Plany Pracy Rady Powiatu na 2005r.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego  podczas XXIV sesji w dniu 20.01.2005r.  przyjęła jednogłosnie Plan Pracy na rok 2005  :

 

Or.V.0041- 24/2005                                                                                                                                                               

     PLAN PRACY

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

NA 2005 ROK

 

TERMIN SESJI

TEMATYKA

20 stycznia 2005 r.

1.       Informacja o wykorzystaniu środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2004 roku.

2.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2004 rok.

3.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę RPB w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

4.       Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu na 2005 rok.

5.       Informacja dotycząca skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w 2004 roku.

6.       Informacja dotycząca skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu Białostockiego w 2004 roku.

7.       Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2005.

 

 24 lutego 2005 r.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2005 rok.

 2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego za II półrocze 2004 roku.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał  Zarządu Powiatu Białostockiego za II półrocze 2004 roku.

4. Informacja o działalności decyzyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jednostek organizacyjnych powiatu .

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.

 24 marca 2005 r.

1 . Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku.

2. Informacja o dysponowaniu w roku 2004 środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  Geodezyjnym i Kartograficznym.  

3. Informacja Naczelnika Wydz. Geodezji, Katastru i Nieruchomości o stanie mienia powiatowego.

4.  Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

5.  Informacja z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu.

28 kwietnia 2005 r.

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

4.Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/86/2000 RPB z dnia 30.03.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata w roku 2004.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

19 maja 2005 r.

 

 

1. Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii- ref. Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie powiatu- ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny.

3.Zatwierdzenie projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

4. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2005 rok.

 30 czerwca 2005 r.

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu- ref. Miejski Komendant Policji w Białymstoku.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu- ref. Miejski Komendant Straży Pożarnej w Białymstoku.

3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach.

4.Informacja na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim.

5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu.

 25 sierpnia 2005 r.

1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.

2. Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 1.01.2004 roku do 30.VI 2004 roku.

3. Informacja z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od 1.01.2004 roku do 30.VI 2004 roku.

22 września 2005 r.

1. Informacja z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

2.       Informacja z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

3.       Informacja z działalności i Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

4. Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

5.Przedstawienie informacji z oceny sytuacji w rolnictwie- ref. Kierownik Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 20 października  2005 r.

1. Informacja Dyrektora Książnicy Podlaskiej o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej.

2. Informacja o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

3. Informacja o działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łapach i w Białymstoku.

4. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół powiatowych.

5. Informacja dot. opracowania budżetu na 2006 rok.

6. Informacja Przewodniczącego RPB i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 24 listopada 2005 r

1. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2006 rok.

2. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z działalności inspekcji – ref. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska- nie obligatoryjne.

3. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w Białymstoku – ref. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin – nie obligatoryjne.

4. Przedstawienie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa i Środowiska.

5. Informacja dot. problematyki zimowego utrzymania dróg powiatowych.

6. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

15 grudnia 2005 r

1. Sprawozdanie z działalności PZD w Białymstoku, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

3.  Informacja o realizacji dotacji ze środków PFOŚiGW w roku 2005.

4. Przyjęcie projektu zestawienia przychodów wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu.

 

 

 

Rada Powiatu Białostockiego  podczas XIV sesji w dniu 5.02.2004r.  przyjęła jednogłosnie Plan Pracy na rok 2004  :

Or.V.0041-14/2004                                                                                                                                                               

     PLAN PRACY

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

NA 2004 ROK

 

TERMIN SESJI

TEMATYKA

  5 lutego 2004 roku

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2004 rok.

 2. Akceptacja podziału środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 RPB z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków PFOŚiGW na rok 2004.

 4. Informacja o wykorzystaniu środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 roku.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2003 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie jednego 1m2 pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Czarnej Białostockiej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Czarnej Białostockiej.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok.

10. Informacja dotycząca skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w 2003 roku.

11. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu za II półrocze 2003 roku.

12. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady na rok 2004.

13. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2004.

 18 marca 2004 roku

1. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

2.  Informacja o działalności decyzyjnej Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

3.  Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

4. Informacja o dysponowaniu w roku 2003 środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  Geodezyjnym i Kartograficznym.

5.  Informacja Naczelnika Wydz. Geodezji, Katastru i Nieruchomości o stanie mienia powiatowego.

29 kwietnia 2004 roku

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok.

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wykonania budżetu powiatu za 2003 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku.

5.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania uchwały Rady Powiatu o udzieleniu dotacji z budżetu powiatu do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

27 maja 2004 roku

udział dzieci, w Sesji, z Domów Dziecka

 

1. Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii- ref. Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie powiatu- ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

4.Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowej Strategii Rozwoju Kultury Fizycznej.

5. Uchwalenie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Białostockiego do roku 2010.

 24 czerwca

 2004 roku

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu- ref. Miejski Komendant Policji w Białymstoku.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie powiatu- ref. Miejski Komendant Straży Pożarnej w Białymstoku.

3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach.

4.Informacja na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim.

5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu.

 26 sierpnia

2004 roku

1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

2. Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 1.01.2004 roku do 30.VI 2004 roku.

3. Informacja z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od 1.01.2003 roku do 30.VI 2004 roku.

23 września 2004 roku

1. Informacja z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu.

2. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

3. Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

4. Informacja z działalności Wydziału Komunikacji, Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości i Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 21 października  2004 roku

1. Przedstawienie informacji z oceny sytuacji w rolnictwie- ref. Kierownik Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

2. Informacja dot. problematyki zimowego utrzymania dróg powiatowych.

3. Informacja o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych.

4. Informacja o działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łapach i w Białymstoku.

5. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół powiatowych.

6. Informacja z zakresu kultury i kultury fizycznej .

7. Informacja dot. opracowania budżetu na 2005 rok.

8. Informacja Przewodniczącego RPB i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 25 listopada

 2004 roku

1. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2005 rok.

2. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z działalności inspekcji – ref. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

3. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w Białymstoku – ref. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin.

4. Przedstawienie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

5. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

15 grudnia 2004 roku

1. Sprawozdanie z działalności PZD w Białymstoku, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

3.  Informacja o realizacji dotacji ze środków PFOŚiGW w roku 2004.

4. Przyjęcie projektu zestawienia przychodów wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu.

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 25-03-2005 10:26

Data modyfikacji informacji: 11-04-2005 10:13