jednocześnie służby weterynaryjne nie mają dostatecznych środków finansowych na prowadzenie powyższych badań, a zainteresowany rolnik nie może niestety zlecić badań na własny koszt, gdyż są to choroby zwalczane z urzędu. Zaistniała sytuacja może powodować utrudnienia w eksporcie zwierząt żywych i wyrobów mięsnych w obrębie Unii Europejskiej jak i poza jej granicami.

                Mamy nadzieję, że ta sytuacja niespójności przepisów Unii Europejskiej i Polski zostanie bardzo szybko wyjaśniona z korzyścią dla mieszkańców wsi, jak i dla firm zajmujących się obrotem zwierząt”.

                Pan Józef Ryszard Sikorski dodał ponadto, iż takie stanowisko winno być skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Posłów na Sejm RP z terenu Podlasia, pracujących w merytorycznej Komisji Sejmowej.

                Radny Pan Jan Kaczmarek potwierdził potrzebę nagłośnienia tego tematu, ponieważ problem ten dotyczy bardzo dużej grupy rolników z terenu całego kraju.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania przedstawionego Radzie projektu uchwały /zał. nr 35/.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/340/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 36/.

 

Ad. 20

Interpelacje i zapytania Radnych.

a)      odpowiedzi na udzielone interpelacje i zapytania radnych.

Pan Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przypomniał Wysokiej Radzie, iż w dniu 23 lutego 2006 roku  Radny Pan Walenty Sic złożył interpelację dotyczącą prośby do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Zarządu Województwa Podlaskiego jako właściciela rzeczki Mieńka o rozwiązanie problemu inwazji bobrów. Zaznaczył w niej, iż „przez teren Gminy Juchnowiec Kościelny przepływa nieregulowana rzeczka o nazwie Mieńka, niegdyś w tej rzeczce znajdowały się ryby i spotykano piżmaki. Od kilku lat rzeczkę tę okupują bobry. Stawiane przez te zwierzęta tamy na rzecze w okresie letnim wstrzymują przepływ wody całkowicie w wyniku, czego ulegają zalaniu pastwiska i łąki rolników, a suche koryto w niektórych miejscach zarasta trzcinami i chwastami. Zjawisku temu towarzyszy nieprzyjemny zapach zgnilizny. Obumierają również rosnące na zalewanym terenie drzewa.”

Zarząd Powiatu Białostockiego wystosował zapytania zarówno do Wojewody Podlaskiego, jak też do Zarządu Województwa Podlaskiego. Otrzymana odpowiedź została przekazana Radnemu Panu Walentemu Sicowi.

Powyższa odpowiedź nie jest zadowalająca, niemniej jednak Pan Radny oczekuje jeszcze na odpowiedź od Wojewody Podlaskiego, czy rolnicy mogą zgłaszać się po odszkodowania.

                Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

b)      Interpelacje i zapytania.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad. 21
Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji RPB.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XXXVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 23 lutego 2006 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do nich uwagi? 

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXVII/2006 z dnia  23 lutego 2006 roku.

 

Ad. 22

                Sprawy różne.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  poinformował zebranych, iż otrzymał zaproszenie do udziału w dniu 31 marca 2006 roku w Sesji Rady Miejskiej w Łapach. Przedmiotem obrad między innymi mają być dążenia władz samorządowych w kierunku utworzenia powiatu w Łapach. Z uwagi na obowiązki zawodowe Pan Przewodniczący nie może wziąć udziału w tym spotkaniu, dlatego też poprosił Radę Powiatu o wyrażenie zgody na reprezentację Rady przez Wiceprzewodniczącego – Pana Andrzeja Osmolskiego.

                Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła swoje poparcie dla Pana Andrzeja Osmolskiego do reprezentowania Rady Powiatu Białostockiego na Sesji rady Miejskiej w Łapach.

                Również, w sprawach różnych Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych.

                Ponadto. Pan Andrzej Adam Kałużyński zapoznał Wysoką Radę z pismem pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań w Garbarach w sprawie poparcia i podjęcia działań zmierzających do utrzymania DPS /zał. nr 37/.

Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował także o tym, iż  Przewodniczący Rady otrzymuje do wiadomości korespondencję, którą prowadzi Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka  z Zarządem Powiatu Białostockiego. Jest ona do wglądu w Biurze Rady, możliwość zapoznania się z nią ma każdy radny Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 38/.

Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował także o tym,  iż do Rady Powiatu wpłynęło dnia 20 marca 2006 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok, w związku z tym należy ww. sprawę wprowadzić pod obrady wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego

                Również w sprawach różnych, Przewodniczący Rady poinformował, iż Rada Miejska w Białymstoku na swojej Sesji podjęła problem  planowanej lokalizacji drogi pomiędzy ul. Borsuczą i ul. Wiewiórczą, wynikającej z projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku /rejon ulic: Mickiewicza, Wiewiórczej i Myśliwskiej/. Samorządowcy z Miasta Białegostoku wyrazili zrozumienie dla zgłaszanego przez nas problem. O dalszych krokach będziemy informowani na bieżąco.

                W sprawach różnych o głos poprosił Pan Marian Jurkin. Poinformował on, iż w minioną sobotę w Łapach odbył się Turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży na obiektach sportowych ZSM w Łapach. W imieniu organizatorów podziękował on Zarządowi Powiatu  Białostockiego za przychylność i pomoc w organizacji turnieju, przekazując na ręce Pana Wicestarosty złoty medal – trofeum młodzieży zdobyte w tymże turnieju.

                Na przyszłość, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski poprosił o informację o tego typu imprezach, tak, by Radni Powiatu Białostockiego mieli możliwość uczestnictwa w takich imprezach sportowych.

                O głos w sprawach różnych poprosił także Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.  Wyjaśnił on zebranym potrzebę wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian  w Programie Operacyjnym „Rozwoju Województw Polski Wschodniej” .

                Rada Powiatu Białostockiego wyraziła poparcie dla tej inicjatywy, jednogłośnie zaakceptowała teść tego wystąpienia i upoważniła Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego – Pana Andrzeja Adama Kałużyńskiego do podpisania ww. wniosku /zał. nr 39/.

                Także w sprawach różnych o głos poprosił Pan Walenty Sic. Radny Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż w „Gazecie Współczesnej” w dniu 30 czerwca 2006 roku, tj. dzisiaj, ukazał się artykuł – „Rodzinny interes w urzędzie”, do którego chciałby wnieść sprostowanie.

               W artykule zarzuca się, że na majątku powiatu, w siedzibie Starostwa prowadzona jest działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług ubezpieczeniowych, tj.  sprzedaży polis. Na początku czynności te wykonywałem ja, przy pomocy innych przedstawicieli „Warty”, a później moja córka i zięć. Chciałbym poinformować Państwa, że Starostwo udostępnia za darmo miejsce przedstawicielom dwóch towarzystw ubezpieczeniowych, a wcześniej dla trzech. Jedna firma już się wycofała. Zarówno moja córka, jak i zięć są pracownikami „Warty” i nie prowadzą działalności gospodarczej na swój rachunek, ani na moje zlecenie. Jako etatowi pracownicy zostali oni skierowani do pracy w siedzibie Starostwa przez swoich przełożonych. Nie jest to więc mój prywatny interes, ani też interes mojej rodziny.  W momencie, kiedy zadania z zakresu komunikacji z gmin zostały przejęte przez Powiat Białostocki, powstała potrzeba uruchomienia takich punktów ubezpieczeniowych, by stworzyć mieszkańcom powiatu możliwość ubezpieczania pojazdów na miejscu w siedzibie Starostwa. To udogodnienie klienci Starostwa bardzo sobie chwalą, ponieważ jest to oszczędność czasu i formalności. Nie jest to dochodowa praca, z uwagi na to, że czasami zdarzają się takie dni, że nie ma ani jednego interesanta, niemniej jednak jest to praca na rzecz „Warty”, którą oddelegowani pracownicy muszą wykonywać. Przykre jest to, że Pani dziennikarz pomimo otrzymania ode mnie obszernej informacji w tym zakresie stworzyła artykuł pod konkretne potrzeby. Mam o to żal do autorki artykułu, ponieważ nie uwzględniła w nim wszystkich moich wyjaśnień  i co gorsza nie czuje odpowiedzialna za rozmijanie się z prawdą ani służbowo, ani moralnie, szukając sensacji dla swojej gazety ”.

                Rada Powiatu wyjaśnienia przyjęła do wiadomości.

               

                Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny- Pani Alicja Małgorzata Bychowska w kilku słowach przedstawiła zebranym informację na temat problematyki poruszanej na posiedzeniach. Komisja zajmowała się problemem profilaktyki raka piersi. „Program ten został opracowany przez Panią Celinę Wojciechowską, którą proszę o przybliżenie tego tematu zebranym”.

                Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Pani Celina Grażyna Wojciechowska  dodała: „Informację o możliwości przeprowadzenia badań profilaktycznych w stosunku do całej populacji pań z naszego powiatu przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu Białostockiego nasz radny – Pan Zenon Żukowski – członek Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii. Poinformował on zebranych, iż są zabezpieczone pieniądze na przeprowadzenie tego typu badań. W tym celu pozyskałam informacje w tym zakresie. Wówczas okazało się, że podstawowym problemem, aby te badania były przeprowadzone jest brak pozyskania bazy danych, tj. danych i adresów pań w wieku od 45- 65 lat z terenu powiatu. Program zakładał dotarcie indywidualne do każdej pani w tym przedziale wiekowym, w celu wysłania zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach, po czym objęcie zgłoszonych się pacjentek stałą opieką profilaktyczną i nadzorem. PO uzyskaniu takich informacji, wystosowałam pismo do Generalnego Inspektora Danych Osobowych z zapytaniem, czy powiat, na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych może wystąpić do gmin o uzyskanie z ewidencji ludności tego typu danych. Po 40 dniach otrzymała odpowiedź, z której wynika absolutnie i jednoznacznie możliwość pozyskania tego typu danych. Tym sposobem wszystkie panie w naszym powiecie zostaną objęte tym programem”.

Rada Powiatu informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 23

Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 30 marca 2006 roku, o godz. 1435.

 

 

Protokołowała:

Anna Gadomska

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

Niniejszy protokół został przyjęty jednogłośnie podczas obrad XXXIX Sesji rady Powiatu Białostockiego w dniu 27 kwietnia 2006r.


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-05-2006

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2006 10:13

Data modyfikacji informacji: 11-05-2006 10:01