Protokół Nr 164 z dnia 24 sierpnia 2009 roku

Or.V.0062- 164/09

Protokół Nr 164/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 24 sierpnia 2009 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 24 sierpnia 2009 roku, o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

3.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

4.Rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

5.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu    nr 163/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok /zał. nr 2/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, wyjaśniła, iż konieczność podjęcia ww. uchwały wynika między innymi z konieczności opłacenia zaległego podatku VAT przez Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjął uchwałę nr 414/09 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok /zał. nr 3/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 3
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PZD w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok /zał. nr 4/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, wyjaśniał zebranym szczegóły ww. sprawy.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek, kierując go do Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, w celu ujęcia go formie autopoprawki w projekcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 4
Rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami.

Z paragrafu 4300 ma zostać przeniesiona kwota 2 300 złotych na zwiększenie paragrafu 4430, w celu opłacenia składek ubezpieczeniowych majątku Starostwa oraz abonamentu RTV/TV /zał. nr 4/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek, kierując go do Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, w celu ujęcia go w najbliższym projekcie uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 5
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 24 sierpnia 2009 roku dobiegło końca o godzinie 1520.
Protokołowała:
Ewa Jakiel
Podpisali:
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu Barbara Grabowska – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-08-2009

Data udostępnienia w BIP: 14-02-2019 11:20

Data modyfikacji informacji: 14-02-2019 11:20