Protokół Nr II/10 z dnia 23.12.2010r.

Or.V.0041- 2 /10
 
Protokół Nr II /2010
z obrad II Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji
 w dniu 23 grudnia 2010 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
            Obrady II Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 23 grudnia 2010 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Wiktor Brzosko.
 
Ad 2
Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny II Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi? 
Przewodniczący obrad poinformował zebranych, iż Zarząd Powiatu Białostockiego wniósł autopoprawkę do porządku obrad polegającą na
§   wprowadzeniu do porządku obrad, jako pkt. 10 punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 
Wniosków nie zgłoszono.
Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:
1.      Otwarcie obrad II sesji RPB.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu powiatu białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu.
7.      Przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 1011-2014.
8.      Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 rok.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.
23.    Interpelacje i zapytania Radnych.
24.    Przyjęcie protokołu z obrad I sesji RPB.
25.    Sprawy różne.
26.    Zamknięcie obrad II sesji RPB.
 
Ad 3
            Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
            Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 28 października 2010 roku do 22 grudnia 2010 roku /zał. nr 4/.
W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 9 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:
·   majątkiem powiatowym,
·   drogami powiatowymi,
·   ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·   oświatą, kulturą i sportem,
·   finansami i budżetem.
                        Ponadto Zarząd:
·         podjął uchwałę w sprawie rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego na rok 2011,
·         udzielił pełnomocnictwa procesowego Radcy Prawnemu Powiatowego Urzędu Pracy do reprezentowania Powiatu Białostockiego w postępowaniu przed Sądem Rejonowym,
·         rozpatrzył pismo LGD Puszcza Knyszyńska w sprawie współorganizacji pobytu delegacji francuskiej,
·         podpisał dokumentację o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy bazy turystycznej Centrum Edukacji w Supraślu,
·         zatwierdził wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe,
·         przyznał premie za miesiąc listopad i grudzień 2010 r. Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·         podpisał umowy na świadczenie usług w 2011 roku z firmami: ETOB, POCZTA POLSKA RUCH,
·         podpisał aneks do umowy zawartej z WFOŚ i GW w sprawie finansowania edukacji ekologicznej,
·         podpisał umowę w sprawie opracowania Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu p.n.: „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”,
·         podpisał umowę sprzedaży energii elektrycznej dla obiektu przy ul. Nowowarszawskiej 32 A na rok 2011,
·         udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·         brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·         rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
            Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·         posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
·           uroczystości 80-lecia Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy,
·           turnieju Tańca Towarzyszącego o Puchar Starosty Białostockiego w Tykocinie,
·           uroczystym otwarciu przebudowanego odcinka drogi powiatowej Wasilków-Wólka Poduchowna oraz odcinka drogi Topolany-Michałowo,
·           obchodach 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Wasilkowie,
·           uroczystym spotkaniu oficjalnej delegacji francuskiej w ramach programu IV LEADER realizowanego przez LGD Puszcza Knyszyńska i GAL de la Bresse Bourguignonne,
·           Jubileuszu 25-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Narwianki” z Kruszewa oraz Zespołu „Klepaczanki” z Klepacz,
·           Jubileuszu 25-lecia Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
·           II Sesji Rady Miejskiej w Łapach połączonej z uroczystym Ślubowaniem nowo wybranego Burmistrza Łap,
·           uroczystości przewiezienia szczątków 46 Powstańców Listopadowych z Kopnej Góry do Supraśla,
·           spotkaniach opłatkowych w Domu Dziecka w Krasnem i Supraślu w SP ZOZ w Łapach oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.
Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym potrzebę podjęciauchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu powiatu białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych /zał. nr 5/.
            Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w przypadku umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat wg. miejsca zamieszkania dziecka, jeszcze przed umieszczeniem go w tej zastępczej formie opieki jest zobowiązany do ponoszenia wydatków na częściowe utrzymanie dziecka. W związku z tym następuje powierzenie realizacji zadania innemu powiatowi. Mając ten fakt na uwadze konieczna jest kolejna zmiana w uchwale sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu powiatu białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdyż dzieci z Powiatu Białostockiego zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu niewymienionych w tejże uchwale, tj. w Powiecie Żywieckim i Legionowskim. Zgodnie z proponowana uchwałą Rada Powiatu Białostockiego upoważnia Zarząd Powiatu do podpisywania stosownych porozumień z Powiatem Żywieckim i Powiatem Legionowskim.
            Pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.          
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr II/8/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych /zał. nr 6/.
 
Ad 5
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku /zał. nr 7/.
            W projekcie tejże uchwały zmiany polegają na tym, że zmniejsza się kwotę wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej o kwotę 14.079zł, gdyż nie będzie już możliwe wykorzystanie tej kwoty w tym roku z powodu braku wniosków i przeznaczenie tej kwoty na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych. Głównie dotyczy to zwiększenia dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdyż w zakresie tego zadania zawsze jest najwięcej zgłaszanych potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białostockiego.
            Pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.          
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr II/9/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku /zał. nr 8/.
 
Ad 6
            Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu.
     Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu /zał. nr 9/.
            Dom Dziecka w Supraślu funkcjonuje obecnie na podstawie warunkowego zezwolenia na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, które są wydawane przez wojewodę, jako placówka wielofunkcyjna na 42 miejsca: 32 miejsca socjalizacyjne i 10 miejsc interwencyjnych. Do końca bieżącego roku niezbędne jest osiągnięcie standardu świadczonych usług i taki wniosek został złożony przez Zarząd Powiatu Białostockiego do Wojewody. Osiągnięcie standardu w tej placówce na chwilę obecną jest możliwe tylko wówczas, gdy będzie ona przeznaczona na 30 miejsc, a przy tych miejscach nie ma sensy tworzenia placówki wielofunkcyjnej, stąd propozycja by była placówka socjalizacyjną. Miejsca interwencyjne jesteśmy w stanie zabezpieczyć w innych placówkach funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego. W związku z tym, że został do wojewody złożony wniosek o wydanie stałego zezwolenia na prowadzenie Domu Dziecka w Supraślu, jako placówki socjalizacyjnej na 30 miejsc, konieczne jest dokonanie zmiany w Statucie DD w Supraślu.
            Pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.          
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr II/10/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu /zał. nr 10/.
 
Ad 7
            Przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 1011-2014.
            Pani Maria Borodziuk -  Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 1011-2014 /zał. nr 11/.
            „Wysoka Rado, po raz pierwszy, na mocy nowej ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku opracowany został przez Zarząd projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. WPF, zgodnie z przepisami prawa ma obejmować rok budżetowy, na który jest planowany budżet oraz co najmniej 3 lata następne. Ponadto WPF ma charakter kroczący, tzn., że w tej chwili, w roku 2010 przygotowujemy projekt na lata 2011-2014. W roku 2011 należy te prognozę przedłużyć co najmniej o 1 rok, przy czym prognoza ta generalnie spełnia rolę i faktycznie tym jest – jest to poszerzona prognoza kwoty długu na lata, aż zadłużenie danej JST, w naszym przypadku – powiatu – spada do zera. To wynika z kwoty zadłużenia w momencie startu. Nasza Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana na lata 2011-2014, z czego wynika, że w roku 2014 kredyty dotąd zaciągnięte, jak też planowane do zaciągnięcia w roku 2011 zostaną całkowicie spłacone. WPF opracowano na podstawie analizy wykonania budżetu powiatu od samego początku, czyli na przestrzeni lat 1999-2010. Te wielkości, które są ujęte w prognozie finansowej zarówno po stronie dochodów, jak też wydatków na rok 2011 są zgodne z przyjętymi w projekcie budżetu na 2011 rok”.
            Pani Maria Borodziuk -  Skarbnik Powiatu Białostockiego dokonała szczegółowego omówienia projektu tejże uchwały w oparciu o pokaz multimedialny.
            Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 1011-2014 w chwili obecnej przyjęła do wiadomości i dalszych prac w Komisjach.
 
Ad 8
            Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 rok.
            Pani Maria Borodziuk -  Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 rok /zał. nr 12/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym Państwu przedstawić projekt budżetu w dużym skrócie, w sprawach zasadniczych. Dochody planowane na rok 2011 to kwota ponad 96.000.000zł i w tym dochody bieżące stanowić będą prawie 92.000.000zł, dochody majątkowe 4.565.000zł. W trakcie roku, oczywiście to się będzie zmieniać, szczególnie, jeśli chodzi o dochody majątkowe, gdyż w projekcie budżetu na rok 2011 w ramach dochodów majątkowych można było ująć tylko to, co jest pewne, co najmniej w 95%. W kwocie 4.565.407zł ujęta jest planowana dotacja w kwocie 3.000.000zł na tzw. schetynówkę kruszewską, bo jest w wykazie inwestycji drogowych i znajdzie się w wykazie zakwalifikowanych inwestycji do dofinansowania, jak też z Burmistrzem Gminy Choroszcz zostało podpisane odpowiednie porozumienie – umowa partnerstwa, na mocy której gmina deklaruje 1.500.000zł pomocy Finansowej przy realizacji tejże drogi. Także kwota 65.407zł to są planowane dochody z tytułu dofinansowania tzw. projektów unijnych w dziedzinie oświaty. Jeśli chodzi o strukturę dochodów budżetowych to przedstawia się ona następująco: dochody własne: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, dochody uzyskane z opłaty komunikacyjnej, dochody realizowane przez DPS-y z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w tych placówkach oraz inne dochody typu 25% prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa i to jest kwota blisko 33.000.000zł, co stanowi 33% dochodów ogółem. Powiat otrzymuje jeszcze subwencję wyrównawczą poza subwencją podstawową, jak też subwencję równoważącą oraz subwencję na zadania oświaty i to jest kwota ponad 26.000.000zł, co stanowi 28%. Trzecia grupa dochodów – to dotacje i inne dofinansowania, w tym m.in. planowana pomoc finansowa gmin, głównie na inwestycje drogowe. Oceniam, że w trakcie roku powinniśmy dochody zamknąć powyżej 100.000.000zł. Planowane wydatki są w stosunku do planowanych dochodów większe o 2.300.000zł, gdyż planujemy to pokryć dwoma kredytami. Jeśli chodzi o strukturę wydatków, to wydatki bieżące są zaplanowane w kwocie 80.638.681zł, wydatki majątkowe w kwocie blisko 18.000.000zł, co stanowi 18, 2% wydatków ogółem. Planowany deficyt na rok 2011 to kwota 2.300.000zł. 94% budżetu to wydatki przeznaczone na takie działy, jak: pomoc społeczna, drogi publiczne powiatowe, oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, administracja, PUP, geodezja i kartografia. Na pozostałe działy wydajemy zaledwie 2% budżetu. W budżecie zostały również zaplanowane rezerwy: ogólna i celowa w wysokości 3.240.000zł, głównie jest to rezerwa na inwestycje, co stanowi 4% wydatków. Powiat wykonuje też zadania z zakresu administracji rządowej i plan wydatków przedstawia się następująco: te zadania są finansowane dotacją z budżetu państwa 14.908.000zł ,z czego 12.634.000zł to pieniądze, które musimy wypłacić w postaci składki za ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie- gros środków, bo 84% przeznaczamy na drogi, a pozostałą część na rozpoczęcie prac modernizacyjno - przystosowawczych w budynku przy ul. Nowowarszawskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego. Tu mamy rezerwę inwestycyjną 2.140.000zł i również na zadania powierzone gminom zaplanowana jest dotacja w kwocie 1.985.000zł. Inne dotacje o charakterze majątkowym 410.000zł, z czego 350.000zł to dotacja dla SP ZOZ w Łapach na wydatki o charakterze majątkowym, czyli zakup sprzętu i aparatury i 60.000zł dotacja na zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota 45.000zł są to projekty o charakterze majątkowym realizowane przez oświatę. Wg. deklarowanej pomocy finansowej gmin przewiduje się, że w trakcie roku gminy przekażą pomoc finansową na poszczególne drogi w kwocie 4.685.000zł. Do pozyskania jest również rezerwa subwencji na roboty drogowo – mostowe 1.100.000zł, jak też mamy drugą schetynówkę w gminie Juchnowiec na liście rezerwowej i liczymy, że to się uda. Jeśli chodzi o dług publiczny i obsługę długu to przedstawia się on następująco: na dzień 31 grudnia 2010 roku nasze zadłużenie wyniesie 4.765.686zł. Planujemy zwiększenie zadłużenia w roku 2011 o 2.300.000zł. Planujemy spłatę o 2.100.357zł i nasz stan zadłużenia na 31.12.2011 roku prognozowany jest na kwotę 4.965.329zł, co daje wskaźnik zadłużenia 4,3%, natomiast obsługa długu, czyli odsetki, które mamy do zapłacenia to jest kwota 210.000zł. Istotne są zmiany, jakie nas czekają od 1 stycznia 2011 roku, i tak: likwiduje się Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wszystkie dotąd pobierane dochody na fundusz będą stanowiły dochód budżetu. Następnie likwiduje się z dniem 31 grudnia 2010 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Ten zakład zostanie przekształcony w jednostkę budżetową. Likwiduje się gospodarstwa pomocnicze przy DPS w Choroszczy i Jałówce oraz warsztaty szkolne, jako gospodarstwo pomocnicze w ZS w Michałowie. One zostaną włączone do jednostek macierzystych. Likwidacji ulegają rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych i nastąpiło utworzenie z dniem 1 stycznia 2011 roku zakładu budżetowego w dziedzinie sportu w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego „Bukowisko” w Supraślu. Projekt budżetu jest opracowany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kolejność jest taka, że przed uchwaleniem budżetu na rok 2011, wcześniej Rada musi uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową. Tenże projekt budżetu uzyskał opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej”.
            Radna Pani Dorota Rusiłowicz zapytała, czy planowana jest jakaś wspólna inwestycja ciągu komunikacyjnego do Cieliczanki, do realizacji wspólnie z gminą Supraśl.
            Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego potwierdziła, iż jest podpisana umowa partnerstwa z Gminą Supraśl i środki po stronie powiatu są zapisane w projekcie budżetu na 2011 rok.
            Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego projekt budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011, w chwili obecnej przyjęła do wiadomości i dalszych prac w Komisjach.
 
Ad 9
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
            Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok /zał. nr 13/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany, które są przedstawione na dzisiejszej sesji polegają jedynie na przesunięciach planu wydatków pomiędzy różnymi rodzajami wydatków, a głównie przesunięcia pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia. Jest to tzw. porządkowanie budżetu na wnioski dyrektorów jednostek, którzy pewne zaoszczędzone środki na wydatkach chcą przeznaczyć na inne wydatki. W dniu dzisiejszym zostały wyłożone dwa skorygowane załączniki: zał. nr 1 i zał. nr 3. Należało uwzględnić wniosek Dyrektora Ośrodka Wsparcia w Łaźniach o przeniesienie między paragrafami niewielkiej kwoty po to, by wykorzystać dotację z budżetu państwa na finansowanie tego zadania w 100%, a także umożliwić Panu Dyrektorowi wypłacenie skromnej nagrody pracownikom”.
            Pytań i uwag nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/11/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na 2010 rok /zał. nr 14/.
 
Ad 10
            Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
            Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 / zał. nr 15/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Na poprzedniej Sesji była podjęta uchwała Nr I/7/10 o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku. Tak się składa, że jednak zima nam nie odpuszcza i okazało się, że prognozy PZD o możliwości wykonania robót na odcinku Grabówka – Ciasne są niewykonalne. W związku z tym zwiększa się tę kwotę przenosząc do wydatkowania w roku 2011 do kwoty 493.453zł. Drugi przypadek, który zaistniał mimo zawartej umowy i dużego zaangażowania projektantów, jeśli chodzi o opracowanie projektu na realizację wniosku, który został złożony w ramach RPO Województwa Podlaskiego w zakresie rozwoju obiektów turystycznych w Supraślu. Dokumentacja mogłaby być zrealizowana do końca roku i opłacona, ale ze względu na protest, który był złożony przez administrację zakonu, który jest bezpośrednim sąsiadem CE w Supraślu, wszelkie procedury związane z decyzją o lokalizacji muszą być przedłużone. Stąd proponuje się, w ramach wydatków niewygasających umieścić kwotę 47.580 zł z terminem końcowym wydatkowania jej do 30 czerwca 2011 roku. Podjęcie tej uchwały spowoduje to, że utraci moc uchwała, która została podjęta na poprzedniej sesji”.
            Pytań i uwag nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/12/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 /zał. nr 16/.
 
Ad 11
            Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu.
            Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu /zał. nr 17/.
            Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Powiatu należy uporządkować kwestie organizacyjne zawarte w ustawie o samorządzie powiatowym. Między innymi niezbędne jest wskazanie Wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu. W poprzedniej kadencji nie było potrzeby korzystania z takiej uchwały, niemniej jednak należy to uregulować. Pan Wiesław Pusz zaproponował, by wskazanym Wiceprzewodniczącym Rady był Pan Walenty Sic
            Pan Walenty Sic wyraził zgodę do wykonywania powyższych czynności.
            Innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie. Rada Powiatu kandydaturę Pana Walentego Sica przyjęła przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Wobec czego zarządzono głosowanie nad przyjęciem uchwały.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr II/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu /zał. nr 18/.
 
Ad 12
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.
            Pani Teresa Popławska –Główny specjalista ds. pracowniczych Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego /zał. nr 19/.
            Wynagrodzenie Pana Starosty zostało ustalone zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 marca 2009 roku i jest w wysokości dotychczasowej. Wszystkie wartości ujęte w projekcie tejże uchwały są na tym samym poziomie.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/14/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego /zał. nr 20/.
 
Ad 13
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 21/. Wskazał on, iż w wyniku wielu spotkań i konsultacji zaproponowano zwiększenie liczby Komisji stałych o jedną – o nazwie Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu. Pan Sławomir Gołaszewski umotywował potrzebę funkcjonowania takiej Komisji oraz zaproponował zmodyfikowanie nazw innych. Wszystkie te propozycje są zawarte w projekcie uchwały, wobec czego Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.
            Uwag i nowych propozycji nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/15/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 22/.
 
            Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
           
            Po przerwie, Pan Przewodniczący zebrał deklaracje udziału w pracach poszczególnych Komisji. Przypomniał zebranym, iż również w wyniku spotkań, negocjacji i uzgodnień Zarząd Powiatu wraz z Prezydium Rady Powiatu przedstawiają swoją propozycję kandydatów na Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu. Te działania były wynikiem kompromisu i zmierzały do tego by obsady Komisji były zrównoważone, niemniej jednak są jedynie propozycją do dalszej dyskusji.
 
Ad 14
            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 23/. Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych /zał. nr 24/ oraz zaproponował, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Jacek Chrulski.
            Pan Jacek Chrulski wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
            Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła kandydaturę Pana Jacka Chrulskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/16/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 25/.
 
Ad 15
            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 26/. Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych /zał. nr 27/ oraz zaproponował, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Marian Olechnowicz.
            Pan Marian Olechnowicz wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
            Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Budżetu i Finansów nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła kandydaturę Pana Mariana Olechnowicza na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/17/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 28/.
 
Ad 16
            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 29/. Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych /zał. nr 30/ oraz zaproponował, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Jan Kaczan.
            Pan Jan Kaczan wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
            Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Infrastruktury Technicznej nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła kandydaturę Pana Jana Kaczana na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/18/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 31/.
Ad 17
            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 32/. Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych /zał. nr 33/ oraz zaproponował, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Jan Kaczmarek.
            Pan Jan Kaczmarek wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
            Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła kandydaturę Pana Jana Kaczmarka na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/19/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 34/.
 
Ad 18
            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 35/. Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych /zał. nr 36/ oraz zaproponował, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Marek Żmujdzin.
            Pan Marek Żmujdzin wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
            Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Rolnictwa i Środowiska nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła kandydaturę Pana Marka Żmujdzina na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/20/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 37/.
 
Ad 19
            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 38/. Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych /zał. nr 39/ oraz zaproponował, by tejże Komisji przewodniczyła Radna – Pani Dorota Rusiłowicz.
            Pani Dorota Rusiłowicz wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
            Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła kandydaturę Pani Doroty Rusiłowicz na Przewodniczącą Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/21/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 40/.
 
Ad 20
            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 41/. Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych /zał. nr 42/ oraz zaproponował, by tejże Komisji przewodniczyła Radna – Pani Anna Grycuk.
            Pani Anna Grycuk wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
            Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła kandydaturę Pani Anny Grycuk na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/22/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 43/.
 
 
Ad 21
            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 44/. Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych /zał. nr 45/ oraz zaproponował, by tejże Komisji przewodniczyła Radna – Pani Sylwia Rząca.
            Pani Sylwia Rząca wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
            Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła kandydaturę Pani Sylwii Rzący na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/23/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 46/.
            Ogłoszono 60 minutową przerwę w obradach. W tym czasie dzieci z Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” w Wasilkowie zaprezentują przygotowaną przez siebie część artystyczną o tematyce Bożonarodzeniowej.
            Po tym czasie stałe Komisje Rady Powiatu spotkają się, w celu ukonstytuowania się Komisji stałych Rady Powiatu.
 
Ad 22
            Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych o złożeniu przez Pana Wiktora Brzosko rezygnacji z funkcji Radnego Rady Powiatu Białostockiego, w związku z wyborem go na Burmistrza Gminy Łapy /zał. nr 47/. W związku z powyższym został przygotowany stosowny projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego /zał. nr 48/.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr II/24/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego /zał. nr 49/.
            Jednocześnie,    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważniła Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do podpisania pisma w tej sprawie do Komisarza Wyborczego w Białymstoku /zał. nr 50/.
 
Ad 23
            Interpelacje i zapytania Radnych.
            W tym punkcie nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.
 
Ad 24
            Przyjęcie protokołu z obrad I sesji RPB.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż I Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
            Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr I/10 z dnia 2 grudnia 2010 roku.
 
Ad 25
            Sprawy różne.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu Białostockiego:
1)   Pismo Rady Nadzorczej PKS w Siemiatyczach w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Panem Żukowskim /zał. nr 51/,
2)   Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały RPB w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego /zał. nr 52/,
3)   Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie przekazania skargi Pana Aleksandra Krasnowskiego do rozpatrzenia wg. kompetencji /zał. nr 53/.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż wszystkie te sprawy zostaną skierowane do merytorycznych Komisji, celem rozpatrzenia i przedstawienia wniosków Radzie Powiatu na kolejnych obradach.
            W kwestii rozstrzygnięcia nadzorczego kilka słów wyjaśnienia Radnym złożyła Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 
Ad 26
            Zamknięcie obrad II sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady II Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 23 grudnia 2010 roku, o godz. 1249.
 
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-12-2010

Data udostępnienia w BIP: 16-02-2011 09:00

Data modyfikacji informacji: 16-02-2011 09:00