Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok

Rada Powiatu Białostockiego podczas Sesji Nr V w dniu26.02.2015r. Uchwała Nr V/31/2015 przyjęła Plan Pracy na rok 2015:

 

                                              

                                                                                                                                              

 

PLAN  PRACY

RADY POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  V  kadencji

na 2015 rok

 

Termin sesji

 

 

T E M A T Y K A

29 stycznia

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019.

 

26 lutego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

 

 1. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  w  Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
  w Białymstoku.

 

 1. Przyjęcie informacji o wpływie i sposobie załatwiania skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę  Powiatu Białostockiego w 2014 roku.

26 marca

 1. Sprawozdanie z realizacji zdań z zakresu pomocy społecznej – informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.

 

 1. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2014 r. dotyczące realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.

 

 1. Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 rok.

 

 1. Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” za rok 2014.

23 kwietnia

 1. Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.

 

 1. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2014 roku oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2014 roku.

 

 1. Sprawozdanie z przebiegu realizacji w 2014 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.

28 maja

 1. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2014 roku.

 

 

 1. Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2014 – ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny.

 

 1. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 1. Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego
  w roku 2014 – ref. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

25 czerwca

 1. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2014 rok.

 

 1. Przyjęcie sprawozdania o stanie mienia powiatowego za 2014 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach na 2014 rok.

27 sierpnia

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

 

24 września

 1. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu – ref. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

 

 1. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 1. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za
  I półrocze 2015 roku.

 

29 października

 1. Przyjęcie informacji z działalności oświaty w roku szkolonym 2014/2015.

 

 1. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2016 rok.

 

 1. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego
  o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

26 listopada

 1. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2015 rok.

 

 1. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich
  i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”
  w Supraślu.

 

 1. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

 1. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

 

17 grudnia

 1. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

 1. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

 1. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych
  w V kadencji Rady.
 1. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych
  w V kadencji Rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

                                           

                                                                                                                                               

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-03-2015 11:03

Data modyfikacji informacji: 13-03-2015 11:03