Protokół Nr 195 z dnia 30 marca 2006 roku

Or.V.0062- 195 / 2006

Protokół Nr 195 / 2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 30 marca 2006 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 30 marca 2006 roku, o godz. 1130 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu / zał. nr 1 /.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

2.Akceptacja materiałów kierowanych pod obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu:

a)projekt uchwały RPB w sprawie uchwalenia Powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok.

3.  Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 194/2006 z dnia 29 marca 2006 roku, przyjęli go jednogłośnie, po uwzględnieniu zgłoszonych uwag.

Ad. 2
Akceptacja materiałów kierowanych pod obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu:

a)projekt uchwały RPB w sprawie uchwalenia Powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok.

Pan Rafał Szokal – Egird – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, iż Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu na posiedzeniu w dniu 28 marca 2006 roku jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok wraz ze zgłoszoną poprawką, polegającą na wykreśleniu w dziale IV punkt 4 podpunkt b słów „Fundacja Zielone Płuca Polski” / zał. nr 2 /.

W związku z powyższym, członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego zapoznali się z projektem uchwały RPB w sprawie uchwalenia Powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 rok wraz z ww. poprawką / zał. nr 3 /.    Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował powyższy projekt uchwały i skierował go pod obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad. 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 30 marca 2006 roku zostało zakończone o godz. 1200.

Protokołowała:
Anna GadomskaPodpisali:
Rafał Szokal - Egird – Wicestarosta
Bogdan Zdanowicz – Członek Zarządu
Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu
Ewa Słojewska – Zaręba – Członek ZarząduMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Rafał Szokal - Egird – Wicestarosta Bogdan Zdanowicz – Członek Zarządu Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu Ewa Słojewska – Zaręba – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-03-2006

Data udostępnienia w BIP: 25-02-2019 15:03

Data modyfikacji informacji: 25-02-2019 15:03