Uchwały podjęte na sesji Nr XVI

Sesja Nr XVI z dnia 27 marca 2008 r.
UCHWAŁA Nr XVI/159/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XVI /160/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2299B droga do Machnacza (działki o nr geodezyjnych: 347, 350, 432, 101/2, 442/5, 443/4, 447/3 i 449/2, m. Czarna Białostocka).
UCHWAŁA Nr XVI /161/ 08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu współdziałania przy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
UCHWAŁA Nr XVI/162/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
UCHWAŁA Nr XVI/163/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA Nr XVI/164/ 08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w   sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
UCHWAŁA Nr XVI /165/08Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.
UCHWAŁA Nr XVI /166/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
UCHWAŁA Nr XVI/167/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
UCHWAŁA Nr XVI/168/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie finansowania na terenie Gminy Łapy zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o numerach 106575 B, 106441 B, 2349 B, 2347 B, 1525 B) od ulicy Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” .
UCHWAŁA Nr XVI /169/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2007.
UCHWAŁA Nr XVI/170/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy wobec powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
UCHWAŁA Nr XVI/171/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
UCHWAŁA Nr XVI/172/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-04-2008

Data udostępnienia w BIP: 01-04-2008 08:54

Data modyfikacji informacji: 01-04-2008 08:54