Protokół Nr 212 z dnia 29 czerwca 2006 roku

Or.V.0062- 212 / 2006

Protokół Nr 212 / 2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 29 czerwca 2006 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 29 czerwca 2006 roku, o godz. 1530 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na udzielenie i obsługę kredytu / 1934/2006 /.

3.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 211/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku, przyjęli go jednogłośnie, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag.

Ad. 2
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na udzielenie i obsługę kredytu / 1934/2006 /.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na udzielenie i obsługę kredytu / zał. nr 2 /.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjął uchwałę nr 1934/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na udzielenie i obsługę kredytu  / zał. nr 3 /.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego

Ad. 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 29 czerwca 2006 roku dobiegło końca o godzinie 1600.

Protokołowała:
Anna Gadomska
Podpisali:
Wiesław Pusz - Starosta
Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta
Bogdan Zdanowicz – Członek Zarządu
Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz - Starosta Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta Bogdan Zdanowicz – Członek Zarządu Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-06-2006

Data udostępnienia w BIP: 25-02-2019 14:58

Data modyfikacji informacji: 25-02-2019 14:58