28.12.2023r

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 28 grudnia 2023 roku o godz. 10.30 odbędzie się LXXXV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LXXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023-2034.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2024 rok
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2034.
8.Podjęcie uchwały w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2024 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie białostockim na lata 2024-2026”
10.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
11.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Białostockiego na lata 2023-2027”
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zagwarantowania w budżecie na rok 2024 środków finansowych na działania edukacyjne, proekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego do roku 2030”
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu oznaczonego nr porządkowym 28 znajdującego się w budynku posadowionym w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2024
19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2024 rok.
20.Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 22 grudnia 2022r do 21 grudnia 2023r.
21.Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od 22 grudnia 2022r do 30 listopada 2023r.
22.Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2023
23.Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2024 rok.
24.Interpelacje i zapytania Radnych.
25.Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
26.Przyjęcie protokołu z obrad LXXXI i LXXXIV nadzwyczajnej sesji oraz LXXXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
27.Sprawy różne.
28.Zamknięcie obrad LXXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok 21.12.2023r 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-12-2023

Data udostępnienia w BIP: 22-12-2023 09:27

Data modyfikacji informacji: 22-12-2023 09:27