Protokół Nr 178 z dnia 16 listopada 2009 roku

Or.V.0062- 178/09

Protokół Nr 178/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 16 listopada 2009 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 16 listopada 2009 roku, o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaakceptowanie projektu uchwały RPB w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.

3.Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

4.Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Zawady w sprawie dotacji na częściowe pokrycie kosztów zadania polegającego na remoncie kapitalnym skrzyżowania drogi Zawady-Nowe Chlebiotki.

5.Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi na odcinku Nowodworce-Ogrodniczki.

6.Zaakceptowanie informacji PZD w sprawie zimowego utrzymania dróg, w sezonie 2009/10, kierowanej pod obrady sesji Rady Powiatu.

7.Udzielenie odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Antoniego Bogdana.

8.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje Radnego Pana Ryszarda Berensztejna.

9.Podpisanie pisma do Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w sprawie przedstawienia propozycji zagospodarowania wolnych pomieszczeń w budynku szkoły.

10.Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę druków komunikacyjnych.

11.Zaakceptowanie porządku dziennego XXXVIII sesji Rady Powiatu.

12.Udzielenie odpowiedzi na pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy. Ul. Słonimskiej w sprawie wydzierżawienia terenu na cele organizacji parkingu dla mieszkańców.

13.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu    nr 177/09 z dnia 12 listopada 2009 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Zaakceptowanie projektu uchwały RPB w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków funduszu pracy, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy /zał. nr 2/.

Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, omówiła szczegóły ww. kwestii.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy, kierując go pod obrady Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy w celu zaopiniowania oraz pod obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego w celu uchwalenia.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku.   

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 rok /zał. nr 3/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, omówiła szczegóły ww. zagadnienia.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 447/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 rok /zał. nr 4/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 4
Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Zawady w sprawie dotacji na częściowe pokrycie kosztów zadania polegającego na remoncie kapitalnym skrzyżowania drogi Zawady-Nowe Chlebiotki.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, odczytał projekt aneksu do umowy z Gminą Zawady w sprawie dotacji na częściowe pokrycie kosztów zadania polegającego na remoncie kapitalnym skrzyżowania drogi Zawady – Nowe Chlebiotki /zał. nr 5/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, wyjaśnił ww. zagadnienie.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował ww. aneks, upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego  /zał. nr 6/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 5
Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi na odcinku Nowodworce -Ogrodniczki.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, przedstawił projekt aneksu do umowy zawartej z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi na odcinku Nowodworce – Ogrodniczki /zał. nr 7/.

Wyjaśnienia w ww. kwestii przedłożył Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował treść ww. aneksu, upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego  /zał. nr 8/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 6
Zaakceptowanie informacji PZD w sprawie zimowego utrzymania dróg, w sezonie 2009/10, kierowanej pod obrady sesji Rady Powiatu.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z informacją Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 /zał. nr 9/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował informację Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2009/2010, kierując ją pod obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego w celu przyjęcia.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 7
Udzielenie odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Antoniego Bogdana.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, odczytał zebranym projekt odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Antoniego Bogdana /zał. nr 10/.

Wyjaśnienia w ww. kwestii przedłożył Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. odpowiedź, upoważniając do jej podpisania Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 11/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje Radnego Pana Ryszarda Berensztejna.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektami odpowiedzi na interpelacje Radnego Pana Ryszarda Berensztejna w sprawie wszczęcia przez Zarząd Powiatu Białostockiego procedury wywłaszczenia 12 metrowego odcinka działki stanowiącej dawny pas kolejowy, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej oraz w sprawie dokonania wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej /zał. nr 12 - 13/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. odpowiedzi, upoważniając do ich podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 14 – 15/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości oraz Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad. 9
Podpisanie pisma do Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w sprawie przedstawienia propozycji zagospodarowania wolnych pomieszczeń w budynku szkoły.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z propozycją pisma do Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w sprawie przedstawienia propozycji zagospodarowania wolnych pomieszczeń w budynku szkoły /zał. nr 16/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. odpowiedź, upoważniając do jej podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 17/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad. 10
Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę druków komunikacyjnych.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę druków komunikacyjnych /zał. nr 18/.

Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego, zauważyła iż po wejściu od 1 stycznia 2010 w życie nowej ustawy o finansach publicznych nie będzie zachodziła konieczność podejmowania tego typu uchwały. To podważa sens podejmowania tej uchwały w ogóle.

Pan Tomasz Borecki – Wydział Komunikacji, przedłożył wyjaśnienia w tej sprawie.

Zarząd Powiatu Białostockiego, nie zaakceptował ww. projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Komunikacji.

Ad. 11
Zaakceptowanie porządku dziennego XXXVIII sesji Rady Powiatu.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III Kadencji, zaplanowanej na dzień 26 listopada 2009 roku /zał. nr 19/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował projekt porządku dziennego XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III Kadencji.

Ad. 12
Udzielenie odpowiedzi na pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy. Ul. Słonimskiej w sprawie wydzierżawienia terenu na cele organizacji parkingu dla mieszkańców.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem odpowiedzi na pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonimskiej w sprawie wydzierżawienia terenu na cele organizacji parkingu dla mieszkańców /zał. nr 20/.

Wyjaśnienia w tej kwestii przedłożyła Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. odpowiedź, upoważniając do jej podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 21/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad. 13
Sprawy różne.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z zaproszeniem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny na spotkanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wojszki /zał. nr 22/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, zapoznał się z ww. zaproszeniem.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w sprawie rozważenia możliwości rozbiórki łącznika pomiędzy szkołą a budynkiem mieszkalnym na koszt firmy FOR -BUD s. c. /zał. nr 23/

Zarząd Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją, postanowił rozważyć możliwość rozbiórki ww. łącznika. Pismo zostało skierowane do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości  w celu przygotowania propozycji odpowiedzi.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, poinformował Zarząd o zamiarze zawezwania do zawarcia próby ugodowej z firmą „Thomas Consulting” sp. j. /zał. nr 24/.

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego, przedłożyła wyjaśnienia w  ww. kwestii.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie upoważnił Panią Hannę Nikitiuk – Radcę Prawnego do reprezentowania interesów Powiatu Białostockiego w sprawie o zawezwanie „Thomas Consulting” sp. j. z siedzibą w Białymstoku do zawarcia próby ugodowej /zał. nr 25/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Radcom Prawnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku.


Protokołowała
Ewa Jakiel

Podpisali
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Ireneusz Ordziejewski – Członek Komisji
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego Ireneusz Ordziejewski – Członek Komisji Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-11-2009

Data udostępnienia w BIP: 14-02-2019 11:24

Data modyfikacji informacji: 14-02-2019 11:24