Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok

Rada Powiatu Białostockiego podczas Sesji Nr XIV w dniu 02.02.2012r. Uchwała Nr XIV/122/2012 przyjęła Plan Pracy na rok 2012: 

RP.0002.14.2012
PLAN PRACY
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO IV kadencji
na 2012 rok
 

TERMIN SESJI
TEMATYKA
     2 lutego
1.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
2.       Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych RPB na 2012 rok.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2011.
4.       Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
7.       Przyjecie informacji o wpływie i sposobie załatwiania skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę Powiatu Białostockiego.
22 marca
 
 
1.       Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2011 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012 rok.
2.       Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2011 rok.
3.       Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011”.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
19 kwietnia
 
1.        Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
 
2.       Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2011 rok.
 
3.       Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2011 roku oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2011 roku.
 
4.       Sprawozdanie z przebiegu realizacji w 2011 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.
 
31 maja
 
 
1.        Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2011 roku.
2.        Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2011 - ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny.
3.       Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
4.      Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2011 – ref. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
28 czerwca
1.       Przyjęcie informacji o realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2011 rok.
2.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok.
3.       Przyjęcie sprawozdania o stanie mienia powiatowego za 2011 rok.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok. 
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2011 rok.
6.       Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 RPB z 30.06.2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
20 września
1.       Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2012 roku.
2.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
3.       Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie powiatu – ref. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
25 października
1.       Przyjęcie informacji z działalności oświaty w roku szkolnym 2011/2012.
2.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
3.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
4.       Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2013 rok.
5.       Przyjęcie informacji Przewodniczącego RPB i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
22 listopada
1.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku.
2.       Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2012 rok.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
4.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
5.       Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6.       Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2013.
7.       Przyjęcie informacji o realizacji Programu Promocji Powiatu Białostockiego.
8.       Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.
20 grudnia
1.       Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu za 2012 rok. 
2.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Podpisał:
Wiceprzewodniczący Rady
Walenty Sic

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiceprzewodniczący Rady-Walenty Sic

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2012 11:04

Data modyfikacji informacji: 13-02-2012 11:04