Informacja za rok 2007

Białystok, marzec 2008 r.
 
INFORMACJA
 
o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2007
 
 
 
Rada Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr IV/39/07 z dnia 1 marca 2007 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007”. Realizacja założeń w/w Programu
za 2007 r. przedstawia się następująco:
 
 
1)       w zakresie polityki społecznej
 
Dom Dziecka w Supraślu współpracował m.in. ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim „Diament” i Stowarzyszeniem „Droga” w zakresie współorganizacji i dofinansowania wypoczynku letniego w kraju i za granicą swoich wychowanków. Stowarzyszenie Pomocy Sierotom w Baranowie koło Poznania dofinansowało młodzież usamodzielniającą się,
tj. zakupiono meble i sprzęt gospodarstwa domowego. Wspierano i promowano przedsięwzięcia edukacyjne, propagowano pozytywne zachowania wśród dzieci i młodzieży we współpracy z Fundacją „Jacka Niewiadomskiego”, Stowarzyszeniem „Iskierka” i Młodzieżowym Klubem Sportowym „Sprząśla” w Supraślu.
 
       Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem pozyskał środki finansowe
od Międzynarodowej Fundacji Rotary z USA Oddział w Łodzi na naukę języka angielskiego (kurs podstawowy). Firma budowlana Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ-BUD przekazało placówce jedno mieszkanie z garażem o wartości 500 tys. zł.
 
Dom Pomocy Społecznej w Uhowie uczestniczył w V Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Razem” w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej. Podopieczni wzięli udział w II Festiwalu Twórczości Artystycznej DPS - ów w Szkole Podlaskiej Wspólnoty Gospodarczej.
 
Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Iskierka” otrzymał pomoc rzeczową w postaci 25 par obuwia sportowego.
 
Starostwo Powiatowe w Białymstoku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej dofinansowując ze środków własnych działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach i w Czarnej Białostockiej, w której uczestniczyło 47 osób niepełnosprawnych. Warsztaty wykorzystały na swoją działalność ogółem kwotę 33.182 zł.
 
ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach we współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku zorganizował bieg uliczny dla niepełnosprawnych im. Waldemara Kikolskiego.
 
2)       w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
 
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 27.11.2007 r. uczestniczyli w konferencji, organizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, która to kończyła kolejny projekt „Pomysł na biznes – wsparcie na starcie”. Powstały 22 nowe podmioty gospodarcze. Współpracowano ze Stowarzyszeniem – Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, gdzie odbyło się szkolenie „ABC przedsiębiorczości” dla osób bezrobotnych. Poza tym Urząd współpracował z innymi stowarzyszeniami, będącymi jednocześnie instytucjami szkoleniowymi, gdzie były organizowane różnego rodzaju kursy. Są to: Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia w Białymstoku, Liga Obrony Kraju w Białymstoku, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Białymstoku, Naczelna Organizacja Techniczna w Białymstoku, Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Białymstoku i Stowarzyszenie Księgowych w Białymstoku. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku organizował staże, przygotowania zawodowe oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych współpracując z Ligą Obrony Kraju, Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem „Iskierka” i Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”.
 
        ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego otrzymał materiały edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości wspierające merytorycznie mini – przedsiębiorstwa „Ekonomikus”. Szkoła wzięła również udział w programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” i „Dzień przedsiębiorczości 2007” współpracując z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 
3)       w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji
 
Ogłoszono otwarty Konkurs ofert na realizację w 2007 r. zadań w zakresie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. W pracach Komisji do spraw rozstrzygnięcia
w/w Konkursu uczestniczyła Pani Irena Staniszczak – przedstawiciel organizacji pozarządowych. W ramach konkursu Powiat był współorganizatorem imprezy pn. „Jarmark kultur – wspólne korzenie”. Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkował kwotę 2.000 zł.
 
ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracował z Towarzystwem Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego i brał czynny udział w 100 – leciu rocznicy uroczystości z 1907 r. w Czarncy koło Włoszczowa – miejscu urodzin patrona szkoły.
 
Zespół Szkół w Michałowie przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Michałowskiej w listopadzie 2007 r. zrealizował projekt „Spotkanie z przyrodą, historią i sztuką regionu”.
 
4)       w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 
W ramach promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechniania młodzieżowego wolontariatu Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białymstoku zorganizował we współpracy z Fundacją „Świat na Tak” - II Edycję Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Ze zgłoszonych 17 uczestników z terenu Powiatu Białostockiego Komisja wyłoniła „Ośmiu Wspaniałych”. Finaliści uczestniczyli w Gali Ogólnopolskiej w Białogardzie.
 
W ramach spotkań integracyjnych młodzieży z osobami starszymi Dom Pomocy Społecznej w Uhowie współpracował z grupą wolontariuszy z ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach.
 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białymstoku kontynuowała współpracę z Fundacją „Świat na Tak” koordynującą ogólnopolski finał konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Z Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Polskim Towarzystwem Dysleksji organizowano spotkania szkoleniowe oraz pełniono dyżury konsultacyjne dla osób zainteresowanych problematyką dysleksji. Realizując warsztaty umiejętnościowe wychowawcze pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” współpracowano
ze Stowarzyszeniem Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
               
                Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łapach w ramach swojej działalności statutowej współpracowała ze Stowarzyszeniem „Szkoła bez barier” w Łapach, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Łapach realizując: 1) wspieranie i promocję wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, 2) podnoszenie jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej szkół i promowanie ich w środowisku lokalnym,
3) współpracę w celu przeciwdziałania uzależnieniom.
               
                I LO w Łapach i ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach współpracując z Polskim Towarzystwem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki uczestniczyło w programie „Aktywna szkoła”. Celem projektu było zapewnienie młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu umożliwiającego im rozwój.
 
                Centrum Edukacji w Supraślu współpracowało ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” przy organizacji Supraskich Spotkań z Naturą, Kulturą i Sztuką. Uczniowie brali udział w warsztatach artystycznych, koncertach i wykładach.
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki realizowały różne programy współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dzięki czemu możliwe było poznawanie historii i sztuki regionu, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów, orientacji zawodowej, a także zaspokajanie wielu ich potrzeb poprzez uczestnictwo w warsztatach artystycznych, rękodzieła ludowego, wykopaliskach archeologicznych, koncertach muzycznych, prelekcjach i spotkaniach informacyjnych i edukacyjnych, rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem.
 
 
5)       w zakresie kultury fizycznej i sportu
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki współpracowały
z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku, Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, uczniowskimi klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej. Dzieci i młodzież z naszego Powiatu brały aktywny udział we współzawodnictwie sportowym w organizowanych zawodach, imprezach
i rozgrywkach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, miejskich, wojewódzkich, a nawet o zasięgu ogólnopolskim.
 
Powiat Białostocki dofinansował ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych realizowane przez organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski (6 zadań na kwotę 12.810 zł) i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej (3 zadania na kwotę 6.000 zł) – razem 9 umów na łączną kwotę 18.810 zł, udział wzięło 285 osób niepełnosprawnych.
 
 
6)       w zakresie porządku, bezpieczeństwa i promocji zdrowia
 
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki, organizując warsztaty uczniom, współpracowały w sferze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem, propagowały promocję zdrowia, profilaktykę i edukację zdrowotną z Fundacją „Pomóż i ty”, Fundacją „Serce – Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Klubem Abstynenta „Świt” w Czarnej Białostockiej.
 
 
7)       w zakresie ochrony środowiska i turystyki
 
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej współpracował w zakresie organizacji i przeprowadzenia zbiórki zużytych baterii z „REBĄ” Organizacją Odzysku S.A. w Warszawie.
 
Wydział Rolnictwa i Środowiska przy realizacji projektu pn. „Czysty Powiat – Czysta Ziemia – Zielona Akcja w Powiecie Białostockim” współpracował z organizacjami pozarządowymi i fundacjami: Fundacja Recal, Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych, Reba Organizacji Odzysku S.A. oraz Rekopol Organizacja Odzysku z Warszawy. Przedstawiciele z tych instytucji brali udział w warsztatach ekologicznych dla nauczycieli.
 
Wydział Rolnictwa i Środowiska wspierał rozwój i funkcjonowanie usług turystycznych, w tym rozwój szlaków turystycznych na terenie Powiatu Białostockiego współpracując z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym w Białymstoku. Promując Powiat w ramach organizacji targów i innych imprez promujących uczestniczył: 1) w Podlaskich Targach Turystycznych współpraca ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Agrokresy” w Michałowie, 2) w imprezie pn. „Dni Wspomnienia Świętego Izydora Oracza” współpraca ze Stowarzyszeniem „Świętego Izydora Oracza”, 3) w imprezie „Dzień Śledzia” w Strękowej Górze współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną „Brama na bagna”, 4) w imprezie „Targi Smaków Podlasia” współpraca ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Powiat Białostocki współorganizował i współfinansował imprezy: 1) „Ogólnopolski Dzień Ogórka” współpraca ze Stowarzyszeniem „Kruszewskie Warzywa Herbowe” w Kruszewie, 2) „Dzień Konia na Podlasiu” współpraca ze Szwadronem Kawalerii im. Dywizji Kawalerii „Zaza”.
 
 
8) współdziałanie z pozarządowymi organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony praw konsumenta
 
Powiatowy Rzecznik Konsumenta wspólnie ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich zorganizował w Starostwie Powiatowym w Białymstoku konferencję prasową, w której uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu lokalnych mediów, mającą na celu promowanie uruchomionej przez SKP nieodpłatnej Infolinii Konsumenckiej 0800800008. Rzecznik rozesłał do wszystkich gmin Powiatu Białostockiego 600 kompletów materiałów informacyjnych celem udostępnienia mieszkańcom. Ponadto w listopadzie 2007 r. Powiatowy Rzecznik Konsumenta otrzymał dwutomowe opracowanie przez SKP pt. „Problemy polskich konsumentów – wnioski z działalności Infolinii Konsumenckiej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich”.
                W październiku i listopadzie ubiegłego roku, wspólnie z SKP, Rzecznik realizował projekt „Masz prawo – ogólnopolska edukacja młodego konsumenta” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W oparciu o program i materiały informacyjne Rzecznik przeprowadził 7 zajęć edukacyjnych w trzech szkołach prowadzonych przez Powiat:
ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, I LO w Łapach i ZS w Michałowie, łącznie uczestniczyło 187 uczniów.
SKP przekazywał Rzecznikowi kwartalnik „Biuletyn Konsumencki”, a także różnorodne materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące problematyki konsumenckiej, które na bieżąco były przesyłane do gmin, szkół, prezentowane na tablicy ogłoszeń Rzecznika i udostępniane konsumentom.
 
 
Podpisała:
Maria Marciszewska
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Marciszewska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2008

Data udostępnienia w BIP: 01-04-2008 00:00

Data modyfikacji informacji: 21-07-2009 13:24