Protokół Nr 170 z dnia 30 września 2009 roku

Or.V.0062- 170/09

Protokół Nr 170/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 30 września 2009 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 30 września 2009 roku, o godz. 1330 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaakceptowanie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na rok 2010.

3.Zapoznanie się z pismem mieszkańców wsi Pietkowo Drugie z prośbą o dalsze wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1577 B Pietkowo – Osówka.

4.Zapoznanie się z wnioskiem Komitetu ds. przebudowy drogi powiatowej: Juchnowiec Kościelny  - do drogi krajowej – Bielsk Podlaski.

5.Zapoznanie się z wnioskiem Gminy Zawady w sprawie zmiany planów rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie gminy Zawady.

6.Podpisanie pisma do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Białymstoku z prośbą o wyrażenie zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości.

7.Podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

8.Podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

9.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu    nr 169/09 z dnia 23 września 2009 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Zaakceptowanie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na rok 2010.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przywitał przybyłą na posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego Panią Barbarę Grażynę Wacławską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Poprosił o przedstawienie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2010 rok /zał. nr 2/. Przypomniał, iż sprawą tą Zarząd Powiatu Białostockiego, zajmował się już na posiedzenie w dniu 23 września 2009 roku.

Wówczas Zarząd Powiatu Białostockiego nie zaakceptował planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku ze wskazanym wzrostem wydatków o 11,54% w stosunku do roku 2009, skierował go do przeanalizowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, przy uwzględnieniu założeń do budżetu państwa na 2010 rok.

Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, wyjaśniła, iż po dokładnym przeanalizowaniu planu, dokonano zmian i założono wzrost wydatków PUP o 10,41%.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, zauważyła iż wzrost nadal zbyt wysoki i bardzo wątpliwe jest to by Urząd Miejski w Białymstoku, zaakceptował plan finansowy PUP w takiej formie.

Zarząd Powiatu Białostockiego, upoważnił do podpisania planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2010 Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, po skonsultowaniu planu z Panią Marią Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku oraz Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 3
Zapoznanie się z pismem mieszkańców wsi Pietkowo Drugie z prośbą o dalsze wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1577 B Pietkowo – Osówka.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z pismem mieszkańców Wsi Pietkowo Drugie z prośbą o dalsze wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1577 B Pietkowo – Osówka /zał. nr 3/.

Zarząd Powiatu Białostockiego skierował ww. pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w celu dokonania analizy i przygotowania propozycji odpowiedzi.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 4
Zapoznanie się z wnioskiem Komitetu ds. przebudowy drogi powiatowej: Juchnowiec Kościelny  - do drogi krajowej – Bielsk Podlaski.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym wniosek Komitetu ds. przebudowy drogi powiatowej: Juchnowiec Kościelny – do drogi krajowej – Bielsk Podlaski /zał. nr 4/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, zauważyła iż do tej pory nie było żadnego pisma z Gminy Juchnowiec Kościelny informującego o tym, iż Gmina jest zainteresowana wspólną z Powiatem realizacją ww. zadania.

Zarząd Powiatu Białostockiego, skierował ww. pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, w celu dokonania analizy i przygotowania propozycji odpowiedzi.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 5
Zapoznanie się z wnioskiem Gminy Zawady w sprawie zmiany planów rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie gminy Zawady.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, odczytał pismo Urzędu Miejskiego w Zawadach w sprawie zmiany planów rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Gminy /zał. nr 5/.

Pan Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego, wyjaśnił iż treść ww. pisma wyraża stanowisko Rady Gminy Zawady.

Zarząd Powiatu Białostockiego, skierował ww. pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, w celu przygotowania propozycji odpowiedzi.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 6
Podpisanie pisma do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Białymstoku z prośbą o wyrażenie zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił z wnioskiem o podpisanie pisma do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Białymstoku z prośbą o wyrażenie zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. pismo, upoważniając do jego podpisania Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Barbarę Grabowską – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 6/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad. 7
Podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomości:

•położonej w obrębie Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny, oznaczonej jako działka nr 195/1 o powierzchni 0,0021 ha,

•położonej w obrębie Pajewo, gmina Tykocin, oznaczonej jako działka nr 117/1 o powierzchni 0,2717 ha,

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował treść przedłożonych wniosków, upoważniając do ich podpisania Pana Adam Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Barbarę Grabowską –Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 7 - 8/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad. 8
Podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie wniosku do Sądu Rejonowego w Białymstoku o dokonanie zmian w KW:

•BI1B/0019289/3 (zmiana powierzchni działki nr 128, położonej w obrębie Chodory, gm. Turośń Kościelna),

•BI1B 30445/8 (zmiana powierzchni działki nr 115, położonej w obrębie Chodory, gmina Turośń Kościelna),

•BI1B/00067647/2 (zmiana powierzchni działki nr 125, położonej w obrębie Chodory, gmina Turośń Kościelna),

•BI1B/00017410/7 (zmianę powierzchni działki nr 151, położonej w obrębie Chodory, gmina Turośń Kościelna).

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował treść przedłożonych wniosków, upoważniając do ich podpisania Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Barbarę Grabowską – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 9 - 12/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad. 9
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 30 września 2009 roku dobiegło końca o godzinie 1415.Protokołowała
Ewa Jakiel
Podpisali
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Ireneusz Ordziejewski – Członek Komisji
Jarosław Wądołowski – Członek Komisji

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego Barbara Grabowska – Członek Zarządu Ireneusz Ordziejewski – Członek Komisji Jarosław Wądołowski – Członek Komisji

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-09-2009

Data udostępnienia w BIP: 14-02-2019 11:21

Data modyfikacji informacji: 14-02-2019 11:21