Protokół Nr 162 z dnia 17 sierpnia 2009 roku

Or.V.0062- 162/09

Protokół Nr 162/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 17 sierpnia 2009 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 17 sierpnia 2009 roku, o godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Członek Zarządu Powiatu Białostockiego – Pan Ireneusz Ordziejewski (jest to przypadek szczególny wynikający z paragrafu 63.1 uchwały nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego z późn. zm.).

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

3.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu    nr 161/09 z dnia 13 sierpnia 2009 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Podjęci uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

Członek Zarządu Powiatu Białostockiego – Pan Ireneusz Ordziejewski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok /zał. nr 2/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, wyjaśniła, iż konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z decyzji Wojewody o zwiększeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 2 040 000 złotych. Konieczność zwołania pilnego Zarządu wynika z tego, iż składkę na która przeznaczona jest ww. kwota należy opłacić do dnia 17 sierpnia 2009 roku.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjął uchwałę nr 411/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok /zał. nr 3/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 sierpnia 2009 roku dobiegło końca o godzinie 1500.


Protokołowała:
Ewa Jakiel
Podpisali:
Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu Barbara Grabowska – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-08-2009

Data udostępnienia w BIP: 14-02-2019 11:20

Data modyfikacji informacji: 14-02-2019 11:20