Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2010 rok

 

Rada Powiatu Białostockiego podczas Sesji Nr XLI w dniu 14.01.2010r. przyjęła Plan Pracy na rok 2010:

Or.V.0041- 41/10                                                                                

PLAN PRACY

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO III kadencji

na 2010 rok
 
 
TERMIN SESJI
TEMATYKA
14 stycznia 2010r.
1.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2010 rok.
2.    Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2010 rok.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2010 rok.
25 lutego 2010r.
1.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o wykonaniu uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2009 roku.
2.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o wykonaniu uchwał Zarządu Powiatu za II półrocze 2009 roku.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
4.    Przyjęcie informacji o sposobie rozpatrzenia i załatwienia skarg złożonych do Starosty Powiatu Białostockiego w 2009 roku.
25 marca 2010r.
1.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2009 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010 rok.
2.    Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
3.    Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2009 rok.
4.    Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2009 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok.
29 kwietnia 2010r.
1.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok oraz opinia Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
3.    Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o stanie mienia powiatowego.
4.    Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
5.    Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w sprawie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2009 rok.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2009 roku.
7.    Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o sytuacji na rynku pracy za 2009 rok.
8.    Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu, których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
9.    Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
27 maja 2010r.
1.    Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2009 roku.
2.    Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2009 - ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny.
3.    Przyjęcie informacji z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2009 – ref. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
24 czerwca 2010r.
1.    Przyjęcie informacji w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2009r.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2009 rok.
3.    Przyjęcie informacji o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii - ref. Powiatowy Lekarz Weterynarii.
30 września 2010r.
1.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku.
2.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
3.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
4.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 roku.
5.    Przyjęcie informacji z działalności oświaty w roku szkolnym 2009/2010.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.
7.    Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie powiatu – ref. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
8.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
9.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
4 listopada 2010r.
1.    Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2011 rok.
2.    Przyjęcie informacji Przewodniczącego RPB i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu za 2010 rok. 
4.    Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
5.    Przyjęcie informacji o realizacji programu promocji Powiatu Białostockiego.
6.    Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 1.01.2010 roku do 30.10.2010 roku.
7.    Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od 1.01.2010 roku do 30.10.2010 roku.
8.    Sprawy organizacyjne związane z zakończeniem III kadencji Rady Powiatu Białostockiego.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-01-2010

Data udostępnienia w BIP: 20-01-2010 00:00

Data modyfikacji informacji: 19-05-2010 11:59