Protokół Nr 134 z dnia 26 lutego 2009 roku

Or.V.0062- 134/09

Protokół Nr 134/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 26 lutego 2009 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 26 lutego 2009 roku, o godz. 915 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaakceptowanie projektu uchwały RPB w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.

3.Zaakceptowanie projektu uchwały RPB w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytów długoterminowych 2009 roku.

4.Zaakceptowanie projektu uchwały RPB w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

5.Zaakceptowanie autopoprawek do projektu uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

6.Zaakceptowanie projektu uchwały RPB zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.

7.Przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za rok 2008.

8.Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie powiatu białostockiego.

9.Podpisanie uprawomocnienia decyzji w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością.

10.Podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

11.Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009 – 2012 oraz zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn. „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”.

12.Podpisanie odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Marka Żmujdzina z dnia 29 stycznia 2009 roku.

13.Zaakceptowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko – polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.  

14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy w ramach Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej.” (359/09).

15.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 126/08 z dnia 8 stycznia 2009 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Zaakceptowanie projektu uchwały RPB w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 2/. Starosta Powiatu Białostockiego, wyjaśnił iż ww. uchwała dotyczy sytuacji w jakiej znalazły się Zakłady Napraw Taboru Kolejowego w Łapach.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego, kierując go pod obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego celem uchwalenia.

Ad. 3
Zaakceptowanie projektu uchwały RPB w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytów długoterminowych w 2009 roku.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytów długoterminowych w 2009 roku /zał. nr 3/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, przypomniała, iż na posiedzeniu Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 19 lutego 2009 roku, Zarząd Powiatu Białostockiego podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu na termomodernizację budynku szkoły i internatu należących do Centrum Edukacji w Supraślu, w związku z tym przedłożony został ww. projekt uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytów długoterminowych w 2009 roku, kierując go pod obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego celem uchwalenia.

Ad. 4
Zaakceptowanie projektu uchwały RPB w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach /zał. nr 4/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, przedłożyła wyjaśnienia w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, kierując go pod obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego celem uchwalenia.

Ad. 5
Zaakceptowanie autopoprawek do projektu uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z autopoprawkami do projektu uchwały rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 5/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, przedłożyła zebranym, wyjaśnienia w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009, kierując go pod obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego, celem uchwalenia.

Ad. 6
Zaakceptowanie poprawek do projektu uchwały RPB zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, zapoznał zebranych z propozycją poprawek projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu /zał. nr 6/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, poinformowała, iż ww. zmiany zostały naniesione do projektu uchwały po skonsultowaniu się z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu, kierując go pod obrady XXVIII Sesji rady Powiatu Białostockiego, celem uchwalenia.

Ad. 7
Przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za rok 2008.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za rok 2008 /zał. nr 7/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, szczegółowo przeanalizowała ww. informację.

Zarząd Powiatu Białostockiego, skierował ww. informację do Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, w celu ujęcia jej w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 8
Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie powiatu białostockiego.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, odczytał Członkom Zarządu projekt aneksu do umowy zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie powiatu białostockiego /zał. nr 8/.

Pani Maria Marciszewska – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, wyjaśniła iż ww. aneks uściśla kwotę dotacji przekazaną na ww. zadanie.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. aneksu, upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego /zał. nr 9/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad. 9
Podpisanie uprawomocnienia decyzji w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, poinformował o potrzebie podpisania uprawomocnionej decyzji w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił, do podpisania uprawomocnienia ww. decyzji Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 10/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad. 10
Podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie wniosku do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu w KW:

•nr BI1B/00166142/6, wpisanie na rzecz Domu Dziecka w Krasnem trwałego zarządu do lokalu nr 67, położonego w Białymstoku, przy ulicy Wąskiej 15A, zgodnie z decyzją 313/08 Zarządu Powiatu Białostockiego,

•nr BI1B/00143861/5 wpisanie na rzecz Domu Dziecka w Krasnem trwałego zarządu do udziału 372/84582, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego, zgodnie z decyzją nr 313/09 Zarządu Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował treść przedłożonych wniosków, upoważniając do ich podpisania Pana Ireneusza Ordziejewskiego – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego oraz Pana Jarosława Wądołowskiego  – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 11 - 12/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad. 11
Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009 – 2012 oraz zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn. „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009 – 2012 oraz zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn. „Szkoła kluczowych kompetencji Program rozwijania umiejętności uczniów szkół polski Wschodniej” /zał. nr 13/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, poinformowała zebranych, iż realizacja ww. programu przekracza rok budżetowy 2009, ponadto może pociągnąć za sobą zobowiązania finansowe, wobec czego konieczne jest uzyskanie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego od Rady Powiatu Białostockiego do podjęcia ww. działań.

Szczegóły ww. programu omówiła Pani Małgorzata Dzienis – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009 – 2012 oraz zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn. „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”, kierując go pod obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego w celu uchwalenia.

Ad. 12
Podpisanie odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Marka Żmujdzina z dnia 29 stycznia 2009 roku.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, przybliżył Członkom Zarządu Powiatu propozycję odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Marka Żmujdzina z dnia 29 stycznia 2009 roku.

Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, przedłożył wyjaśnienia w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. odpowiedź, upoważniając do jej podpisania Pana Adama Kamińskiego – Wicestarosta Powiatu Białostockiego /zał. nr 14/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wicestaroście Powiatu Białostockiego.

Ad. 13
Zaakceptowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko

– polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.  

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, zapoznał zebranych z autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko – polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa /zał. nr 15/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko – polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa, kierując go pod obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego, celem uchwalenia.

O godzinie 1015 Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Białostockiego na czas trwania obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego wznowiono o godzinie 1530.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy w ramach Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej.” (359/09).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia do zwarcia umowy w ramach Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności szkół Polski Wschodniej” /zał. nr 16/.

Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, przedłożyła wyjaśnienia w ww. sprawie.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjął uchwałę nr 359/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy w ramach Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Wschodniej Polski” /zał. nr 17/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad. 15
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 26 lutego 2009 roku dobiegło końca o godzinie 1545.Protokołowała
Ewa Jakiel


Podpisali
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-02-2009

Data udostępnienia w BIP: 11-02-2019 12:30

Data modyfikacji informacji: 11-02-2019 12:30