Uchwały Rady Powiatu rok 2008

WYKAZ  TERMINÓW  SESJI  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  ODBYTYCH  W  ROKU  2008

1. Sesja Nr XV z  dnia  14 lutego 2008 roku.

2. Sesja Nr XVI z dnia 27 marca 2008 roku.

3. Sesja Nr XVII z dnia 17 kwietnia 2008 roku.

4. Sesja Nr XVIII z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

5. Sesja Nr XIX z dnia 29 maja 2008 r.

6. Sesja Nr XX z dnia 26 czerwca 2008 roku.

7. Sesja Nr XXI z dnia 07 sierpnia 2008 roku.

8. Sesja Nr XXII z dnia 18 września 2008 roku.

9. Sesja Nr XXIII z dnia 30 października 2008 roku.

10. Sesja Nr XXIV z dnia 19 listopada 2008 roku.

11. Sesja Nr XXV z dnia 27 listopada 2008 roku.

12. Sesja Nr XXVI z dnia 18 grudnia 2008 roku.
 
Wykaz uchwał Rady Powiatu z roku 2008
Sesja Nr XV z dnia 14 lutego 2008 r.
UCHWAŁA Nr XV/135/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XV/136/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy ramowej na lata 2008 -2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „POdejmij KLuczową decyzję” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL.
UCHWAŁA Nr XV/137/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
UCHWAŁA Nr XV/138/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
UCHWAŁA Nr XV/139/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
UCHWAŁA Nr XV/140/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/141/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
UCHWAŁA Nr XV/142/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
UCHWAŁA Nr XV/143/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
UCHWAŁA Nr XV/144/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
UCHWAŁA Nr XV/145/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

UCHWAŁA Nr XV/146/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

UCHWAŁA Nr XV/147/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/148/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.

UCHWAŁA Nr XV/149/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

UCHWAŁA Nr XV/150/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/151/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/152/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/153/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/154/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/155/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/156/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/157/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
UCHWAŁA Nr XV/158/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
                                Sesja Nr XVI z dnia 27 marca 2008 r.
 
 
UCHWAŁA Nr XVI/159/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XVI /160/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2299B droga do Machnacza (działki o nr geodezyjnych: 347, 350, 432, 101/2, 442/5, 443/4, 447/3 i 449/2, m. Czarna Białostocka).
UCHWAŁA Nr XVI /161/ 08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu współdziałania przy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
UCHWAŁA Nr XVI/162/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
UCHWAŁA Nr XVI/163/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA Nr XVI/164/ 08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w   sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
UCHWAŁA Nr XVI /165/08Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.
UCHWAŁA Nr XVI /166/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
UCHWAŁA Nr XVI/167/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
UCHWAŁA Nr XVI/168/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie finansowania na terenie Gminy Łapy zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o numerach 106575 B, 106441 B, 2349 B, 2347 B, 1525 B) od ulicy Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” .
UCHWAŁA Nr XVI /169/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2007.
UCHWAŁA Nr XVI/170/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
UCHWAŁA Nr XVI/171/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

UCHWAŁA Nr XVI/172/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

 
Sesja Nr XVII z dnia  17 kwietnia 2008 r.
UCHWAŁA Nr XVII/173/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XVII /174/08   Rady powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
UCHWAŁA Nr XVII/175/ 08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
 
 
Sesja Nr XVIII z dnia 24 kwietnia 2008 r.
UCHWAŁA Nr XVIII /176/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2007 roku.
UCHWAŁA Nr XVIII/177/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2007 rok.
UCHWAŁA Nr XVIII/178/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w „Powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008”.
UCHWAŁA Nr XVIII/179/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania „Planu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2008 rok w zakresie realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” .

Uchwała Nr XVIII /180/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok.

Sesja Nr XIX z dnia 29 maja 2008 r.
Uchwała Nr XIX/181/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.
Uchwała Nr XIX/182/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 B Turośń Kościelna – Księżyno na odcinku Ignatki – Księżyno od km rob. 0+000 do km rob. 2+086,6 (wykonanie chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+288 oraz odcinka od km 1+845 do km 2+086,6)”.
Uchwała Nr XIX/183/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z budową przepustu pod drogą powiatową Nr 2299 B – ul. Piłsudskiego w rejonie kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej, której termin zapłaty upłynie w 2010 roku.
Uchwała Nr XIX/184/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia zadania na drodze powiatowej.
Uchwała Nr XIX/185/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zalecenia usług geodezyjnych.
Uchwała Nr XIX/186/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę tablic rejestracyjnych.
Uchwała Nr XIX/187/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Uchwała Nr XIX/188/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Uchwała Nr XIX/189/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

Sesja Nr XX z dnia 26 czerwca 2008 roku
Uchwała Nr XX/190/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2007 rok.
Uchwała Nr XX/191/08 Rady Powiatu Białostockiego 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.
Uchwała Nr XX/192/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Uchwała Nr XX/193/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.
Uchwała  Nr XX/194/08 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa.
Uchwała  Nr XX/195/08 Rady  Powiatu Białostockiego z dnia  26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu” Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E67 Polska – Litwa. Dokumentacja” realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa.
Uchwała  Nr XX/196/08 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju i promocji turystyki aktywnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.
Uchwała Nr XX/197/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Uchwała Nr XX/198/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok.
Uchwała Nr XX/ 199/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr XX/200/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.
Uchwała Nr XX/201/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 r w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008 -2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XX/ 202 /08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.

Sesja Nr XXI z dnia 07 sierpnia 2008 roku
 
 
Uchwała Nr XXI/203/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500 B Księżyno – Koplany – Pomigacze – Juraszki – droga 1504 B, na odcinku od km 0+000 do km 2+500.
Uchwała Nr XXI/204/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia gminie Zawady prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania.
Uchwała Nr XXI/205/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Uchwała Nr XXI/206/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie.
Uchwała Nr XXI/207/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/208/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Uchwała  Nr XXI/209/08 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  7 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.
Uchwała Nr XXI/210/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
 Uchwała Nr XXI /211/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Uchwała Nr XXI/212/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 rokuw sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Uchwała Nr XXI/213/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XXI/214/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.

 

Sesja Nr XXII z dnia 18 września 2008 roku
Uchwała Nr XXII/215/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
Uchwała Nr XXII /216/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego w Surażu
Uchwała Nr XXII /217/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych
Uchwała Nr XXII/218/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
Uchwała Nr XXII/219/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia18 września 2008 rokuw sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok
Uchwała Nr XXII/220/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach
Uchwała Nr XXII/221/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej
Uchwała Nr XXII/222/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015
Uchwała Nr XXII/223/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2008-2015
Uchwała Nr XXII/224/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008
Uchwała Nr XXII/225/08Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 18 września 2008 rokuw sprawie odmowy uchylenia uchwały
 
 
Sesja Nr XXIII z dnia 30 października 2008 roku
Uchwała Nr XXIII/226/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
Uchwała Nr XXIII/227/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIII/228/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok.
Uchwała Nr XXIII/229/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Uchwała Nr XXIII/230/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową
Uchwała Nr XXIII /231/ 08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce
Uchwała Nr XXIII /232/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach
Uchwała Nr XXIII/233/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku
Uchwała Nr XXIII/234/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok
Uchwała Nr XXIII/235/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert

Uchwała Nr XXIII/236/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008

Sesja Nr XXIV z dnia 19 listopada 2008 roku
Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność  
Uchwała Nr XXIV/238/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol-Załuki i Załuki-Nowosiółki
Uchwała Nr XXIV/239/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1433 B na odcinku Supraśl-Cieliczanka
Uchwała Nr XXIV/240/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok-Kruszewo - Etap I
Uchwała Nr XXIV/241/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową
Uchwała Nr XXIV/242/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Sesja Nr XXV z dnia 27 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXV/243/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową
Uchwała Nr XXV/244/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku

Uchwała Nr XXV/245/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.

 

Sesja Nr XXVI z dnia 18 grudnia 2008 roku
 
Uchwała Nr XXVI/246/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Uchwała Nr XXVI/247/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Uchwała Nr XXVI/248/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w   sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
Uchwała Nr XXVI/249/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVI/250/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok
Uchwała Nr XXVI/251/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVI/252/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXVI/253/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Uchwała Nr XXVI/254/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Uchwała Nr XXVI/255/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
Uchwała Nr XXVI/256/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.
Uchwała Nr XXVI/257/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2008.
Uchwała Nr XXVI/258/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.     
Uchwała Nr XXVI/259/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.
Uchwała Nr XXVI/260/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/ 261/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/262/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/263/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI /264/ 08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/265/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/266/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
  
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-02-2008

Data udostępnienia w BIP: 27-02-2008 08:26

Data modyfikacji informacji: 31-12-2008 10:45