Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2017 rok

                                              

                                                                                                                                                                                       Załącznik

                                                                                                                                                                                       do Uchwały Nr XXXVI/250/2016

                                                                                                                                                                                        Rady Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                                                                        z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN PRACY

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO V kadencji na 2017 rok

 

Termin sesji

 

 

T E M A T Y K A

19 styczeń

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2016.

23 luty

Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

30 marzec

Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018” za rok 2016.

27 kwiecień

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

a) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w tym informacja z działalności powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2016 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
na 2017 rok,

b) Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w tym informacja z działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych za 2016 rok.

c) Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
za 2016 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

3. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 rok.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2016 roku oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2016 roku.

25 maj

1. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji
w Białymstoku w 2016 roku.

2. Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2016.

3. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

4. Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego
w roku 2016.

5. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Powiatu.

22 czerwiec

1. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok.

3. Przyjęcie sprawozdania o stanie mienia powiatowego za 2016 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach na 2016 rok.

31 sierpień

 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

28 wrzesień

1. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze
2017 roku.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.

26 październik

1. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.

2. Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2018 rok.

3.Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

30 listopad

1. Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2017 rok.

2. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

3. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Białymstoku.

4. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

28 grudzień

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2027.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

3. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

4. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

5. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

6. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych
w V kadencji Rady.

7. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych
w V kadencji Rady.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 31-01-2017 12:41

Data modyfikacji informacji: 31-01-2017 12:41