Protokół Nr 130 z dnia 4 lutego 2009 roku

Or.V.0062- 130/09

Protokół Nr 130/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 4 lutego 2009 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 4 lutego 2009 roku, o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczącego Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podpisanie odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sprawie realizacji inwestycji, na które zostały przyznane środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

3.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 129/08 z dnia 29 stycznia 2009 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Podpisanie pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sprawie realizacji inwestycji w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z prośba o przekazanie informacji dotyczącej stanu realizacji projektów, na które zostały przyznane środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 /zał. nr 2/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, przedłożył wyjaśnienia w ww. sprawie i przedłożył projekt pisma w tej sprawie /zał. nr 3/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. pismo, upoważniając do jego podpisania Pana Wiesław Pusz – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 4/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu  4 lutego 2009 roku dobiegło końca o godzinie 1420.
Podpisali
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Ireneusz Ordziejewski – Członek ZarząduMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-02-2009

Data udostępnienia w BIP: 11-02-2019 12:27

Data modyfikacji informacji: 11-02-2019 12:27