Informacja za rok 2008

 
INFORMACJA
 
o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok”
 
 
Rada Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr XII/99/2007 z dnia 25 października 2007 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok”.
Realizacja założeń zgodnie z priorytetami w § 5 pkt 2 w/w Programu za rok 2008 przedstawia się następująco:
 
 
1)    w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia:
 
Dom Dziecka w Supraślu współpracował ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim „Diament” w zakresie współorganizacji wypoczynku letniego w kraju i za granicą swoich wychowanków. Wspierano i promowano przedsięwzięcia edukacyjne, propagowano pozytywne zachowania wśród dzieci i młodzieży we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem „Iskierka”, Stowarzyszeniem „Droga” i Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku.
 
       Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem pozyskał środki finansowe
m.in. od Międzynarodowej Fundacji Rotary z USA Oddział w Łodzi, Towarzystwa Nasz Dom – Warszawa, Fundacji Jacka Niewiadomskiego „O lepsze jutro”, Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie koło Poznania. Celem współpracy
z organizacjami pożytku publicznego była pomoc w otrzymaniu własnego mieszkania wychowankom usamodzielniającym się, organizacji wypoczynku letniego, nauce języków obcych, czy też uzyskania stypendiów.
 
Domy Pomocy Społecznej w: Choroszczy, Czerewkach, Jałówce i Uhowie wspólnie
ze Stowarzyszeniem „Iskierka”, w zależności od pozyskanych środków i możliwości pracowały na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych podopiecznych.
 
Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce z filią w Łaźniach współorganizował
ze Stowarzyszeniem „Iskierka” Festyn Św. Antoniego, którego celem była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Sześciu podopiecznych zostało objętych programem
pn. „Otwarty Świat – wsparcie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych” przy współpracy z Fundacją Edukacji i Twórczości oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku.
 
Dom Pomocy Społecznej w Uhowie uczestniczył w VI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Gwiazda Betlejemska” w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej organizowanych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Zespół „Senior” otrzymał nagrodę w XIII Przeglądzie Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Kozar 2008, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”.
 
Starostwo Powiatowe w Białymstoku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku współpracowało z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej dofinansowując ze środków własnych działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach i w Czarnej Białostockiej, w której uczestniczyło 47 osób niepełnosprawnych. Warsztaty wykorzystały na swoją działalność ogółem kwotę 24.557 zł.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z Fundacją Edukacji i Twórczości oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku promował materiały informacyjne dotyczące możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Otwarty Świat – wsparcie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych”. Z Caritasem Archidiecezji Białostockiej realizowano projekt „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”. W 11 spotkaniach udział wzięły 53 osoby ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 
W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki istnieją Szkolne Kluby Wolontariatu, które współpracują m.in. ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”, Towarzystwem Nasz Dom – Warszawa, Fundacją Edukacji i Twórczości w Białymstoku oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach działań wolontariatu (organizacja imprez osobom niepełnosprawnym, spotkania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, opieka nad osobami starszymi i samotnymi, pomoc w nauce itp.) promowano pozytywne zachowania wśród postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechniano młodzieżowy wolontariat.
 
ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach we współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku zorganizował kolejny bieg uliczny dla niepełnosprawnych im. Waldemara Kikolskiego.
 
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Białymstoku wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną „Brama na Bagna” i Towarzystwem Przyjaciół Suraża i Okolic przeprowadził akcje prozdrowotne promujące bezpłatne badania profilaktyczne podczas III Powiatowych Dni Twórczości Ludowej w Zawadach i VII Festynu Historycznego „Grodzisko” w Surażu.
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki przy współpracy m.in.
ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku i Klubem Abstynenta „Świt” w Czarnej Białostockiej realizowały programy profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
 
2)    w zakresie edukacji:
 
W ramach promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechniania młodzieżowego wolontariatu Wydział Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zorganizował
we współpracy z Fundacją „Świat na Tak” - III Edycję Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ze zgłoszonych 20 uczestników z terenu Powiatu Białostockiego Komisja wyłoniła „Ośmiu Wspaniałych”.
 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białymstoku kontynuowała współpracę z Fundacją „Świat na Tak” koordynującą ogólnopolski finał konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Z Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Polskim Towarzystwem Dysleksji organizowano spotkania szkoleniowe oraz pełniono dyżury konsultacyjne dla osób zainteresowanych problematyką dysleksji. Realizując warsztaty umiejętnościowe wychowawcze pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” współpracowano ze Stowarzyszeniem Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łapach w ramach swojej działalności statutowej współpracowała ze Stowarzyszeniem „Szkoła bez barier” w Łapach, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Łapach realizując: 1) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 2) wspieranie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych,
3) wspieranie inicjatyw służących doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, 4) wspieranie inicjatyw mających na celu pomoc w rozwijaniu ucznia zdolnego.
 
I LO w Łapach otrzymywało od Fundacji im. Roberta Schumana materiały dydaktyczne, które były wykorzystywane na zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Klubu Europejskiego i lekcjach WOS.
        
         ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracował z Towarzystwem Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wspierając różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, organizując warsztaty i seminaria dla nauczycieli przedmiotów elektrycznych. Młodzież wzięła również udział w programie „Uczenie się przez całe życie” – Asystentura Comeniusa.
 
         Zespół Szkół w Michałowie wraz z Towarzystwem Edukacji i Twórczości realizował program „Starszy Brat Starsza Siostra”, celem którego była pomoc w nauce, organizacji wolnego czasu i rozwijaniu zainteresowań uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Syrkomli w Michałowie.
 
         Centrum Edukacji w Supraślu współpracowało ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” przy organizacji Supraskich Spotkań z Naturą, Kulturą i Sztuką, podczas których uczniowie brali udział w warsztatach artystycznych, koncertach i wykładach.
 
         Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej brał udział w projekcie „Inicjatywa – Kapitał
w przyszłość” z partnerstwem Towarzystwa AMICUS.
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki nawiązując współpracę z organizacjami pożytku publicznego rozwijały zainteresowania i pasje uczniów, orientacje zawodowe, a także zaspokajały wiele ich potrzeb poprzez uczestnictwo
w warsztatach artystycznych, rękodzieła ludowego, wykopaliskach archeologicznych, koncertach muzycznych, prelekcjach i spotkaniach informacyjnych i edukacyjnych, rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem.
 
3)    w zakresie kultury i sportu:
 
Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W ramach konkursu Powiat Białostocki był współorganizatorem II Europejskiego Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego „Gloria” – Fundacja Aleksandra Teligi „Victoria”, III Powiatowych Dni Twórczości Ludowej – Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”. Na realizację wszystkich przedsięwzięć Zarząd Powiatu Białostockiego wydatkował kwotę 33.000 zł.
 
ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracował z: 1) Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi przy organizacji imprez sportowych i artystycznych, 2) Łapskim Towarzystwem Regionalnym im. Ppłk Stanisława Nilskiego - Łapińskiego w zakresie poznawania i popularyzacji historii lokalnej, wzbogacania zbiorów Szkolnego Muzem Historycznego, 3) Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki „Musica Sacra” udział w konkursie „Pocztówka Wielkanocna 2008”.
 
Na terenie Powiatu Białostockiego odbywało się współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzone przez Białostocki Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wasilkowie (podmiot wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej). Dzieci i młodzież brały aktywny udział w organizowanych gminnych rozgrywkach międzyszkolnych. Zarząd Powiatu Białostockiego na współzawodnictwo sportowe wydatkował kwotę 8.500 zł.
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki współpracowały
z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku, Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi m.in. Klubem Sportowym „Pogoń” Łapy, Stowarzyszeniem Sportowo – Edukacyjne „Petrus” im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach. Dzieci i młodzież z naszego Powiatu brały aktywny udział we współzawodnictwie sportowym w organizowanych zawodach, imprezach i rozgrywkach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, miejskich, wojewódzkich, a nawet o zasięgu ogólnopolskim.
 
Powiat Białostocki dofinansował ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych realizowane przez organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski (7 zadań na kwotę 4.962 zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej (2 zadania na kwotę 2.939 zł) i Klub Amazonki w Białymstoku (3 zadania na kwotę 4.510 zł) – razem 12 umów na łączną kwotę 12.411 zł, udział wzięło 238 osób niepełnosprawnych.
 
 
4) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku organizował staże, przygotowania zawodowe oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych współpracując ze Stowarzyszeniem „Uroczysko”, Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”, Podlaskim Klubem Koszykówki „Żubry”, Caritasem Archidiecezji Białostockiej, Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, Stowarzyszeniem „Iskierka”, Fundacją Zielone Płuca Polski czy Fundacją Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych.
 
     ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego otrzymał materiały edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości wspierające merytorycznie mini – przedsiębiorstwa „Ekonomikus”. Szkoła wzięła również udział w programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” zdobywając certyfikat przy współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej i Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zapewniła nauczycielom przedmiotów zawodowych udział w szkoleniach i warsztatach merytorycznych sfinansowanych z funduszy UE.
 
Zespół Szkół w Michałowie, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacja Leopolda Kronenberga zorganizowały warsztaty pn. „Ekonomia w szkole” z udziałem uczniów i nauczycieli.
 
5) w zakresie ochrony środowiska:
 
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej współpracował w zakresie organizacji
i przeprowadzenia zbiórki zużytych baterii z „REBĄ” Organizacją Odzysku S.A.
w Warszawie.
 
Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białymstoku realizował projekt pn. „Czysty Powiat – Czysta Ziemia – Zielona Akcja w Powiecie Białostockim”, którego celem jest poprawa stanu najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez wykształcenie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród dzieci
i młodzieży z terenu naszego Powiatu. Projekt jest projektem cyklicznym organizowanym corocznie od roku 2000.
 
6) w zakresie turystyki i rozwoju obszarów wiejskich:
 
Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białymstoku wspierał rozwój i funkcjonowanie usług turystycznych, w tym rozwój szlaków turystycznych na terenie Powiatu Białostockiego współpracując z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym w Białymstoku, Centrum Informacji Ekologiczno – Turystycznej „Puszcza Knyszyńska” i Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku. Promując Powiat w ramach organizacji targów i innych imprez uczestniczył w: 1) Targach Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu współpraca ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Agrokresy” i Stowarzyszeniem Bardzo Aktywna Wieś „BArWA”, 2) imprezie pn. „Dni Wspomnienia Świętego Izydora Oracza” współpraca ze Stowarzyszeniem „Świętego Izydora Oracza”, 3) imprezie „Dzień Śledzia” w Strękowej Górze współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną „Brama na Bagna”, 4) imprezie „Smaki Podlasia” współpraca ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, 5) Targach Turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze współpraca ze stowarzyszeniami turystycznymi i agroturystycznymi z naszego Powiatu, 6) imprezie „Targi Smaków Podlasia” w Warszawie współpraca ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
 
 
 
 
     Podpisała:
 
     Naczelnik Wydziału
     Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
    Maria Marciszewska.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Marciszewska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2009

Data udostępnienia w BIP: 31-03-2009 00:00

Data modyfikacji informacji: 21-07-2009 13:25