Protokół Nr 206 z dnia 31 maja 2006 roku

Or.V.0062- 206 / 2006

Protokół Nr 206 / 2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 31 maja 2006 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 31 maja 2006 roku, o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do negocjacji i zawarcia umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej o typie interwencyjnym / 1922/2006 /.

3.Podpisanie aneksu nr 4 do Umowy 25/Wyrównywanie/B/0-10/2005 z 21 lipca 2005 zawartej pomiędzy PFRON a Zarządem Powiatu na realizację projektu dotyczącego zakupu autobusu na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

4.Podpisanie pisma do Kapana S.A. w sprawie odmowy opłacenia faktury za dostawę autobusu oraz zmniejszenie wysokości kar umownych.

5.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 205/2006 z dnia 25 maja 2006 roku, przyjęli go jednogłośnie, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag.

Ad. 2
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do negocjacji i zawarcia umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej o typie interwencyjnym / 1922/2006 /.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do negocjacji i zawarcia umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej o typie interwencyjnym / zał. nr 2/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjął uchwałę nr 1922/2006 z dnia 31 maja 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do negocjacji i zawarcia umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej o typie interwencyjnym / zał. nr 3 /.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano PCPR.

Ad. 3
Podpisanie aneksu nr 4 do Umowy 25/Wyrównywanie/B/0-10/2005 z 21 lipca 2005 zawartej pomiędzy PFRON a Zarządem Powiatu na realizację projektu dotyczącego zakupu autobusu na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku poinformowała zebranych, iż w związku z prośbą Zarządu Powiatu Białostockiego skierowaną do Podlaskiego Oddziału PFRON o przedłużenie realizacji Umowy Nr 25/Wyrównywanie/B/0-10/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. dotyczącej obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami” – likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu – autobusu – liczba miejsc siedzących minimum 35 i dodatkowo 2 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich” wykonywanego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, PFRON dnia 30 maja 2006 r. przekazał 3 egzemplarze aneksu nr 4 do powyższej umowy.

W związku z powyższym Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym aneks nr 4 do Umowy 25/Wyrównywanie/B/0-10/2005 z 21 lipca 2005 zawartej pomiędzy PFRON a Zarządem Powiatu na realizację projektu dotyczącego zakupu autobusu na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach do podpisu przez osoby upoważnione przez Zarząd / zał. nr 4 / oraz projekt pisma przewodniego ww. sprawie / zał. nr 5 /.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Rafała Szokala – Egirda – Wicestarostę Powiatu Białostockiego do podpisania powyższego aneksu Nr 4 / zał. nr 6 / oraz jednogłośnie, upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego do podpisania pisma przewodniego / zał. nr 7 /.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano PCPR.

Ad. 4
Podpisanie pisma do Kapana S.A. w sprawie odmowy opłacenia faktury za dostawę autobusu oraz zmniejszenia wysokości kar umownych.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt pisma skierowanego do Firmy Kapana S.A. w sprawie odmowy opłacenia faktury za dostawę autobusu oraz zmniejszenia wysokości kar umownych / zał. nr 8 /.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego do podpisania ww. pisma / zał. nr 9 /.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano PCPR.

Ad. 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 31 maja 2006 roku dobiegło końca o godzinie 1000.

Protokołowała:
Anna Gadomska

Podpisali:
Wiesław Pusz – Starosta
Rafał Szokal – Egird - Wicestarosta
Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Rafał Szokal – Egird - Wicestarosta Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-05-2006

Data udostępnienia w BIP: 25-02-2019 15:01

Data modyfikacji informacji: 25-02-2019 15:01