Protokół Nr 204 z dnia 19 maja 2006 roku

Or.V.0062- 204 / 2006

Protokół Nr 204 / 2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 19 maja 2006 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 19 maja 2006 roku, o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania autobusu Zespołowi Szkół Mechanicznych w Łapach oraz podpisanie protokołów zdawczo – odbiorczych / 1918/2006 /.

3.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 203/2006 z dnia 18 maja 2006 roku, przyjęli go jednogłośnie, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag.

Ad. 2
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania autobusu Zespołowi Szkół Mechanicznych w Łapach oraz podpisanie protokołów zdawczo – odbiorczych / 1918/2006 /.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku poinformowała zebranych, iż w związku z Umową 25/Wyrównywanie/B/0-10/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” zawartej w dniu 21 lipca 2005 roku (Aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2005 roku, Aneks Nr 2 z dnia 22 września 2005 roku, aneks nr 3 z dnia 9 marca 2006 roku) dotyczącej realizacji przez Starostwo Powiatowe obszaru D – „likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu – autobusu – liczba miejsc siedzących minimum 35 i dodatkowo 2 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich” na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, Firma Kapena S.A. realizująca zmówienie na powyższy autobus poinformowała pismem z dnia 16 maja 2006 roku iż autobus zostanie przekazany do siedziby Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach dnia 19 maja 2006 roku z 34 dniowym opóźnieniem.

Pani Elżbieta Anna Turczewska - Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przekazania autobusu Zespołowi Szkół Mechanicznych w Łapach / zał. nr 2 /.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjął uchwałę nr 1918/2006 z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie przekazania autobusu Zespołowi Szkół Mechanicznych w Łapach / zał. nr 3 /.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego zapoznali się z protokołem zdawczo – odbiorczym dotyczącym przekazania nieodpłatnie na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach – reprezentowanego przez Dyrektora Panią Danutę Bojczuk, autobusu marki IRISBUS 395W Midirider / zał. nr 4 /.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Rafała Szokala – Egirda – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Ewę Słojewską – Zaręba – członka Zarządu Powiatu do podpisania ww. protokołu zdawczo – odbiorczego / zał. nr 5 /.

Następnie, Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt pisma skierowanego do Pani Danuty Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach w związku z podjęciem ww. uchwały / zał. nr 6 /.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego do podpisania ww. pisma / zał. nr 7 /.

Ponadto, członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego zapoznali się z protokołem rozbieżności dotyczącym sprzedaży przez firmę KAPENA S.A. autobusu marki IRISBUS 395E MIDIRIDER dla Powiatu Białostockiego na mocy umowy, nr Or.O.3431-19/2005. / zał. nr 8 /.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Rafała Szokala – Egirda – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Ewę Słojewską – Zaręba – członka Zarządu Powiatu do podpisania ww. protokołu rozbieżności.

Ponadto, Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Rafała Szokala – Egirda – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Ewę Słojewską – Zaręba – członka Zarządu Powiatu do podpisania Aktu przekazania nr 501-48-6001 na autobus marki Irisbus dla Zarządu Powiatu Białostockiego / zał. nr 9 /.  

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano PCPR w Białymstoku.

Ad. 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 19 maja 2006 roku dobiegło końca o godzinie 1000.

Protokołowała:
Anna Gadomska

Podpisali:
Wiesław Pusz - Starosta
Rafał Szokal - Egird – Wicestarosta
Ewa Słojewska – Zaręba – Członek Zarządu



Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz - Starosta Rafał Szokal - Egird – Wicestarosta Ewa Słojewska – Zaręba – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-05-2006

Data udostępnienia w BIP: 25-02-2019 15:01

Data modyfikacji informacji: 25-02-2019 15:01