informacja za 2018 rok

SPRAWOZDANIE za rok 2018

z realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”

 

Rada Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr XVI/105/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018”.

Realizacja założeń w/w Programu, zgodnie z priorytetami określonymi w § 5 ust. 2, przedstawia się następująco:

 • w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i wspierania osób niepełnosprawnych:

Fundacja „Tworzywa” z Supraśla w ramach współpracy z Domem Dziecka w Supraślu dofinansowała organizację czasu wolnego wychowankom placówki m.in. opłaciła wejścia na basen  oraz dofinansowała paczki świąteczne. Ponadto Fundacja „Wawel” z Krakowa i Komitet Społeczny „Motomikołaje” z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia zakupili dzieciom m.in. słodycze, drobne upominki, lodówkę, pralkę i inne sprzęty gospodarstwa domowego.

Stowarzyszenie „Dobry Anioł” z Białegostoku współpracując z Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Jana Korczaka w Krasnem dofinansowało młodzieży wycieczkę do Warszawy w kwocie 10 000,00 zł. Fundacja „Orange” ufundowała paczki 52 dzieciom w wysokości 10 400,00 zł oraz dofinansowała wyjazd do kina, teatru i muzeum w kwocie 6 000,00 zł. Fundacja „Kancelarii Prawnej” z Warszawy zakupiła 3 odkurzacze za kwotę 9 000,00 zł, natomiast Fundacja „Chicago dzieciom” zakupiła podopiecznym paczki świąteczne w kwocie 10 000,00 zł oraz przeznaczyła na wakacje
w Chicago 4 500 dolarów.

W celu promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz ich twórczości, podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce brali udział w licznychkonkursach i przeglądach artystycznych m.in. w VI Przeglądzie Piosenki Nowoczesnej „Mam Talent 2018”, VI Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Zbiór Form Artystycznych”, konkursie plastycznym „Moja rodzina” organizowanych przez Fundację Nowa Wola. Podopieczni Ośrodka zaprezentowali swoje zdolności w XII plenerze malarskim mieszkańców „Domów Pomocy Społecznej” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji” w Garbarach. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” w Białymstoku zorganizowało podopiecznym domów pomocy społecznej XXIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz IX Turniej sportowy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – „Sport dla wszystkich”. Swoje zdolności artystyczno - wokalne podopieczni zaprezentowali
w XVII Przeglądzie Piosenki Religijnej DPS-ów – Łomża 2018 zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Pomocna Dłoń” w Łomży.

Powiat Białostocki zlecił Zgromadzeniu Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego OPOKA w Wasilkowie. Jest to całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego na 14 miejsc. Dotacja przekazana na działalność placówki w 2018 r. wyniosła 493 192,00 zł. Ponadto Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” prowadziło zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym, które ukończyły edukację w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 r. Dotacja przekazana przez Powiat Białostocki wyniosła 13 920,00 zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki funkcjonują Szkolne Kluby Wolontariatu, które współpracują m.in. z Caritas Archidiecezji Białostockiej, Parafiami oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach działań wolontariatu promowano pozytywne zachowania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez osobom niepełnosprawnym, spotkania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, pomoc w nauce, zbiórki żywności, itp.

Wolontariusze z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
wraz z Towarzystwem „Nasz Dom” w ramach akcji „Góra Grosza” zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza rodzinnym domem,
w tym na tworzenie i dofinansowanie m.in. rodzinnych domów dziecka czy zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka. Współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Łapach współorganizowali Wojewódzką Olimpiadę Niepełnosprawnych „Szansa na sukces”. Szkolny Klub Wolontariatu współpracując ze stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Impuls w Łapach organizował liczne imprezy lokalne, natomiast z Fundacją Pola Nadziei organizował pomoc dzieciom z hospicjum dziecięcego w Białymstoku. Uczniowie brali udział w akcji krwiodawstwa organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż oraz w licznych konkursach organizowanych przez m. in. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Młodzież brała udział w kweście 1 listopada „ Ocalić od zniszczenia”, której organizatorem jest Łapskie Towarzystwo Regionalne.

Zespół Szkół w Michałowie wspólnie z Fundacją „Pomoc Zespołowi Szkół
w Michałowie” oraz Stowarzyszeniem „Bank Żywności Suwałki – Białystok” organizował zbiórki żywności dla uczniów i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. (pomoc rzeczowa o wartości 10 595,42 zł). Ponadto uczniowie jako wolontariusze wraz  Fundacją Nowa Wola i Hospicjum Onkologicznym Proroka Eliasza brali udział w akcji rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku, brali udział
w kweście na rzecz Hospicjum „Pole Nadziei” oraz pomagali przy organizacji VII Turnieju Tenisa Stołowego.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy i żywności takich jak: Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia, Bożonarodzeniowy Dar Serca, Bożonarodzeniowa i Wielkanocna zbiórka żywności, „Szlachetna Paczka”, Śniadania Adwentowe. Wszystkie te działania miały na celu poprawę sytuacji materialnej najuboższych rodzin szczególnie dzieci
z terenu gminy Łapy. Uczniowie wspólnie z Fundacją „Pomóż Im” w Białymstoku włączyli się w Kampanię Społecznościową „Pola Nadziei” organizując kwestę na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci. Ponadto młodzież szkoły i Towarzystwo „Nasz Dom” zorganizowały w dniach od 26 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. zbiórkę pieniędzy pn. „Góra Grosza” wspomagając dzieci wychowujące się poza własną rodziną. Łącznie zebrano 336,47 zł  co stanowi 39,5 kilograma monet.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Czarnej Białostockiej organizowali imprezy kulturalno-rozrywkowe, które miały na celu integrację osób niepełnosprawnych z uczniami. Ponadto wolontariusze w ramach współpracy ze stowarzyszeniem AS włączyli się w zbiórki funduszy na zakup karmy oraz zbiórki karmy dla zwierząt. Młodzież współpracowała w ramach wolontariatu w zakresie obsługi zawodników i w sprawach organizacyjnych podczas cyklicznych akcji biegowych organizowanych przez Fundacje Białystok Biega.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łapach w ramach swojej działalności statutowej współpracowała ze Stowarzyszeniem Szkoła Bez Barier w Łapach i Stowarzyszeniem „Szansa” organizując warsztaty, szkolenia, prelekcje i konsultacje indywidualne dla uczniów, rodziców, młodzieży niepełnosprawnej, a także instytucjom świadczącym taką pomoc.

 • w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na terenie powiatu białostockiego zostało utworzonych 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 3 punkty zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat. Punkty powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert usytuowane są w:

1) Urzędzie Miejskim w Michałowie,

2) Urzędzie Gminy Choroszcz,

3) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie.

W roku 2018 otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wygrał Caritas Archidiecezji Białostockiej. Kwota wydatkowana na ten cel w 2018 r. wyniosła 182 178,00 zł.

Ponadto przedstawiciele Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach edukacji prawnej przeprowadzili z uczniami szkół ponadgimnazjalnych zajęcia edukacyjne na temat „Podstawowych zagadnień prawa cywilnego w polskiej rzeczywistości prawnej”, w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce wykład edukacyjny o tematyce „Przedawnienie roszczeń w polskiej rzeczywistości prawnej”, w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach wykład pt. „Roszczenia majątkowe w polskiej rzeczywistości prawnej”.

 • w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku i Polskim Czerwonym Krzyżem organizowały prelekcje propagujące ideę honorowego krwiodawstwa, realizowały programy profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz organizowały akcje krwiodawstwa.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz promocji zdrowia, zdrowego trybu życia w Gminnym Centrum Kultury w Gródku i w Punkcie Usług Turystycznych
w Supraślu zostały zorganizowane Warsztaty Zdrowia i Urody. Celem warsztatów było zapoznanie z następującymi zagadnieniami:

- Uroda z Natury: jak dbać o urodę, kosmetyki naturalne a kosmetyki z drogerii, kilka przepisów z lodówki i ogródka, pokaz robienia kremu i peelingu do ciała,

- Żywienie z Natury: jak wzmocnić odporność przed zimą, jak dbać o zdrowe jelita, co jeść zimą i jesienią, smacznie szybko i zdrowo, zioła i przyprawy w kuchni, degustacja potraw na odporność.

4) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

W ramach promowania pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechniania młodzieżowego wolontariatu Starostwo Powiatowe w Białymstoku zorganizowało we współpracy z Fundacją „Świat na Tak” - XIII Edycję Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do eliminacji zgłosiło się 18 osób w kategorii ÓSEMKA. Ze zgłoszonych uczestników z terenu Powiatu Białostockiego Komisja wyłoniła „Ośmiu Wspaniałych”. Wyłoniono również reprezentantkę Powiatu Białostockiego do eliminacji Ogólnopolskich Konkursu w Warszawie - uczennicę  Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej - Patrycję Dryl.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Powiat Białostocki współnie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr (BFKK) złożył wniosek partnerski o dofinansowanie projektu pt. « WIEDZA I KOMPETENCJE – program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego » i otrzymał dofinansowanie. Projekt skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach  oraz uczniów Liceum Ogólnokształcacego w  Zespole Szkół w Michałowie. Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

W ramach projektu w 2018 roku zrealizowano:

 • szkolenia z zakresu technologii informatyczno – komunikacyjnych dla uczniów i nauczycieli, warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego, wycieczki zawodoznawcze do podlaskich uczelni, koła naukowe z biologii-geografii, fizyki, chemii, zajęcia pozalekcyjne z matematyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości,
 • doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK: komputery przenośne, projektory, tablice interaktywne, oprogramowanie do tworzenia grafiki, wizualizery, zestawy laboratoryjne.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.06.2019 r.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku uczestniczyła
w spotkaniach konsultacyjno - szkoleniowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Z Fundacją „Świat na Tak” promowano i upowszechniano młodzieżowy wolontariat w ramach konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Poradnia brała udział w programie psychoedukacyjnym „Szkoła dla rodziców” realizowanym przez Fundację „Cud, miód, rodzina”, gdzie pracownicy szkolili swoje umiejętności wychowawcze.

Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja w Warszawie dotyczącym rozwijania kompetencji społecznych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich nauczyciele mogli uczestniczyć w seminariach i szkoleniach, tym samym podnosząc jakość pracy wychowawczo - edukacyjnej szkoły i promując ją w środowisku lokalnym.

Zespół Szkół w Michałowie współpracując z Fundacją „Pomoc Zespołowi Szkół w Michałowie” oraz Stowarzyszeniem „Bank Żywności Suwałki – Białystok” otrzymał stypendia dla uczniów z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego w kwocie 3 900,00  zł. Ważnym elementem edukacji była organizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Anawoj z Michałowa spotkań ze studentkami wolontariuszkami z Francji i z Turcji, wzajemnie prezentując swoje kraje, kulturę, język. Uczniowie ze Szkolnego  Koło Wolontariatu z Zespołu Szkół w Michałowie wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Michałowie wykonali kartki świąteczne dla podopiecznych Hospicjum Proroka Eliasza. Uczniowie brali udział m.in. w akcji „Pole Nadziei”,  w V Edycji akcji UNICEF Polska Wszystkie Kolory Świata, w akcji „Paka dla zwierzaka” oraz udział w projekcie „World Peac Song” (Piosenka dla pokoju na świecie). Uczniowie brali udział w Międzynarodowym Dniu Tolerancji.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki nawiązując współpracę z organizacjami pożytku publicznego i fundacjami rozwijały zainteresowania i pasje uczniów oraz poszerzały wiedzę w różnych dziedzinach życia poprzez uczestnictwo w warsztatach artystycznych, rękodzieła ludowego, wykopaliskach archeologicznych, koncertach muzycznych, prelekcjach i spotkaniach informacyjnych i edukacyjnych, rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem.

5) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W ramach konkursu Powiat Białostocki przekazał dotację następującym organizacjom:

 • Fundacji Wolna Wyspa w Karczmisku - „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego 2018”,
 • Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Tak w Choroszczy - „Kuchnia z tradycjami naszej babci” w Krynicach,
 • Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku - „XV Podlaski Festiwal Wielkanocny”,
 • Regionalnemu Oddziałowi Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie - „Odkrywanie Rękodzielniczych tradycji Podlasia”,
 • Towarzystwu Przyjaciół Supraśla w Supraślu - „Inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury, upowszechnianie cennych elementów rodzimej kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych”,
 • Stowarzyszeniu Uroczysko w Supraślu - XIII Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko 2018 projekt „Podzielmy się historią znad Supraśli i Sokołdy- Supraśl i Studzianki- Sto lat służby w mundurze dla Rzeczpospolitej i happening Budujemy Razem Orła”,
 • Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach - „Kupalnoczka”,
 • Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie - „XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie”,
 • Krainie Puszczańskich Tradycji w Czarnej Wsi Kościelnej - „Nie zapomnijmy o tradycji”.

Na realizację powyższych przedsięwzięć z budżetu Powiatu Białostockiego wydatkowano środki w wysokości 44 000,00 zł.

Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w celu poznawania i popularyzacji historii lokalnej i jej znaczących przedstawicieli oraz wzbogacenia zbiorów szkolnego Muzeum Historycznego współpracowali z Łapskim Towarzystwem Regionalnym im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach. W dniu 1 listopada 2018 r. brali udział w kweście „Ocalić od zniszczenia”. Ponadto młodzież wzięła udział w konkursie „HETMANY” zorganizowanym przez XLVI LO w Warszawie i Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy.

Z okazji odzyskania Niepodległości, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach uczestniczyła w spotkaniu „Nasi poszli w bój” organizowanym przez Łapskie Towarzystwo Regionalne oraz Dom Kultury w Łapach, a także w warsztatach międzypokoleniowych „Wspólnie o Niepodległej”.

6) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. W ramach konkursu Powiat Białostocki przekazał dotację następującym organizacjom:

 • Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku - „Upowszechnianie
  i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego”,
 • Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Sprząśla” w Supraślu - „Organizacja regionalnych mistrzostw województwa podlaskiego w skokach i regionalnych zawodów w ujeżdżeniu”,
 • Stowarzyszeniu Ludowe Zespoły Sportowe „Korona” Choroszcz w Choroszczy - „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego”,
 • Fundacji „Maratony Kresowe” w Białymstoku - Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB Wasilków „W Dolinie Rzeki, Na Skraju Puszczy”

Na realizację powyższych przedsięwzięć z budżetu Powiatu Białostockiego wydatkowano środki w wysokości 14 000,00 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Białostocki współpracowały z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku, Podlaskim Związkiem Lekkiej Atletyki, uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi z terenu Powiatu Białostockiego. Dzieci i młodzież brały aktywny udział we współzawodnictwie sportowym w organizowanych zawodach, imprezach i rozgrywkach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich a nawet o zasięgu ogólnopolskim.

W ramach w/w współpracy uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach brali udział w II lidze koszykówki chłopców szkół ponadgimnazjalnych, w IV lidze szkół ponadgimnazjalnych w futsalu oraz w II lidze piłki siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Zajęli również IV miejsce w I lidze piłki ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych.

W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach działa Uczniowski Klub Sportowy im. Waldemara Kikolskiego, który współorganizuje coroczny Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego w Łapach. Powiat ufundował zwycięzcom w poszczególnych kategoriach biegowych medale na kwotę 700,00 zł. Wolontariusze z Zespołu Szkół Mechanicznych wraz ze Stowarzyszeniem Rowerowym „Peleton” oraz Stowarzyszeniem Sportowo-Edukacyjnym „Petrus” w Łapach zorganizowali imprezy „Rajd szlakiem gimnazjów” oraz  zawody sportowe dla mieszkańców Łap. Z Polskim Związkiem Judo szkoła zorganizowała Turniej Judo im. A. Laszuka.

7) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zrefundował część kosztów poniesionych na świadczenia integracyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne współpracując z Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei”, Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS, Fundacją DIALOG, Fundacją VITAE FAMILIAE tworzącą CIS „Przystań”. Koszt refundacji świadczeń wraz ze składkami ZUS wyniósł 680 956,90 zł.

Ponadto urząd zrefundował część kosztów poniesionych na wyposażenie stanowisk pracy współpracując z Automobilklub Podlaski. Wysokość refundacji kosztów wyposażenia wyniosła 20 000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wspólnie z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (Oddział Okręgowy w Białymstoku) przeprowadził kursy dla pracodawców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego: kurs dla kandydatów na „Głównego księgowego”, kurs „Kadry dla zaawansowanych”. Na realizację powyższych kursów wydatkowano 13 200,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywizacja z Warszawy, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, Fundacją „Szansa dla Niewidomych”, Fundacją „Normalna przyszłość”, z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wspierał działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z orzeczoną niepełnosprawnością poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamujących organizacje i informowanie o możliwościach udziału w projektach realizowanych przez te podmioty: „Kwalifikacje, doświadczenie i praca – to się opłaca”, „Droga do aktywności”, „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”, „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku udzielał pomocy w zakresie organizacji staży
m.in. dla Stowarzyszenia „KUL-TURYSTA” w Łapach, Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku, Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w Białymstoku, Fundacji na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnymi „A JAK…” w Białymstoku, Fundacji  Baldstok w Białymstoku, Fundacji Nowa Wola w Białymstoku, Cartitas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Inicjatywa na Rzecz Edukacji w Białymstoku, Stowarzyszenia  Doradczego i Konsultingowego w Białymstoku, Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach. Wysokość wypłaty stażowego w 2018 r. wyniosła 38 737,09 zł.

8) w zakresie turystyki oraz rozwoju obszarów wiejskich:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku od kilku lat wspiera działania i współpracuje z oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku w zakresie utrzymania szlaków turystycznych znajdujących się na terenie powiatu białostockiego. Realizacja zadania zwiększa bezpieczeństwo turystów, poprawia komfort poruszania się po szlakach turystycznych, przyczynia się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie powiatu. W ramach tej współpracy w 2018 r. odnowiono szlak rowerowy „Podlaski szlak bociani” (kolor znaków czerwony) na długości 24 km i przebiegu: granica Powiatu Białostockiego – Ciełuszki – Kaniuki – Zajączki – Czerewki – Doktorce.

Powiat Białostocki współpracując z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną wspierał rozwój i funkcjonowanie usług turystycznych na terenie Powiatu Białostockiego. W Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu organizowano konferencje, wystawy m.in. ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” w Supraślu. Ponadto zorganizowano kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła „NATURA I MY”, którego wystawcy oferowali produkty, będące bogactwem naszego regionu. Kiermasz odbył się w dniu 10 czerwca 2018 r. w Supraślu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bardzo Aktywna Wieś „Barwa”, Stowarzyszeniem „Uroczysko”, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Agnieszka Polińska-Żukowska

Opublikował: Agnieszka Polińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 01-04-2019 08:46

Data modyfikacji informacji: 01-04-2019 08:46