Protokół Nr 184 z dnia 26 stycznia 2006 roku

0r.V.0062 - 184 / 2006                                                   

PROTOKÓŁ Nr 184 / 2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 26 stycznia 2006 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 26 stycznia 2006 roku, o godz. 1330 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.Udzielenie pełnomocnictwa procesowego Radcy Prawnemu Powiatowego Zarządu Dróg.

3.Podpisanie sprawozdania RRW-15 z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych za 2005 rok.

4.Podpisanie odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie uwzględnienia w planie wieloletnim kompleksowej modernizacji drogi powiatowej Dobrzyniewo Duże – Nowosiółki.

5.Podpisanie sprawozdania końcowego z realizacji programu z zakresu „opieki nad dzieckiem i rodziną” wykonywanego przez PCPR, Domy Dziecka w Supraślu i Krasnem na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a Zarządem Powiatu Białostockiego.

6.Podpisanie protokołu uzgodnień z P. XXX, nabywcami lokalu nr 6 przy ul. Goździkowskiej w Łapach.

7.Upoważnienie 2 członków Zarządu do podpisania aktu notarialnego sprzedaży ww. lokalu.

8.Podpisanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od decyzji Wójta Gminy Michałowo umarzającej postępowanie w sprawie wydania opinii o możliwości podziału nieruchomości położonej w Michałowie.

9.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 183/2005 z dnia 19 stycznia 2005 roku, przyjęli go jednogłośnie, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag.

Ad. 2
Udzielenie pełnomocnictwa procesowego Radcy Prawnemu Powiatowego Zarządu Dróg.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zwrócił się do Zarządu z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa procesowego Pani Sławie Mirończuk, radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych pod nr BŁ-155 do występowania w sprawach, prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, przed sądami powszechnymi.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Romualda Wiszniewskiego – Członka Zarządu do podpisania ww. pisma /zał. nr 2/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano PZD w Białymstoku.

Ad. 3
Podpisanie sprawozdania RRW-15 z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych za 2005 rok.

W nawiązaniu do pisma nr GRM.IV.3041-1/2006 oraz GRM.IV.0812-2/2006 z dnia 16.01.2006 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedłożył zebranym 3 egzemplarze sprawozdania RRW-15 z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych za 2005 rok z prośbą o podpisanie.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego do podpisania powyższego sprawozdania /zał. nr 3/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano PZD w Białymstoku.

Ad. 4
Podpisanie odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie uwzględnienia w planie wieloletnim kompleksowej modernizacji drogi powiatowej Dobrzyniewo Duże – Nowosiółki.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku przedłożył zebranym propozycję odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 06.12.2005 r. w sprawie uwzględnienia w planach wieloletnich (lata 2007-2013) kompleksowej modernizacji drogi powiatowej Dobrzyniewo Duże – Nowosiółki.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego do podpisania powyższego pisma /zał. nr 4/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano PZD w Białymstoku.

Ad. 5
Podpisanie sprawozdania końcowego z realizacji programu z zakresu „opieki nad dzieckiem i rodziną” wykonywanego przez PCPR, Domy Dziecka w Supraślu i Krasnem na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a Zarządem Powiatu Białostockiego.

W związku z realizacją porozumienia Nr 2/10/2005 z dnia 25 października 2005 r. zawartego pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a Zarządem Powiatu Białostockiego dotyczącego realizacji programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” i umów zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu a jednostkami organizacyjnymi Powiatu Białostockiego wykonującymi zadania określone w porozumieniu, Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku przedstawiła członkom Zarządu rozliczenia Domu Dziecka w Krasnem, Domu Dziecka w Supraślu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, które złożono do Starostwa w terminie określonym w umowach pomiędzy Zarządem a jednostkami organizacyjnymi Powiatu tj. do dnia 12.01.2006 r.

Na ich podstawie przedstawiono także projekt pisma skierowanego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, projekty sprawozdań końcowych z realizacji zadań wymienionych w załączniku nr 1 do porozumienia oraz projekt sprawozdania finansowego z wykonania zadania sporządzone w układzie Rb-50 – zgodnie z wymaganiami określonymi w porozumieniu /zał. nr 5-9/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Ewę Słojewską – Zaręba – Członka Zarządu do podpisania powyższych dokumentów /zał. nr 10-14/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano PCPR w Białymstoku.

Ad. 6
Podpisanie protokołu uzgodnień z P. XXX, nabywcami lokalu nr 6 przy ul. Goździkowskiej w Łapach.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedłożył członkom Zarządu propozycję protokołu uzgodnień z P. XXX w sprawie nabycia lokalu nr 6 przy ul. Goździkowskiej w Łapach.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Romualda Wiszniewskiego – Członka Zarządu do podpisania powyższego protokołu /zał. nr 15/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano WGKiN.

Ad. 7
Upoważnienie 2 członków Zarządu do podpisania aktu notarialnego sprzedaży ww. lokalu.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu z prośbą o upoważnienie 2 członków Zarządu do podpisania aktu notarialnego sprzedaży lokalu nr 6 przy ul. Goździkowskiej w Łapach.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Rafała Szokala – Wicestarostę Powiatu Białostockiego do podpisania powyższego aktu notarialnego.

Ad. 8
Podpisanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od decyzji Wójta Gminy Michałowo umarzającej postępowanie w sprawie wydania opinii o możliwości podziału nieruchomości położonej w Michałowie.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedłożył Zarządowi propozycję odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od decyzji Wójta Gminy Michałowo umarzającej postępowanie w sprawie wydania opinii o możliwości podziału nieruchomości położonej w Michałowie.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Romualda Wiszniewskiego – Członka Zarządu do podpisania powyższego pisma /zał. nr 16/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano WGKiN.

Ad. 9
Sprawy różne.

W sprawach różnych Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w dniu 9 lutego 2006 r. /zał. nr 17/.

Zarząd Powiatu Białostockiego informację przyjął do wiadomości.

Innych spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 26 stycznia 2006 roku zostało zakończone o godz. 1410.

Protokołowała:
Monika KropiewnickaPodpisali:
Wiesław Pusz – Starosta
Rafał Szokal - Wicestarosta
Bogdan Zdanowicz – Członek Zarządu
Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu
Ewa Słojewska – Zaręba – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Rafał Szokal - Wicestarosta Bogdan Zdanowicz – Członek Zarządu Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu Ewa Słojewska – Zaręba – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-01-2006

Data udostępnienia w BIP: 25-02-2019 15:07

Data modyfikacji informacji: 25-02-2019 15:07