Protokół Nr 140 z dnia 3 kwietnia 2009 roku

Or.V.0062- 140/09

Protokół Nr 140/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 3 kwietnia 2009 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 3 kwietnia 2009 roku, o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Upoważnienie dwóch Członków Zarządu do podpisania dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do zawierania umów o dofinansowanie dwóch zadań:

- przebudowa drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki

- przebudowa drogi powiatowej nr 1535B Białystok – Kruszewo,

Przewidzianych do realizacji w 2009 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

3.Udzielenie pełnomocnictwa procesowego P. Jolancie Niewińskiej radcy Prawnem Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

4.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu    nr 139/09 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Upoważnienie dwóch Członków Zarządu do podpisania dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do zawierania umów o dofinansowanie dwóch zadań:

- przebudowa drogi powiatowej Sofipol – Załuki i Załuki – Nowosiółki

- przebudowa drogi powiatowej nr 1535 B Białystok – Kruszewo,

Przewidzianych do realizacji w 2009 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Adam Kamiński, zapoznał zebranych z potrzebą upoważnienia dwóch Członków Zarządu do podpisania dokumentów formalno – prawnych niezbędnych do zawierania umów o dofinansowanie ww. zadań przewidzianych do realizacji w 2009 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie upoważnił do podpisania ww. dokumentów Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Ireneusza Ordziejewskiego – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 2/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 3
Udzielenie pełnomocnictwa procesowego P. Jolancie Niewińskiej Radcy Prawnem Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pan Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt pełnomocnictwa procesowego P. Jolancie Niewińskiej Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego w Białymstoku do reprezentowania przed sądami powszechnymi interesów Powiatu Białostockiego w sprawie z powództwa Waldemara Januszkiewicza o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną wydaniem decyzji administracyjnej /zał. nr 3/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował projekt ww. pełnomocnictwa, upoważniając do jego podpisania Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Barbarę Grabowską – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 4/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Zespołowi Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Ad. 4
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 3 kwietnia 2009 roku dobiegło końca o godzinie 1125.


Protokołowała
Ewa JakielPodpisali
Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego Barbara Grabowska – Członek Zarządu Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-04-2009

Data udostępnienia w BIP: 11-02-2019 12:33

Data modyfikacji informacji: 11-02-2019 12:33