Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2011 rok

Rada Powiatu Białostockiego podczas Sesji Nr III w dniu 27.01.2011r. Uchwałą Nr III/33/2011  przyjęła Plan Pracy na rok 2011: 

                                                                                                        

RP.0002.3.2011
PLAN PRACY
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO IV kadencji
na 2011 rok
 

TERMIN SESJI
TEMATYKA
     27 stycznia
1.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2011 rok.
2.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011-2014.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011.
5.       Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych RPB na 2011 rok.
6.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2010.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Nasze Podlasie na miejsce radnego, wybranego w okręgu wyborczym nr 5, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.
24 lutego
 
1. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
31 marca
1.       Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2010 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok.
2.       Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2010 rok.
3.       Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2010 rok.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania powiatowym funduszem gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym za 2010 rok.
5.       Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010”.
28 kwietnia
1.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2010 rok oraz opinia Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
2.       Przyjęcie sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w Łapach z wykonania planu finansowego za 2010 rok.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
4.       Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2010 roku.
5.       Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w 2010 roku.
6.       Przyjęcie sprawozdania o stanie mienia powiatowego za 2010 rok.
7.       Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 RPB z 30.06.2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
8.       Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
26 maja
 
 
1.      Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2010 roku.
2.      Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2010 - ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny.
3.      Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2010 – ref. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
30 czerwca
1.       Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
2.       Przyjęcie informacji o realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2010 rok.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2010 rok.
29 września
1.       Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 roku.
2.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
3.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
4.       Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie powiatu – ref. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
27 października
1.       Przyjęcie informacji z działalności oświaty w roku szkolnym 2010/2011.
2.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
3.       Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2012 rok.
4.       Przyjęcie informacji Przewodniczącego RPB i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
24 listopada
1.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku.
2.       Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2011 rok.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
4.       Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
5.       Przyjęcie informacji o realizacji programu promocji Powiatu Białostockiego.
22 grudnia
1.       Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu za 2011 rok. 
2.       Przyjęcie informacji o realizacji programu promocji Powiatu Białostockiego.
3.       Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 1.01.2011 roku do 30.11.2011 roku.
4.       Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od 1.01.2011 roku do 30.11.2011 roku.

Podpisał: Sławomir Gołaszewski
Przewodniczący Rady
 

                                                                                                                 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-01-2011

Data udostępnienia w BIP: 15-02-2011 13:00

Data modyfikacji informacji: 15-02-2011 13:00