Protokół Nr 142 z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Or.V.0062- 142/09

Protokół Nr 142/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 16 kwietnia 2009 roku
w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 16 kwietnia 2009 roku, o godz. 1340 w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podpisanie odpowiedzi na interpelacje Radnego Pana Zenona Żukowskiego oraz Klubu Radnych PiS i LRP zgłoszonych podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji.

3.Udzielenie radcy prawnemu Panu Leszkowi Synorackiemu pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania interesów Powiatu Białostockiego (powiatowego Urzędu Pracy).

4.Podpisanie odwołania do Pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie zaskarżenia uchwały nr II-0035-67/09.

5.Upoważnienie dwóch Członków Zarządu do podpisania umów z Wojewodą Podlaskim dotyczących zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

6.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu    nr 141/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Podpisanie odpowiedzi na interpelacje Radnego Pana Zenona Żukowskiego oraz Klubu Radnych PiS i LRP zgłoszonych podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z propozycją odpowiedzi na interpelacje Radnego Pana Zenona Żukowskiego oraz Klubu Radnych PiS i LPR zgłoszonych podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego III Kadencji.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. odpowiedzi, upoważniając do ich podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 2/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku oraz Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 3
Udzielenie radcy prawnemu Panu Leszkowi Synorackiemu pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania interesów Powiatu Białostockiego (Powiatowego Urzędu Pracy).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego Pana Leszka Synorackiego do reprezentowania interesów Powiatu Białostockiego /zał. nr 3/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował ww. pełnomocnictwo, upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 4/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku.

Ad. 4
Podpisanie odwołania do Pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie zaskarżenia uchwały nr II-0035-67/09.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym odwołanie do Pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie zaskarżenia uchwały nr II-0035-67/09.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. odwołanie upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 5/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Radcom Prawnym zatrudnionym w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Ad. 5
Upoważnienie dwóch Członków Zarządu do podpisania umów z Wojewodą Podlaskim dotyczących zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, poinformował zebranych o potrzebie upoważnienia dwóch Członków zarządu do podpisania umów z Wojewodą Podlaskim dotyczących zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie upoważnił do podpisania ww. umów Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Adama Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego /zał. nr 6 – 7/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 6
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 16 kwietnia 2009 roku dobiegło końca o godzinie 1400.Protokołowała:
Ewa Jakiel
Podpisali:
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Barbara Grabowska – Członek ZarząduMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Adam Kamiński – Wicestarosta Powiatu Białostockiego Barbara Grabowska – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-04-2009

Data udostępnienia w BIP: 11-02-2019 12:33

Data modyfikacji informacji: 11-02-2019 12:33