Protokół Nr 201 z dnia 5 maja 2006 roku

Or.V.0062- 201 / 2006

Protokół Nr 201 / 2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 5 maja 2006 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 5 maja 2006 roku, o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.Przyznanie środków finansowych na uroczyste posiedzenie Powiatowego Zarządu Straży Pożarnej w Supraślu.

3.Rozpatrzenie sprawy dotyczącej organizacji wmurowania kamienia węgielnego w  Budowlę Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej.

4.Upoważnienie Starosty do reprezentowania Zarządu Powiatu w projekcie współpracy międzynarodowej zainicjowanym przez Stowarzyszenie Les Campanettes w ramach Schematu II programu Leader +.

5.Sprawy różne.

Ad.1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 200/2006 z dnia 4 maja 2006 roku, przyjęli go jednogłośnie, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag.

Ad. 2
Przyznanie środków finansowych na uroczyste posiedzenie Powiatowego Zarządu Straży Pożarnej w Supraślu.

Pan Romuald Wiszniewski – członek Zarządu Powiatu Białostockiego wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Białostockiego o przyznanie środków finansowych na uroczyste posiedzenie Powiatowego Zarządu Straży Pożarnej w Supraślu.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyznał kwotę 1000 zł na uroczyste posiedzenie Powiatowego Zarządu Straży Pożarnej w Supraślu.

Ad. 3
Rozpatrzenie sprawy dotyczącej organizacji wmurowania kamienia węgielnego w Budowlę Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Białostockiego o przyznanie środków finansowych na uroczystość dotyczącą organizacji wmurowania kamienia węgielnego w Budowlę Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego do prowadzenia spraw dotyczących organizacji wmurowania kamienia węgielnego w Budowlę Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej oraz przyznał kwotę 2000 zł na organizację ww. uroczystości.

Ad. 4
Upoważnienie Starosty do reprezentowania Zarządu Powiatu w projekcie współpracy międzynarodowej zainicjowanym przez Stowarzyszenie Les Campanettes w ramach Schematu II programu Leader +.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił możliwość uczestnictwa Powiatu w projekcie współpracy międzynarodowej zainicjowanym przez Stowarzyszenie Les Campanettes reprezentowane przez Pana Jean – Pierze Morin, w ramach Schematu II programu Leader + wdrażanego przez lokalną Grupę Działania z Bess Bourguignonne. Dzięki temu projektowi dotyczącemu rozwoju społecznego i gospodarczego regionów partnerskich można przyłączyć się do wspólnego działania w zakresie rozwoju turystyki, integracji społecznej młodzieży i kształcenia w środowisku wiejskim. Prace w tym zakresie prowadzić będą pracownicy Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował działania Starosty zmierzające do uczestnictwa Powiatu Białostockiego w projekcie współpracy międzynarodowej zainicjowanym przez Stowarzyszenie Les Campanettes reprezentowane przez Pana Jean – Pierze Morin, w ramach Schematu II programu Leader + wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania z Bess Bourguignonne oraz do reprezentowania Powiatu przy realizacji tego projektu.

Ad. 5
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 5 maja 2006 roku dobiegło końca o godzinie 1130.


Protokołowała:
Anna GadomskaPodpisali:
Wiesław Pusz - Starosta
Rafał Szokal - Egird – Wicestarosta
Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz - Starosta Rafał Szokal - Egird – Wicestarosta Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-05-2006

Data udostępnienia w BIP: 25-02-2019 15:01

Data modyfikacji informacji: 25-02-2019 15:01