Informacja za rok 2016

SPRAWOZDANIE za rok 2016

z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”

 

Rada Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr XVI/105/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018”.

Realizacja założeń w/w Programu, zgodnie z priorytetami określonymi w § 5
ust. 2, przedstawia się następująco:

1)     w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i wspierania osób niepełnosprawnych:

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie współpracując ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Impuls” w Łapach i Fundacją „OIKONOMOS” w Białymstoku zorganizował wystawę twórczości osób niepełnosprawnych promując ich pozytywny wizerunek i potencjał twórczy. Osiągnięto zamierzony cel, jakim jest podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Dobry Anioł” z Białegostoku w ramach współpracy z Domem Dziecka w Supraślu opłaciło przedstawienie dla dzieci „Cudowna lampa Aladyna” w kwocie 250 zł. Dofinansowało również zakup zabudowy kuchennej wraz z szafą i okapem w kwocie 5 000 zł. Ponadto Fundacja „Wawel” z Krakowa i Komitet Społeczny „Motomikołaje 2016” z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia zakupili dzieciom słodycze, drobne upominki, 14 łóżek dla wychowanków i 3 szafy.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem pozyskało środki finansowe w wysokości 8 000 zł od Fundacji „Orange” na wycieczki i wyjazdy do teatru, kina czy muzeum. Współpracujące z Centrum Fundacje takie jak: „Orange”, „Podlasie 4x4”, „Real”, „Kancelarii Prawnej z Warszawy” oraz „Chicago dzieciom” ufundowały dzieciom paczki świąteczne (słodycze, zabawki, pościel i ręczniki, odzież i sprzęt elektroniczny m.in. 2 telewizory) na ponad 40 000 zł.

W celu promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz ich twórczości, podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce brali udział w licznych
konkursach i przeglądach artystycznych m.in. w Przeglądzie Piosenki Nowoczesnej „Mam Talent 2016”, Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Zbiór Form Artystycznych”, organizowanych przez Fundację Nowa Wola. Podopieczni Ośrodka zaprezentowali swoje zdolności w plenerze malarskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji” w Garbarach, a także aktywnie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych
i plastycznych oraz zawodach sportowych. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” w Białymstoku zorganizowało podopiecznym domów pomocy społecznej Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz Turniej sportowy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – „Sport dla wszystkich”. Swoje zdolności artystyczno - wokalne 5 podopiecznych zaprezentowało w XV Przeglądzie Piosenki Religijnej DPS-ów – Łomża 2016 zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Pomocna Dłoń” w Łomży.

Powiat Białostocki zlecił Zgromadzeniu Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Podkowie Leśnej prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego OPOKA w Wasilkowie. Jest to całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego
na 14 miejsc. Dotacja przekazana na działalność placówki w roku 2016 wyniosła 473 519 zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki funkcjonują Szkolne Kluby Wolontariatu, które współpracują m.in. z Caritas Archidiecezji Białostockiej, Parafiami oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach działań wolontariatu promowano pozytywne zachowania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez osobom niepełnosprawnym, spotkania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, pomoc w nauce, zbiórki żywności, itp.

Wolontariusze z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
z Towarzystwem „Nasz Dom” w ramach akcji „Góra Grosza” zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza rodzinnym domem, w tym na tworzenie i dofinansowanie m.in. rodzinnych domów dziecka czy zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka. Współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Łapach współorganizowali Wojewódzką Olimpiadę Niepełnosprawnych „Szansa na sukces”. Szkolny Klub Wolontariatu współpracując ze stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Impuls w Łapach organizował liczne imprezy lokalne m.in. Dzień bez przemocy.

Zespół Szkół w Michałowie wspólnie z Fundacją „Pomoc Zespołowi Szkół
w Michałowie” oraz Stowarzyszeniem „Bank Żywności Suwałki – Białystok” organizował zbiórki żywności dla uczniów i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. (pomoc rzeczowa o wartości 33 013,62 zł, natomiast akcyjne zbiórki żywności na kwotę 7 605,79 zł). Ponadto uczniowie jako wolontariusze stale współpracują z podopiecznymi Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, angażując się w różne festyny integracyjne, zajęcia plastyczne, spotkania i inne. Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Fundacją „Pomóż i Ty” włączyło się w zbiórkę pieniędzy „Góra Grosza” oraz akcję zbierania nakrętek plastikowych.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy czy żywności takich jak: Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Bożonarodzeniowy Dar Serca, Bożonarodzeniowa i Wielkanocna zbiórka żywności, „Szlachetna Paczka”, Europejski Program Pomocy Żywnościowej, Śniadania Adwentowe. Wszystkie te działania miały na celu poprawę sytuacji materialnej najuboższych rodzin szczególnie dzieci
z terenu gminy Łapy. Uczniowie wspólnie z Fundacją „Pomóż Im” w Białymstoku włączyli się w Kampanię Społecznościową „Pola Nadziei” organizując kwestę na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. Ponadto młodzież szkoły i Towarzystwo „Nasz Dom” zorganizowały w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. zbiórkę pieniędzy pn. „Góra Grosza” wspomagając osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Łącznie zebrano 5,6 kg monet.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej organizowali imprezy kulturalno-rozrywkowe, które miały na celu integrację osób niepełnosprawnych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łapach w ramach swojej działalności statutowej współpracowała ze Stowarzyszeniem Szkoła Bez Barier w Łapach
i Stowarzyszeniem „Szansa” organizując warsztaty, szkolenia, prelekcje i konsultacje indywidualne dla uczniów, rodziców, młodzieży niepełnosprawnej, a także instytucjom świadczącym taką pomoc.

2)    w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255). Na terenie powiatu białostockiego zostało utworzonych 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 3 punkty zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat.

Punkty powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert usytuowane są w:

1) Urzędzie Miejskim w Michałowie,

2) Urzędzie Gminy Choroszcz,

3) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie, Gmina Juchnowiec Kościelny.

W roku 2016 otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wygrała i prowadziła Fundacja „Spe Salvi” z siedzibą w Białymstoku. Kwota wydatkowana na ten cel w 2016 r. wyniosła 179 325,25 zł.

3)   w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku i Polskim Czerwonym Krzyżem organizowały prelekcje propagujące ideę honorowego krwiodawstwa, realizowały programy profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz organizowały akcje krwiodawstwa. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach włączyli się w ogólnopolską kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą profilaktyki raka płuc, szyjki macicy, czerniaka złośliwego „Rakoobrona” przygotowując gazetkę i ulotki. Organizatorem kampanii była Fundacja Rosa i Fundacja SENSORIA we Wrocławiu.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego została zorganizowana konferencja pn. „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych” we współpracy ze Stowarzyszeniem Parasol dla Życia w której udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu Powiatu. Omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną w regionie, dyskutowano na tematy priorytetów i wyzwań zdrowia publicznego oraz możliwych rozwiązań zmierzających do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Białostockiego. Głównym tematem były szczepienia przeciwko pneumokokom. Eksperci przekonywali samorządowców do działań profilaktycznych chroniących zdrowie mieszkańców gmin i miasteczek.

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przeprowadził akcje promujące bezpłatne badania profilaktyczne poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych otrzymanych z NFZ podczas następujących imprez:

1)  XVI Festynu Historycznego „Grodzisko” pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna w 1050 rocznicę Chrztu Polski” w Surażu w dniu 26 czerwca 2016 r.,

2)  Międzynarodowego Festiwalu „Siabrouskaja Biesiada” w Gródku w dniu 30 lipca 2016 r.,

3)  „X Spotkań Hubertowskich” w Czarnej Białostockiej w dniu 4 września 2016 r.

4)   w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

W ramach promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechniania młodzieżowego wolontariatu Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zorganizował we współpracy z Fundacją „Świat na Tak” - XI Edycję Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ze zgłoszonych 19 uczestników z terenu Powiatu Białostockiego Komisja wyłoniła „Ośmiu Wspaniałych”. Wyłoniono również reprezentantkę Powiatu Białostockiego do eliminacji Ogólnopolskich Konkursu w Warszawie - uczennicę Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach - Wioletę Łupińską.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Powiat Białostocki współnie z Białostocką Fundacją Kształćenia Kadr (BFKK) złożył wniosek partnerski o dofinansowanie projektu pt. « WIEDZA I KOMPETENCJE – program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powaitu białostockiego ». Projekt skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach oraz uczniów Liceum Ogólnokształcacego w Zesple Szkół w Michałowie. W ramach projektu uczniowie ww. szkół będą mieli mozliwość rozwinięcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z zakresu przedsiębiorczości, zostana również objeci poradnictwem zawopdowo – edukacyjnym oraz wezmą udział w wycieczkach zawodoznawczych do podlaskich uczeli wyższych. Dodatkowo w wramach projektu realizowane będą m.in. zajęcia pozalekcyjne
z j. angielskiego, koła naukowe z przedmiotów przyrodniczych. Wniosek skierowany został do oceny merytorycznej.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła
w spotkaniach konsultacyjno - szkoleniowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pedagodzy z Poradni wzięli udział w programie „Ortograffiti” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, gdzie doskonalono umiejętności czytania, pisania i językowe.
Z Fundacją „Świat na Tak” promowano i upowszechniano młodzieżowy wolontariat w ramach konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Pracownik Poradni wziął udział w programie psychoedukacyjnym „Szkoła dla rodziców” realizowanym przez Fundację „Cud, miód, rodzina” szkoląc swoje umiejętności wychowawcze. Ponadto Poradnia udzieliła głosu doradczego przy organizacji zajęć dogoterapeutycznych Fundacji „Psi uśmiech”.

Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach uczestniczyli w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych („Kangur Matematyczny”) oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” (Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej). Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich nauczyciele mogli uczestniczyć
w seminariach i szkoleniach, tym samym podnosząc jakość pracy wychowawczo - edukacyjnej szkoły i promując ją w środowisku lokalnym.

Zespół Szkół w Michałowie współpracując z Fundacją „Pomoc Zespołowi Szkół
w Michałowie” oraz Stowarzyszeniem „Bank Żywności Suwałki – Białystok” otrzymał stypendia dla uczniów z najwyższą średnią ocen i najlepszym wynikiem na maturze na łączną kwotę 1 800 zł. Przy współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego młodzież brała udział w kursach przygotowujących do egzaminu dojrzałości, spotkaniach z pracownikami naukowymi uczelni i absolwentami. Ważnym elementem edukacji była organizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Anawoj z Michałowa spotkań ze studentami wolontariuszami z Francji
i Rumunii, wzajemnie prezentując swoje kraje, kulturę, język.

Młodzież szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach wzięła udział w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku razem z kombatantami ze Związku Sybiraków oraz złożyła kwiaty pod pomnikiem Krzyża Sybiraków Koło w Łapach. Ponadto wspólnie
z Łapskim Towarzystwem Regionalnym im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach młodzież uczestniczyła w zbiórce pieniędzy na renowację zabytkowych pomników na cmentarzu w Łapach.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki nawiązując współpracę z organizacjami pożytku publicznego i fundacjami rozwijały zainteresowania
i pasje uczniów oraz poszerzały wiedzę w różnych dziedzinach życia poprzez uczestnictwo
w warsztatach artystycznych, rękodzieła ludowego, wykopaliskach archeologicznych, koncertach muzycznych, prelekcjach i spotkaniach informacyjnych i edukacyjnych, rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem.

5)   w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W ramach konkursu Powiat Białostocki przekazał dotację na następujące zadania:

a)     Kupalnoczka - Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach,

b)     XIII Podlaski Festiwal Wielkanocny - Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku,

c)     „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego z akordeonem w tle” - Społeczno - Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej,

d)     Podzielny się historią z nad Supraśli i Sokołdy Projekt „LUDZIE” – Wystawa „Supraśl Pana Władka” w ramach XXI Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko 2016” – Stowarzyszeniu „Uroczysko” w Supraślu,

e)     „Nie zapomnij o tradycji” – Stowarzyszeniu Kraina Puszczańskich Tradycji w Czarnej Wsi Kościelnej,

f)      Sztuka Owiana Historią – czyli integracyjne spotkanie z kulturą - Stowarzyszeniu Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem”
w Księżynie,

g)     „Łapy Wirtualne” - Fundacji Aktywizacja z Łap,

h)     „Dziecięco - Młodzieżowy Festiwal Muzyczny Debiuty 2016 r.” – Fundacji Aktywizacja z Łap,

i)       „Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. W. Piotrowskiego etap III” – Fundacji Aktywizacja z Łap.

Na realizację powyższych przedsięwzięć z budżetu Powiatu Białostockiego wydatkowano środki w wysokości 36 700 zł.

Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w celu poznawania i popularyzacji historii lokalnej i jej znaczących przedstawicieli oraz wzbogacenia zbiorów Szkolnego Muzeum Historycznego współpracowali z Łapskim Towarzystwem Regionalnym im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach. W dniu 1 listopada brali udział w kweście „Ocalić od zniszczenia”. Ponadto młodzież wzięła udział w konkursie „HETMANY” zorganizowanym przez XLVI LO w Warszawie i Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy.

6)   w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Zarząd Powiatu Białostockiego w roku 2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W ramach konkursu Powiat Białostocki przekazał dotację na następujące zadania:

a)  Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB Wasilków „W Dolinie Rzeki, Na Skraju Puszczy” - Fundacji „Maratony Kresowe” w Białymstoku,

b)  „Organizację zawodów eliminacyjnych do Jeździeckiej Ligi Podlasia 2016” - Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Sprząśla” w Supraślu,

c)  „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego” - Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku,

d)  „Weekend sportowo – rekreacyjny w Rybnikach” - Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Rybniki w Rybnikach.

Na realizację powyższych przedsięwzięć z budżetu Powiatu Białostockiego wydatkowano środki w wysokości 14 797,49 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki współpracowały
z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku, Podlaskim Związkiem Lekkiej Atletyki, uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi z terenu Powiatu Białostockiego. Dzieci i młodzież brały aktywny udział we współzawodnictwie sportowym w organizowanych zawodach, imprezach i rozgrywkach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a nawet o zasięgu ogólnopolskim.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach organizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowo - Edukacyjnym „Petrus” w Łapach oraz Stowarzyszeniem Rowerowym „Peleton” rajdy rowerowe po terenie Podlasia („Rajd szlakiem gimnazjów”). Z Polskim Związkiem Judo szkoła zorganizowała Turniej Judo im. A. Laszuka. Szkoła we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym im. Waldemara Kikolskiego w Łapach zorganizowała kolejny Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego, do którego zgłosiło się ponad 600 osób. Powiat ufundował zwycięzcom w poszczególnych kategoriach biegowych medale na kwotę 700 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie współpracując ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Łapach oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych ‘IMPULS” w Łapach promował aktywność ruchową wśród osób niepełnosprawnych i ich aktywizację wykorzystując sport i kulturę fizyczną do rehabilitacji psychicznej, fizycznej i społecznej.

7) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zrefundował część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia współpracując z Fundacją „TECHNOTALENTY”, Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym, Związkiem harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka, Fundacja wspierania Przedsiębiorczości OPTIMA, Fundacją Biznes odpowiedzialny Społecznie, Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny STER. Koszt refundacji świadczeń wraz ze składkami ZUS wyniósł 34 236,06 zł (w większości umowy zostały zawarte w 2016 r. jednakże refundacja została wypłacona w 2017 r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywizacja z Warszawy, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, Fundacją „Normalna Przyszłość” w Białymstoku oraz Fundacją „Szansa dla Niewidomych” Biuro Regionalne w Białymstoku wspierał działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z orzeczoną niepełnosprawnością poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamujących organizacje i informowanie o możliwościach udziału w projektach realizowanych przez te podmioty: „JOB Mobility”, ,,Nowocześnie zrehabilitowani wiedzą i widzą więcej! Sieć tyflopuntów drogą do samodzielności inwalidów wzroku niezależnie od miejsca zamieszkania”.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku udzielał pomocy w zakresie organizacji staży
i prac interwencyjnych we współpracy m.in. Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku, Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny STER w Białymstoku, Stowarzyszeniem „AKTYWNI PRZECIW DEPRESJI” w Białymstoku, Fundacją Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER” w Chorzowie, Fundacją AKADEMIA PIŁKARSKA JUNIOR w Białymstoku, Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w Turośni Kościelnej, Fundacji Królowej Rodzin na Rzecz Wspierania Budowy Kościoła i Wspólnoty pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku, Stowarzyszeniem Bardzo Aktywna Wieś „Barwa”, Fundacją Zdrowe Miasto, Stowarzyszeniem „My dla Innych”, Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białystok-Eindhoven, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”, Fundacją Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”, Fundacją Polska Edukacji im. Komisji Edukacji Narodowej, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją „Art. Hanza”, Fundacją Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacją „Pomocne Dłonie”, Stowarzyszeniem Edukacji i Dialogu „Frontis Et Futura”, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA”, Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne Św. Gryka i Metodego. Wysokość wypłaty stażowego w 2016 r. wyniosła 150 496,94 zł, natomiast refundacja prac interwencyjnych wyniosła 40 093,84 zł.

8) w zakresie turystyki oraz rozwoju obszarów wiejskich:

Powiat Białostocki współpracując z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną wspierał rozwój i funkcjonowanie usług turystycznych na terenie Powiatu Białostockiego.
W Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu organizowano konferencje, wystawy, koncerty m.in. ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” w Supraślu, wystawę pocztówek i koncert „Chopin z widokiem na Supraśl” ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku. Ponadto zorganizowano kiermasz zdrowej żywności „Natura na talerzu” przy wsparciu Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” oraz Fundacji Cukrzyca A Zdrowie.

Maria Marciszewska

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Maria Marciszewska - Dyrektor

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-04-2017

Data udostępnienia w BIP: 05-04-2017 15:04

Data modyfikacji informacji: 05-04-2017 15:04