20.04.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Informuję, iż 20 kwietnia 2023 roku o godz.  1000  odbędzie się LXXVI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad LXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2022 r.
 4. Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022”.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej - informacja PCPRw Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2022 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2023 r.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - informacja z działalności PCPR w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2022 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 – 2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka w 2023 roku, z wyłączeniem zimowego utrzymania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad LXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad LXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

                                Podpisał:

                         Zenon Żukowski

                          Przewodniczacy rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok,   13 kwietnia 2023 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-04-2023

Data udostępnienia w BIP: 13-04-2023 12:11

Data modyfikacji informacji: 13-04-2023 14:24