Informacja za rok 2014

SPRAWOZDANIE za rok 2014

 

z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015”

 

 

Rada Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr XXIV/195/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015”.

Realizacja założeń w/w Programu, zgodnie z priorytetami określonymi w § 5 ust. 2, przedstawia się następująco:

 

 1. w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych:

Dom Dziecka w Supraślu współpracował ze Stowarzyszeniem Promocji Artystycznej Białystok przy kręceniu filmu „Kundel” z udziałem 10 podopiecznych placówki. Stowarzyszenie „Dobry Anioł”  z Białegostoku dofinansowało dzieciom zajęcia edukacyjne podczas ferii zimowych oraz 2 osobom obóz sportowy w Czechach. Z Fundacją „Wawel” z Krakowa i Komitetem Społecznym „Motomikołaje 2014” Białystok zakupiono wszystkim wychowankom paczki świąteczne z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia (słodycze, zabawki, kosmetyki).

     Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem pozyskało środki finansowe w wysokości 20 tys. od Fundacji „Siódemka SA” na wycieczki krajoznawcze, bilety do teatru, kina i muzeum. Współpracując z Fundacją „Real” i Fundacją „Podlasie 4x4” ufundowano dzieciom paczki świąteczne (słodycze, zabawki, kosmetyki, odzież i sprzęt elektroniczny). Stowarzyszenie „Dobry Anioł” zakupiło sprzęt dydaktyczny i 3 laptopy na kwotę 6 tys.

W ramach aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach wspólnie z Klubem Wolontariuszy „ W jedną stronę” z Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim organizował swoim podopiecznym spotkania z rodziną, środowiskiem i wieczerzę wigilijną.

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie współpracując ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Impuls” w Łapach i Fundacją „OIKONOMOS” w Białymstoku zorganizował wystawę twórczości osób niepełnosprawnych promując ich pozytywny wizerunek i potencjał twórczy. Osiągnięto zamierzony cel, jakim jest podnoszenie poczucia własnej wartości i samooceny osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach i Towarzystwo Przyjaciół Supraśla zorganizowały podopiecznym Ośrodka zwiedzanie wystawy fotografii Wiktora Wołkowa. Współpracując z młodzieżą zrzeszoną w Caritas przy Parafii Św. Trójcy w Supraślu zorganizowano spotkanie integracyjne z rodzinami podczas corocznego Święta Pieczonego Ziemniaka” oraz osobom samotnym wspólną kolację wigilijną. Ośrodek i Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne umożliwiły podopiecznym udział w Festiwalu Zdrowia i IV Rajdzie Rowerowym „Dla Hospicjum Dla Życia” promując aktywność ruchową osób niepełnosprawnych i sposoby spędzania wolnego czasu.

Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce i Fundacja „Spe Salvi” w Białymstoku zorganizowały mieszkańcom X Konferencję Doradczą „Otwórz się na wolontariat” podczas której zaprezentowano dobre praktyki w zakresie wolontariatu. Ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” w Białymstoku zaprezentowały dorobek artystyczny czterech podopiecznych DPS-u w „XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych DPS-ów” oraz zorganizowały „Turniej sportowy mieszkańców DPS-ów” integrując osoby niepełnosprawne. Podopieczni Ośrodka zaprezentowali swoje zdolności w plenerze malarskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji” w Garbarach oraz zdolności wokalne w XIII Przeglądzie Piosenki Religijnej DPS-ów – Łomża 2014 zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Pomocna Dłoń” w Łomży. Współpracując z Fundacją Anny Dymnej „Republika Marzeń” jedna osoba wzięła udział w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych: „Słowa, dobrze, że jesteście”. Ośrodek i Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne zorganizowały swoim podopiecznym spotkanie integracyjne  pn. „Festiwal Zdrowia”, Przegląd Piosenki Nowoczesnej „Mam Talent” – Nowa Wola i II Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Zbiór Form Artystycznych” aktywizując i promując wizerunek osób niepełnosprawnych. Celem usystematyzowania wiedzy, doskonalenia form i narzędzi pracy indywidualnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi sześciu pracowników DPS-u „Jawor” wzięło udział w konferencji „Agresywne zachowanie pacjenta a prawo i ochrona personelu medycznego” i w warsztatach „Lepiej zrozumieć – czyli jak pracować z osobami niepełnosprawnymi z powodu zaburzeń psychicznych” zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku i Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku.

Powiat Białostocki zlecił Zgromadzeniu Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego OPOKA w Wasilkowie. Jest to całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego na 14 miejsc. Dotacja przekazana na działalność placówki w roku 2014 wyniosła 460.739 zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki funkcjonują Szkolne Kluby Wolontariatu, które współpracują m.in. z Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach działań wolontariatu (organizacja imprez osobom niepełnosprawnym, spotkania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, opieka nad osobami starszymi i samotnymi, pomoc w nauce, zbiórki żywności, itp.) promowano pozytywne zachowania wśród dzieci i młodzieży.

Wolontariusze z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach z Towarzystwem „Nasz Dom”  w Warszawie w ramach akcji „Góra Grosza” zorganizowali zbiórkę funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza rodzinnym domem.  Współpracując ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach współorganizowali Wojewódzką Olimpiadę Niepełnosprawnych „Szansa na sukces”. Szkolny Klubu Wolontariatu przystąpił do ogólnopolskiego projektu pomocy rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej „Szlachetna paczka”, realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy przed świętami Bożego Narodzenia potrzebujące rodziny z Łap otrzymały paczki świąteczne odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Michałowie organizowali z Towarzystwem „Nasz Dom” w Warszawie zbiórkę pieniędzy pn. „Góra Grosza” wspomagając osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz opiekowali się chorymi – podopiecznymi Fundacji Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego w Nowej Woli. Z Towarzystwem Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku prowadzono zbiórkę nakrętek plastikowych na zakup wózka inwalidzkiego.

Uczestnicząc w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach  i Caritas Diecezji Łomżyńskiej zebrali i przekazali świąteczne paczki dzieciom z najuboższych rodzin. Wolontariusze w ramach projektu „Szlachetna paczka” wspólnie ze Stowarzyszeniem WIOSNA  przeprowadzili zbiórkę pieniędzy zakupując odzież, artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły papiernicze i zabawki osobom ubogim, bezdomnym z terenu miasta i gminy Łapy. Z Fundacją Caritas „Dar serca” zebrane środki finansowe przekazano podopiecznym ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. Rada Samorządu Uczniowskiego i Towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie zorganizowały zbiórkę pieniędzy pn. „Góra Grosza” wspomagając osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej organizowały imprezy kulturalno-rozrywkowe celem integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łapach w ramach swojej działalności statutowej współpracowała ze Stowarzyszeniem Szkoła Bez Barier w Łapach i Szansą dla Gimnazjum w Łapach organizując warsztaty, szkolenia, prelekcje i konsultacje indywidualne dla uczniów, rodziców i młodzieży niepełnosprawnej.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białymstoku i Fundacja „Psi uśmiech” w ramach spotkań przygotowywały wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

 1. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku i Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowały prelekcje propagujące ideę honorowego krwiodawstwa, realizowały programy profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz organizowały akcje krwiodawstwa. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem przeszkolono młodzież z Zespołu Szkół w Michałowie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  ze Stowarzyszeniem „FAROS” w Białymstoku zorganizował warsztaty dla młodzieży szkolnej nt. „Naucz się żyć bez ryzyka AIDS/HIV”.

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego współpracując z Fundacją DKMS Polska podczas XV Biesiady Miodowej w Tykocinie przeprowadził akcję  promującą bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie raka szyjki macicy poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych.

 

 

 1. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

W ramach promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechniania młodzieżowego wolontariatu Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zorganizował we współpracy z Fundacją „Świat na Tak” - IX Edycję Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ze zgłoszonych 21 uczestników z terenu Powiatu Białostockiego Komisja wyłoniła „Ośmiu Wspaniałych”. Uczennica z Zespołu Szkół w Michałowie została laureatem IX Edycji eliminacji powiatowych i reprezentowała Powiat Białostocki w XX Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Warszawie.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pedagodzy z Poradni wzięli udział w programie „Ortograffiti” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Z Fundacją „Świat na Tak” promowano i upowszechniano młodzieżowy wolontariat w ramach konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. W programie „Szkoła dla rodziców” realizowanym przez Fundację „Cud, miód, malina” logopeda z Poradni prowadziła treningi umiejętności wychowawczych.

         Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach uczestniczyli w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W projekcie „Czas na staż” realizowanym przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr wzięli udział uczniowie - technik hotelarstwa z klas III i IV, nauczyciele języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych hotelarskich. Stowarzyszenie Elektryków Polskich zakupiło materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli przedmiotów elektrycznych i elektronicznych, natomiast Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zakupiła materiały z zakresu przedsiębiorczości i reorientacji szkolnictwa zawodowego, a jej przedstawiciele pomogli przy organizacji Targów Edukacyjno – Zawodowych. Przy współpracy z Towarzystwem Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego młodzież wzięła udział w konkursie „HETMANY” organizowanym przez XLVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie i upowszechniała akcję kupowania cegiełek na budowę pomnika Stefana Czarnieckiego w Warce. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości  zorganizowała warsztaty metodyczne dla nauczycieli nt.: „Bezpieczne finanse” i „Debaty o gospodarowaniu”, a w projekcie „Przedsiębiorcze Podlasie”  realizowanym przez Fundację Tygodnika Wprost udział wzięli uczniowie klas I-IV i nauczyciele przedsiębiorczości.

         Zespół Szkół w Michałowie wraz z Fundacją „Pomoc Zespołowi Szkół w Michałowie” nawiązywał kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami szkolnymi. Współpraca miała na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi szkołami. Ufundowała również stypendia dla uczniów z najwyższą średnią ocen i najlepszym wynikiem na maturze na łączna kwotę 3 tys. oraz zakupiła żywność uczniom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej na kwotę 30 tys. Przy współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego młodzież brała udział w kursach przygotowujących do egzaminu dojrzałości, spotkaniach z pracownikami naukowymi uczelni i absolwentami.

         Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej współpracował z lokalnymi organizacjami kombatanckimi: Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne w Czarnej Białostockiej oraz Związkiem Sybiraków - Koło Terenowe Nr 13 w Czarnej Białostockiej przy organizacji obchodów rocznic patriotycznych. Młodzież była członkiem pocztu sztandarowego oraz brała udział z kombatantami w Marszu Żywej Pamięci Sybiru w Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym, członkiem  Centrum Aktywności Lokalnej w Czarnej Białostockiej.

         Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego przy współpracy z Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” uczestniczyła w projekcie „Wiem, dlaczego wybieram” promującego postawę obywatelską wśród  uczniów. W ramach tego projektu zrealizowano m.in. mini projekty: promocja frekwencji wyborów powszechnych, akcja rozdawania haseł wyborczych, czy organizacja spotkania z kandydatami na burmistrza Łap. Uczniowie zapoznali się z działalnością statutową Stowarzyszenia „Fabryka Rozwoju Lokalnego” w Łapach, którego głównym celem jest wspieranie lokalnego rozwoju i społeczności lokalnej. Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach zorganizowało uczniom spotkanie poświęconym członkom polskiego podziemia na terenie gminy Łapy. Młodzież szkolna wzięła także udział w Marszu Żywej Pamięci Sybiru w Białymstoku razem z kombatantami ze Związku Sybiraków Koło Nr 6 w Łapach.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki nawiązując współpracę z organizacjami pożytku publicznego i fundacjami rozwijały zainteresowania i pasje uczniów oraz poszerzały wiedzę w różnych dziedzinach życia poprzez uczestnictwo w warsztatach artystycznych, rękodzieła ludowego, wykopaliskach archeologicznych, koncertach muzycznych, prelekcjach i spotkaniach informacyjnych i edukacyjnych, rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem.

 

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, do którego mogły przystępować organizacje pozarządowe i fundacje.

W ramach konkursu Powiat Białostocki był współorganizatorem zadań:

 • „Kupalnoczka” – Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą” w Załukach,
 • VIII Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni - Młode Głosy” 2014 – Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie” w Białymstoku,
 •  „Ulec wyobraźni, uruchomić dłonie…” Osobiste art. – spotkania z folklorem – Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie,
 • I Prezentacje Muzyki Polskiej – Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku,
 • „Od Renesansu do Współczesności” – koncert otwarty w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. Wacława Rabczyńskiego,
 • XIX Spotkania z naturą i sztuką UROCZYSKO – Stowarzyszenie Uroczysko,
 • Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego – Fundacja Aktywizacja w Łapach.

Na realizację powyższych przedsięwzięć organizacjom pozarządowym i fundacjom z budżetu Powiatu Białostockiego udzielono dotacji w wysokości 22.214,67 zł.

Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracowali z Łapskim Towarzystwem Regionalnym im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach w zakresie poznawania i popularyzacji historii lokalnej i jej znaczących przedstawicieli, wzbogacania zbiorów Szkolnego Muzeum Historycznego oraz w dniu 1 listopada brali udział w kweście „Ocalić od zniszczenia”.

 

 1. w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W ramach konkursu Powiat Białostocki był współorganizatorem następujących zadań:

 • Mistrzostwa Województwa Podlaskiego wraz z Finałem Ligi Ujeżdżeniowej Podlasia 2014 w Supraślu – Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Supraślu,
 • Koszykówka dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu białostockiego – Uczniowski Klub Sportowy „Olimp LO Łapy”,
 • Trasy do rowerowej jazdy na orientację w Puszczy Knyszyńskiej „Zielony Punkt Kontrolny” – Podlaski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej.

Na realizację powyższych przedsięwzięć organizacjom pozarządowym i fundacjom z budżetu Powiatu Białostockiego udzielono dotacji w wysokości 14.100 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki współpracowały z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku, Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej, uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi z terenu Powiatu Białostockiego. Dzieci i młodzież brały aktywny udział we współzawodnictwie sportowym w organizowanych zawodach, imprezach i rozgrywkach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, miejskich, wojewódzkich, a nawet o zasięgu ogólnopolskim.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach zorganizował ze Stowarzyszeniem Sportowo-Edukacyjnym „Petrus” im. Ks. H. Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach i Klubem Sportowym „Pogoń” Łapy zawody sportowe dla mieszkańców Łap, z Polskim Związkiem Judo z Warszawy XI Turnieju Judo im. A. Laszuka i ze Stowarzyszeniem Rowerowym „Peleton” rajdy rowerowe na terenie Podlasia. Szkoła we współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku i Podlaskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki zorganizowała osobom niepełnosprawnym kolejny 14 Bieg uliczny im. Waldemara Kikolskiego, w którym uczestniczyło 207 osób. Powiat ufundował zwycięzcom w poszczególnych kategoriach biegowych puchary i medale na kwotę 880 zł.

         Dom Pomocy Społecznej w Uhowie współpracując ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach promował aktywność ruchową osób niepełnosprawnych i ich aktywizację wykorzystując taniec do rehabilitacji psychicznej i fizycznej.

6) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku refundował świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej  współpracując z Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym HOLOS w Białymstoku, Fundacją Edukacji i Twórczości oraz Fundacją VITA FAMILIAE z Łomży.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z Fundacją Aktywizacja z Warszawy,  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, Fundacją „Normalna Przyszłość”, Narodowym Forum Doradztwa Kariery Oddział Regionalny – Podlaskie Forum Doradztwa Kariery, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Stowarzyszeniem „My dla innych”, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum i Stowarzyszeniem Kontakt Miasto Białystok – Eindhoven wspierał działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamujących i informowanie o możliwościach udziału w projektach realizowanych przez te podmioty: „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start III”, „Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami”, „Powrót do aktywności 2 – Powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, „Praca - Gotowi - Start”, „Zielone Światło”, „wspólnymi Siłami”, „Zmieniaj siebie bądź aktywny”, „ Niewykluczeni 50+”, „Integracja przez pracę”.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku udzielał pomocy w zakresie organizacji staży i prac interwencyjnych we współpracy m.in. z Towarzystwem Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”, Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym Regionalny Oddział, Towarzystwem AMICUS, Towarzystwem Sportowo-Rekreacyjnym GOLFSTOK Białostocki Klub Sportowy, Białostockim Towarzystwem Oświatowym, Fundacją OIKONOMOS, Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji, Fundacją Biznes i Prawo, Fundacją VITA FAMILIALE, Stowarzyszeniem Aktywni Przeciw Depresji, Fundacją Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, Fundacją Edukacji i Twórczości, Fundacja Oswoić Świat, Białostockim Stowarzyszeniem Taekwondo i Systemów Obronnych Bestios, Stowarzyszeniem „My dla innych” i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie BARWA, Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny STER, Stowarzyszeniem Prawosławna Inicjatywa OrthNet, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”, Stowarzyszeniem KUL-TURYSTA, Stowarzyszeniem Kontakt Miasto Białystok – Eindhoven, Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL”, CARITAS Archidiecezji Białostockiej i Fundacją im. Księcia Ostrogskiego.

 

7) w zakresie turystyki:

Powiat Białostocki współpracując z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną wspierał rozwój i funkcjonowanie usług turystycznych na terenie Powiatu Białostockiego uczestnicząc w różnych imprezach. W ramach Targów Turystycznych „GLOB 2014” w Katowicach pracownicy Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji promowali oferty agroturystyczne i twórczość ludową Powiatu.

 

 

Białystok, dnia 12 marca 2015 roku

 

Podpisała:

Pani Maria Marciszewska

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Marciszewska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-03-2015

Data udostępnienia w BIP: 01-04-2015 13:53

Data modyfikacji informacji: 01-04-2015 13:53