Protokół Nr 230 z dnia 20 października 2006 roku

Or.V.0062- 230 / 2006

Protokół Nr 230 / 2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 20 października 2006 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 20 października 2006 roku, o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.Podpisanie porozumienia z Urzędem Miejskim w Białymstoku w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

3.Podpisanie aneksu do protokołu uzgodnień z Instytutem Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa odnośnie zamiany nieruchomości przy ulicy Wiewiórczej i Borsuczej.

4.Rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego w 2006 roku” (2021/2006).

6.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 229/2006 z dnia 19 października 2006 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Podpisanie porozumienia z Urzędem Miejskim w Białymstoku w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, przedstawił zebranym konieczność podpisanie porozumienia z Urzędem Miejskim w Białymstoku w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 2/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował treść porozumienia z Urzędem Miejskim w Białymstoku w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki, do podpisania ww. porozumienia upoważniono jednogłośnie Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Rafała Szokala – Egirda – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 3/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych.

Ad. 3
Podpisanie aneksu do protokołu uzgodnień z Instytutem Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa odnośnie zamiany nieruchomości przy ulicy Wiewiórczej i Borsuczej.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z propozycją podpisania aneksu do protokołu uzgodnień z Instytutem Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa odnośnie zamiany nieruchomości przy ulicy Wiewiórczej i Borsuczej /zał. nr 4/.

Uwagi do powyższego projektu zgłosiła Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował treść aneksu do protokołu uzgodnień z Instytutem Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa odnośnie zamiany nieruchomości przy ulicy Wiewiórczej i Borsuczej, przy uwzględnieniu uwag Pani Marii Borodziuk – Skarbnika Powiatu Białostockiego. Do podpisania ww. aneksu jednogłośnie upoważniono Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Rafała Szokala – Egirda – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, swoją kontrasygnatę złożyła Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego /zał. nr 5/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Pani Annie Szczepańskiej.

Ad. 4
Rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił Członkom Zarządu wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok /zał. nr 6/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował wniosek Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok, przekazując go Pani Marii Borodziuk – Skarbnikowi Powiatu Białostockiego, celem ujęcia zmian w najbliższym czasie w projekcie uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Finansowemu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego w 2006 roku” (2021/2006).

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, poinformował zebranych o potrzebie podjęcia uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego w 2006 roku” /zał. nr 7/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 2021/2006 z dnia 20 października w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego w 2006 roku” /zał. nr 8/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych.

Ad. 6
Sprawy różne.

W sprawach różnych Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, poinformował o piśmie od Pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerswie Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowanym do Pana Krzysztofa Tołwińskiego – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, w sprawie możliwości przejęcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego zadania Powiatu Białostockiego, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na 200 osób w Garbarach /zał. nr 9/.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 20 października 2006 roku dobiegło końca o godzinie 1435.

Protokołowała
Ewa JakielPodpisali
Wiesław Pusz - Starosta
Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta
Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz - Starosta Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-10-2006

Data udostępnienia w BIP: 13-03-2019 15:14

Data modyfikacji informacji: 13-03-2019 15:14