Informacja za rok 2010

Białystok, marzec 2011 r.
 
SPRAWOZDANIE
 
z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”
 
 
Rada Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr XXXVIII/359/09 z dnia 26 listopada 2009 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
Realizacja założeń zgodnie z priorytetami w § 5 ust 2 w/w Programu za rok 2010 przedstawia się następująco:
 
1)     w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych:
 
Dom Dziecka w Supraślu współpracował ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim „Diament” w poszukiwaniu rodzin zaprzyjaźnionych w celu organizacji wizyt i wypoczynku swoich wychowanków. Przygotowano paczki świąteczne na Boże Narodzenie (słodycze, zabawki, kosmetyki, odzież i obuwie) wspólnie z Fundacją „Mikołaj z Wyspy” z Wielkiej Brytanii, Fundacją „Na ratunek” z Białegostoku i „Wawel Rodzinna Fundacja” z Krakowa.
 
       Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem pozyskał środki finansowe
od Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie koło Poznania i Fundacji Warty i Kredyt Bank „Razem możemy więcej” na wyposażenie mebli do pokoi wychowanków oraz sali rehabilitacyjnej. Fundacja „Na ratunek” z Białegostoku ufundowała dzieciom paczki świąteczne. Celem współpracy ze Stowarzyszeniem „Iskierka” była pomoc
w organizacji wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek. Pozyskano również środki finansowe od Stowarzyszenia „Dobry Anioł” przeznaczając je na naukę języka angielskiego.
 
Domy Pomocy Społecznej działające na terenie powiatu białostockiego w: Choroszczy, Czerewkach i „Jawor” w Jałówce wspólnie ze Stowarzyszeniem „Iskierka” współpracowały na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych swoich podopiecznych.
W ramach aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach wspólnie ze Stowarzyszeniem „Iskierka” organizował swoim podopiecznym spotkania z rodziną i środowiskiem.
Dom Pomocy Społecznej w Uhowie współpracując ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach i Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej zorganizował wystawę twórczości osób niepełnosprawnych promując ich pozytywny wizerunek i potencjał twórczy. Osiągnięto zamierzony cel, jakim jest podnoszenie poczucia własnej wartości i samooceny osób niepełnosprawnych.
 
Starostwo Powiatowe w Białymstoku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku współpracowało z Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej oraz Fundacją Podlaskie Hospicjum Onkologiczne
w Warszawie dofinansowując ze środków własnych działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, Czarnej Białostockiej i Nowej Woli, w której uczestniczyły 74 osoby niepełnosprawne. Na działalność warsztatów w roku 2010 Powiat Białostocki przekazał dotację w wysokości 80.936 zł.
Powiat Białostocki zlecił Zgromadzeniu Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Podkowie Leśnej prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego OPOKA w Wasilkowie – całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego na 14 miejsc. Dotacja przekazana przez Powiat Białostocki na działalność placówki w roku 2010 wyniosła 290.420 zł.
                 
W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki istnieją Szkolne Kluby Wolontariatu, które współpracują m.in. z Fundacją „Serce - Na Pomoc Chorym i Potrzebującym Dzieciom”, Fundacją „Pomóż i Ty”, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach działań wolontariatu (organizacja imprez osobom niepełnosprawnym, spotkania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, opieka nad osobami starszymi i samotnymi, pomoc w nauce itp.) promowano pozytywne zachowania wśród dzieci i młodzieży. Samorządy uczniowskie organizowały zbiórkę pieniędzy pn. „Góra Grosza” wspomagając osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
 
ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach we współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku zorganizował kolejny bieg uliczny dla niepełnosprawnych im. Waldemara Kikolskiego, w którym uczestniczyło 206 osób. Powiat ufundował zwycięzcom w poszczególnych kategoriach biegowych puchary, statuetki i medale na kwotę 1.000 zł.
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku i Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowały prelekcje propagujące ideę honorowego krwiodawstwa oraz realizowały programy profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia, profilaktyki
i edukacji zdrowotnej.
 
2)     w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
 
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Białymstoku przeprowadził akcje promujące bezpłatne badania profilaktyczne poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych w:
·          Czarnej Białostockiej podczas „VI Międzynarodowej Kresowej Przyśpiewki Frywolnej” przy współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku,
·           Wasilkowie podczas „Dni Wasilkowa” z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. Wacława Rabczańskiego,
·          Surażu podczas X Festynu Historycznego „Grodzisko” z Towarzystwem Przyjaciół Suraża i Okolic.
 
Dom Dziecka w Supraślu wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Droga
w Białymstoku zorganizował swoim wychowankom udział w terapii „Stop uzależnieniom”, której celem było podniesienie wiedzy na temat środków uzależniających oraz zwiększenie świadomości na temat osobistych i społecznych skutków ryzykownych zachowań.
 
Dom Dziecka w Krasnemprzy współpracy ze Stowarzyszeniem Nordisk Pharma
z Warszawy w ramach walki z cukrzycą zorganizował spotkania z diabetologiem
i dietetykiem. Wychowankowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „pomaluj życie na novo” 2010 rok.
 
3)     w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
 
W ramach promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechniania młodzieżowego wolontariatu Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zorganizował we współpracy z Fundacją „Świat na Tak” - V Edycję Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ze zgłoszonych 29uczestników z terenu Powiatu Białostockiego Komisja wyłoniła „Ośmiu Wspaniałych”. Uczennica Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach – Sylwia Okuniewska została laureatką V Edycji eliminacji powiatowych i wzięła udział w XVI Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Warszawie.
 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku wzięła udział w szkoleniach dla psychologów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Z Polskim Towarzystwem Dysleksji organizowano spotkania szkoleniowe wykorzystując nowości wydawnicze i pomoce dydaktyczne. Poradnia uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Fundację „Psi uśmiech” pn. „Dogoterapia we wspomaganiu nauki czytania” i przeprowadziła prelekcję z zakresu przyczyn trudności w czytaniu. Z Fundacją „Świat na Tak” koordynowała ogólnopolski finał konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łapach w ramach swojej działalności statutowej współpracowała ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach oraz Stowarzyszeniem Pomocy „SZANSA” realizując m.in.: działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i działania informacyjno-edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin.
               
                Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracował z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych i Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Chrystiana” uczestnicząc w organizowanych konkursach dla młodzieży szkolnej. Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspierało różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, organizowało warsztaty i seminaria dla nauczycieli przedmiotów elektrycznych i elektronicznych. Przy współpracy z Fundacją Orange szkoła wzięła udział w programie „Szkoła bez przemocy”. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała warsztaty metodyczne dla nauczycieli pn. „Bezpieczne finanse” i „Debaty o gospodarowaniu”. Przy współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego uczniowie brali udział w programach edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości i programów reorientacji szkolnictwa zawodowego, a także zorganizowano Targi Edukacyjno – Zawodowe w Łapach.
 
                Zespół Szkół w Michałowie wraz z Fundacją „Pomoc Zespołowi Szkół
w Michałowie” nawiązywał kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami szkolnymi. Współpraca miała na celu poprawę jakości pracy szkoły, nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi szkołami, dostęp do informacji związanych z edukacją w Polsce i za granicą, a także udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach m.in. na temat zagadnień związanych z przedsiębiorczością i rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej.
 
                Centrum Edukacji w Supraślu współpracowało ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” w Supraślu przy organizacji Supraskich Spotkań z Naturą, Kulturą i Sztuką, podczas których uczniowie brali udział w warsztatach artystycznych, koncertach i wykładach.
 
                Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej współpracował z lokalnymi organizacjami kombatanckimi: Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne w Czarnej Białostockiej oraz Związkiem Sybiraków Koło Terenowe Nr 13 w Czarnej Białostockiej współorganizując obchody rocznic patriotycznych. Wspólnie
z Miejsko – Gminnym Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Jedność” w Czarnej Białostockiej zorganizowano warsztaty praktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i unikania zagrożeń oraz zakupiono pomoce edukacyjne (poradniki, prezentacje multimedialne, foliogramy i filmy edukacyjne).
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki nawiązując współpracę z organizacjami pożytku publicznego i fundacjami rozwijały zainteresowania i pasje uczniów, orientacje zawodowe, a także zaspokajały wiele ich potrzeb poprzez uczestnictwo w warsztatach artystycznych, rękodzieła ludowego, wykopaliskach archeologicznych, koncertach muzycznych, prelekcjach i spotkaniach informacyjnych i edukacyjnych, rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem.
 
4)     w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
 
Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W ramach konkursu Powiat Białostocki był współorganizatorem:
·          IV Europejskiego Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego „Gloria” – Fundacja Aleksandra Teligi „Victoria”,
·          V Powiatowych Dni Twórczości Ludowej „Dzień Śledzia” – Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”,
·          Święta Kupały wraz z obchodami 5-lecia działalności Stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą”.
Na realizację wszystkich przedsięwzięć Zarząd Powiatu Białostockiego wydatkował kwotę 38.000 zł.
 
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracował z Łapskim Towarzystwem Regionalnym im. Ppłk Stanisława Nilskiego - Łapińskiego w Łapach w zakresie poznawania i popularyzacji historii lokalnej i jej znaczących przedstawicieli, a także wzbogacania zbiorów Szkolnego Muzem Historycznego oraz z Towarzystwem Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego poprzez udział w konkursie „Hetmany” zorganizowanym przez XLVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.
 
5)     w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 
Zarząd Powiatu Białostockiego w roku 2010 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W ramach konkursu Powiat Białostocki był współorganizatorem:
·          spływu kajakowego rzeką Czarna Hańcza – Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym,
·          II Spartakiady - sport dla wszystkich (dla osób niepełnosprawnych) – Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym,
·          zadania pn. propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców na terenie powiatu białostockiego – Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP LO Łapy”.
Na realizację wszystkich przedsięwzięć Zarząd Powiatu Białostockiego wydatkował kwotę 8.000 zł.
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki współpracowały
z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku, Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej, uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi z terenu Powiatu Białostockiego. Dzieci i młodzież brały aktywny udział we współzawodnictwie sportowym w organizowanych zawodach, imprezach i rozgrywkach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, miejskich, wojewódzkich, a nawet o zasięgu ogólnopolskim.
 
Dom Dziecka w Supraślu współorganizował z Młodzieżowym Klubem Sportowym „Sprząśla” z Supraśla, „Klubem Motoryzacyjnym 4x4 Podlasie” z Białegostoku, Podlaskim Związkiem Szachowym i Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej szereg imprez i zawodów sportowych swoim wychowankom.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracowało z organizacjami pozarządowymi dofinansowując ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach wykonywania w/w zadania dofinansowano: Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku (6 zadań na kwotę 15.780 zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej (4zadania na kwotę 8.400 zł), Klub Amazonki w Białymstoku (3 zadania na kwotę 5.337 zł) i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Łapach (1 zadanie na kwotę 9.882 zł) – razem 14 umów na łączną kwotę 39.399 zł, udział wzięło 391osób niepełnosprawnych.
 
6) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku organizował staże, przygotowania zawodowe oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych współpracując ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w Turośni Kościelnej, Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszeniem „Uroczysko” w Supraślu i Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży. Z Fundacją Pomocy Matematykom
i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo z Warszawy i Caritas Archidiecezji Białostockiej zorganizowano działania polegające na aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług Fundacji. Odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”. Współpracując z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi z Lasek udzielano informacji o przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd w celu realizacji usług rynku pracy, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.         
 
7) w zakresie ochrony środowiska:
 
Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku realizował projekt pn. „Czysty Powiat – Czysta Ziemia – Zielona Akcja w Powiecie Białostockim”, którego celem jest poprawa stanu najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez wykształcenie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży z terenu naszego Powiatu. Projekt jest organizowany cyklicznie od roku 2000.
 
8) w zakresie turystyki:
 
Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wspierał rozwój i funkcjonowanie usług turystycznych współpracując z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Promowano oferty agroturystyczne i twórczość ludową poprzez udział w Podlaskich Targach Turystycznych i objęcie honorowym patronatem „Międzynarodowego Festiwalu Kuchni”.
 
9) w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:
 
Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem „Świętego Izydora Oracza” zorganizował imprezę pn. „Dni Wspomnienia Świętego Izydora Oracza” promującą rozwój obszarów wiejskich.
 
Podpisała: Pani Maria Marciszewska
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Marciszewska-Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2011

Data udostępnienia w BIP: 07-04-2011 09:44

Data modyfikacji informacji: 07-04-2011 09:44