Informacja za rok 2009

                                  Białystok, marzec 2010 r.
 
INFORMACJA
 
o realizacji Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
 
 
Rada Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr XXVI/256/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.
Realizacja założeń zgodnie z priorytetami w § 5 ust 2 w/w Programu za rok 2009 przedstawia się następująco:
 
 
1)     w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia:
 
Dom Dziecka w Supraślu współpracował ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim „Diament” w poszukiwaniu rodzin zaprzyjaźnionych celem organizacji wypoczynku letniego w kraju i za granicą swoich wychowanków. Stowarzyszenie „Iskierka” dofinansowało obozy letnie i zimowe dzieci i młodzieży. Wspierano i promowano przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe i propagowano pozytywne zachowania wśród wychowanków z w/w organizacjami, a także z Młodzieżowym Klubem Sportowym „Sprząśla” z Supraśla. Członkowie „Roadrunners” Klubu Motocyklowego z Białegostoku wspólnie ze starszą młodzieżą malowali pomieszczenia budynku i wykonali inne drobne prace remontowe. Klub sportowy „Jagiellonia Białystok” ufundował nagrody rzeczowe naszym wychowankom w turnieju piłki nożnej.
 
       Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem pozyskał środki finansowe
m.in. od Stowarzyszenia „Iskierka”, Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot
w Baranowie koło Poznania, Stowarzyszenia „Dobry Anioł”, Fundacji „Przyjaciółki”, Fundacji Warta i Kredyt Bank „Razem możemy więcej” i Fundacji „Na Ratunek”. Celem tej współpracy była m.in. pomoc w organizacji wypoczynku letniego i zimowego, wycieczek krajowych, zakupu odzieży, paczek świątecznych, jak i mebli pokojowych. Każdego roku pozyskane środki finansowe przeznacza się również wychowankom na naukę języków obcych i stypendia.
 
Domy Pomocy Społecznej działające na terenie powiatu białostockiego w: Choroszczy, Czerewkach, „Jawor” w Jałówce i Uhowie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Iskierka”,
w zależności od pozyskanych środków i możliwości, pracowały na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych podopiecznych.
W ramach aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach wspólnie ze Stowarzyszeniem „Iskierka” organizował swoim podopiecznym spotkania z rodziną i środowiskiem.
Dom Pomocy Społecznej w Uhowie współpracując ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach i Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej zorganizował wystawę twórczości osób niepełnosprawnych promując ich pozytywny wizerunek i potencjał twórczy. Osiągnięto zamierzony cel, jakim jest podnoszenie poczucia własnej wartości i samooceny osób niepełnosprawnych. Podopieczni wzięli również udział
w warsztatach pn. „Pokonam strach” i „Nie piję - Co dalej?” organizowanych wspólnie m.in. ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach.  
 
Starostwo Powiatowe w Białymstoku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku współpracowało z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej dofinansowując ze środków własnych działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach i w Czarnej Białostockiej, w której uczestniczyło 47 osób niepełnosprawnych. Warsztaty wykorzystały na swoją działalność ogółem kwotę 33.702 zł.
 
W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki istnieją Szkolne Kluby Wolontariatu, które współpracują m.in. ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”
w Łapach, Towarzystwem Nasz Dom – Warszawa, Fundacją Edukacji i Twórczości
w Białymstoku, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach działań wolontariatu (organizacja imprez osobom niepełnosprawnym, spotkania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, opieka nad osobami starszymi
i samotnymi, pomoc w nauce itp.) promowano pozytywne zachowania wśród postaw dzieci
i młodzieży oraz upowszechniano młodzieżowy wolontariat. Co roku samorządy uczniowskie organizują zbiórkę pieniędzy pn. „Góra Grosza” wspomagając osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
 
ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach we współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku zorganizował kolejny bieg uliczny dla niepełnosprawnych im. Waldemara Kikolskiego.
 
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Białymstoku wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną „Brama na Bagna” i Towarzystwem Przyjaciół Suraża i Okolic przeprowadził akcje prozdrowotne promujące bezpłatne badania profilaktyczne podczas IV Powiatowych Dni Twórczości Ludowej w Zawadach
i VIII Festynu Historycznego „Grodzisko” w Surażu.
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki przy współpracy m.in.
ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku zorganizowały prelekcje propagujące ideę honorowego krwiodawstwa oraz realizowały programy profilaktyczne
na temat zdrowego trybu życia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
 
2)     w zakresie edukacji:
 
W ramach promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechniania młodzieżowego wolontariatu Wydział Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zorganizował
we współpracy z Fundacją „Świat na Tak” - IV Edycję Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ze zgłoszonych 18uczestników z terenu Powiatu Białostockiego Komisja wyłoniła „Ośmiu Wspaniałych”. Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach – Bogumiła Łapińska została laureatką IV Edycji eliminacji powiatowych.
 
 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku wzięła udział
w szkoleniu dla psychologów pt. „Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej poprzedzająca terapię”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Z Polskim Towarzystwem Dysleksji organizowano spotkania szkoleniowe wykorzystując nowości wydawnicze i pomoce dydaktyczne oraz pełniono dyżury konsultacyjne dla osób zainteresowanych problematyką dysleksji. Realizując warsztaty umiejętności wychowawczych pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” współpracowano
ze Stowarzyszeniem Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Zorganizowano również seminarium nt. „Praca doradcy zawodowego – teoria i praktyka” przy współudziale Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łapach w ramach swojej działalności statutowej współpracowała ze Stowarzyszeniem Szkoła Bez Barier w Łapach oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach realizując m.in.: 1) działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, 2) wspieranie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, 3) wspieranie inicjatyw służących doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, 4) zajęcia dla uczniów zdolnych z zakresu twórczego myślenia i rozwoju osobowości,
5) dostrzeganie, rozumienie i wspieranie uczniów niepełnosprawnych. Realizując warsztaty umiejętności wychowawczych pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” współpracowano
ze Stowarzyszeniem Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
               
                ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracował z Fundacją Zielone Płuca Polski, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i Stowarzyszeniem Sportowo – Edukacyjnym „Petrus” im. Ks. H. Bagińskiego przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach wspierając różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych m.in. o tematyce ekologicznej, organizując warsztaty i seminaria dla nauczycieli przedmiotów elektrycznych i elektronicznych.
 
                Zespół Szkół w Michałowie wraz z Fundacją „Pomoc Zespołowi Szkół
w Michałowie” nawiązuje i rozwija kontakty ze szkołami w kraju i za granicą. Współpraca
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej – Szkoła Ucząca się w Warszawie ma na celu poprawę jakości pracy szkoły, nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi szkołami, dostęp do informacji związanych z edukacją w Polsce i za granicą, a także udział
w szkoleniach i konferencjach.
 
                Centrum Edukacji w Supraślu współpracowało ze Stowarzyszeniem „Uroczysko”
w Supraślu przy organizacji Supraskich Spotkań z Naturą, Kulturą i Sztuką, podczas których uczniowie brali udział w warsztatach artystycznych, koncertach i wykładach.
 
                Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej współpracował z lokalnymi organizacjami kombatanckimi: Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne w Czarnej Białostockiej oraz Związkiem Sybiraków Koło Terenowe Nr 13 w Czarnej Białostockiej współorganizując obchody rocznic patriotycznych. Wspólnie
z Miejsko – Gminnym Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Jedność” w Czarnej Białostockiej zorganizowano warsztaty praktyczne dla wszystkich uczniów z pierwszej pomocy w ramach projektu „Naucz się ratować” oraz zakupiono pomoce edukacyjne
z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i unikania zagrożeń, organizacji bezpiecznych wakacji i wypoczynku.
 
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki nawiązując współpracę z organizacjami pożytku publicznego i fundacjami rozwijały zainteresowania
i pasje uczniów, orientacje zawodowe, a także zaspokajały wiele ich potrzeb poprzez uczestnictwo w warsztatach artystycznych, rękodzieła ludowego, wykopaliskach archeologicznych, koncertach muzycznych, prelekcjach i spotkaniach informacyjnych
i edukacyjnych, rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zagrożonych demoralizacją
i uzależnieniem.
 
3)     w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej
i sportu:
 
Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W ramach konkursu Powiat Białostocki był współorganizatorem III Europejskiego Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego „Gloria” – Fundacja Aleksandra Teligi „Victoria”, „Powiatowego Dnia Strażaka połączonego z obchodami 550 rocznicy założenia OSP w Złotnikach i 455 rocznicy założenia folwarku i wsi Złotniki – OSP w Złotnikach, Festynu Rodzinnego „Grunt
to Rodzinka” – Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWA”. Na realizację wszystkich przedsięwzięć Zarząd Powiatu Białostockiego wydatkował kwotę 45.000 zł.
 
ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracował z: 1) Łapskim Towarzystwem Regionalnym im. Ppłk Stanisława Nilskiego - Łapińskiego w Łapach w zakresie poznawania
i popularyzacji historii lokalnej i jej znaczących przedstawicieli, wzbogacania zbiorów Szkolnego Muzeum Historycznego, 2) Towarzystwem Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego poprzez udział w konkursie „Hetmany” zorganizowanym przez XLVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki współpracowały
z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku, Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi z terenu Powiatu Białostockiego. Dzieci i młodzież brały aktywny udział
we współzawodnictwie sportowym w organizowanych zawodach, imprezach i rozgrywkach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, miejskich, wojewódzkich, a nawet o zasięgu ogólnopolskim.
 
Powiat Białostocki dofinansował ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych realizowane przez organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku (9 zadań na kwotę 12.799,20 zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej (3zadania na kwotę 6.600 zł), Klub Amazonki w Białymstoku (4 zadania na kwotę 3.365,08 zł)
i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Łapach (1 zadanie na kwotę 10.452 zł) – razem
17 umów na łączną kwotę 33.216,28 zł, udział wzięło 253osoby niepełnosprawne.
 
 
4) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku organizował staże, przygotowania zawodowe oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną w Uhowie, Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”, Stowarzyszeniem „Uroczysko” w Supraślu, Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w Turośni Kościelnej i Stowarzyszeniem Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Tykocinie.
 
        ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracując z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego otrzymał materiały edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości. Młodzież wzięła udział w programach edukacyjnych z tego zakresu jak i programów reorientacji szkolnictwa zawodowego. Fundacja była również współorganizatorem Targów Edukacyjno – Zawodowych.
 
 
5) w zakresie ochrony środowiska:
 
Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku realizował projekt pn. „Czysty Powiat – Czysta Ziemia – Zielona Akcja w Powiecie Białostockim”, którego celem jest poprawa stanu najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez wykształcenie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży z terenu naszego Powiatu. Projekt jest organizowany cyklicznie od roku 2000.
 
6) w zakresie turystyki:
 
Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wspierał rozwój i funkcjonowanie usług turystycznych, w tym rozwój szlaków turystycznych na terenie Powiatu Białostockiego współpracując z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku. W ramach organizacji targów i innych imprez Powiat uczestniczył w: 1) imprezie „Dzień Śledzia” w Strękowej Górze współpraca
z Lokalną Organizacją Turystyczną „Brama na Bagna”, 2) imprezie „Smaki Podlasia” współpraca ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, 3) Targach Turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze współpraca ze stowarzyszeniami turystycznymi
i agroturystycznymi z naszego Powiatu, 4) imprezie „Targi Smaków Podlasia” w Warszawie współpraca ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i 5) imprezie „Międzynarodowy Festiwal Kuchni” współpraca z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną.
 
7) w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:
 
Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem „Świętego Izydora Oracza” zorganizował imprezę pn. „Dni Wspomnienia Świętego Izydora Oracza” promującą rozwój obszarów wiejskich.
 
 
 
Podpisała: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – Maria Marciszewska
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Marciszewska-Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 21-04-2010 11:07

Data modyfikacji informacji: 21-04-2010 11:07