29.06.2023r.

OGŁOSZENIE


Informuję, iż 29 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się LXXVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2022 rok.

4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.

5.Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2022 rok.

6.Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białostockiego uchwale w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok.

7.Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2022 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

8.Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie absolutorium za 2022 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2022 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2022 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 - 2034.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1555B droga 1488B - Dołki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie generalnego remontu drogi powiatowej nr 1494B wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika.

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie.

17.Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

18.Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2021-2022.

19.Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

20.Interpelacje i zapytania Radnych.

21.Przyjęcie protokołu z obrad LXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

22.Sprawy różne.

23.Zamknięcie obrad LXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


Białystok, 19 czerwca 2023 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 20-06-2023 07:54

Data modyfikacji informacji: 20-06-2023 07:54