Protokół Nr 225 z dnia 21 września 2006 roku

Or.V.0062- 225 / 2006

Protokół Nr 225 / 2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 21 września 2006 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 21 września 2006 roku, o godz. 1515 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

3.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 224/2006 z dnia 21 września 2006 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

W związku z tym, że Rada Powiatu Białostockiego nie wyraziła zgody na przyjęcie darowizny od Firmy Energo w Łapach, w kwocie 20 000 złotych, Zarząd Powiatu Białostockiego przygotował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok, nie zawierającą zwiększenia budżetu o kwotę 20 000 złotych /zał. nr 2/.

Wpłaconą darowiznę postanowiono zwrócić wraz z odsetkami firmie Energo w Łapach.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Finansowemu.

Ad. 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 21 września 2006 roku  dobiegło końca o godzinie 1530.

Protokołowała:
Ewa JakielPodpisali:
Wiesław Pusz - Starosta
Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta
Bogdan Zdanowicz – Członek Zarządu
Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz - Starosta Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta Bogdan Zdanowicz – Członek Zarządu Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-09-2006

Data udostępnienia w BIP: 13-03-2019 15:15

Data modyfikacji informacji: 13-03-2019 15:15