Stanowienie aktów prawnych w powiecie

 

stanowieniE  aktów  Prawnych

 

 

1.       Rada Powiatu jako organ kolegialny rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw. Również w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.Rada Powiatu obraduje na sesjach, rozpatrując sprawy znajdujące się w przyjętym porządku obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się proponowany porządek obrad wraz z materiałami, w tym projekty uchwał, które doręcza się Radnym co najmniej na 7 dni przed planowana sesją, zaś projekt budżetu Powiatu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu – na 14 dni. Uchwały Rady  Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

Zbiór  uchwał  Rady  Powiatu

 

2.       Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu, wykonuje uchwały Rady Powiatu oraz  zadania Powiatu należące do kompetencji Zarządu, określone przepisami prawa. Wszystkie sprawy należące do kompetencji  Zarządu Powiatu rozstrzygane są w formie uchwał, a w przypadkach określonych w przepisach prawa  również w formie  postanowień i decyzji.

 

Zbiór  uchwał, postanowień i decyzji  Zarządu Powiatu.

 

 

3.       Starosta wydaje zarządzenia w  sprawach  określonych w przepisach prawa  oraz  w sprawach związanych z bieżącą pracą Starostwa.

 

 

 

 

Akty normatywne

 

Akty normatywne są to akty określające normy postępowania, wydane na podstawie konstytucyjnie lub ustawowo przyznanych uprawnień przez organy państwa lub inne podmioty. np. organy samorządu terytorialnego, skierowane do określonych adresatów.

( Opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999).

 

Warunki ważności aktu normatywnego:

- wydanie aktu przez właściwy organ w przepisanym trybie,

- zgodność wydanego aktu z aktami wyższej rangi,

- promulgacja, czyli ogłoszenie w specjalnym wydawnictwie ( w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, dziennikach urzędowych

  poszczególnych ministrów lub urzędów centralnych, wojewódzkim dzienniku urzędowym ).

 

 

Aktami normatywnymi Powiatu  są w szczególności :

 

Akty prawa miejscowego - uchwały Rady Powiatu, będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze terytorium powiatu, stanowione w szczególności w sprawach :

- wymagających uregulowania w statucie ( Statut Powiatu ),

- porządkowych ( omówione poniżej ),

- szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,

- zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały Rady – zgodnie  ze  Statutem  Powiatu  Białostockiego - może wystąpić:

- co najmniej 19 radnych,

- Przewodniczący Rady,

- Klub Radnych,

- Komisja Rady,

- Zarząd Powiatu.

 

 

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Białostocki.

             

 

      Powiatowe przepisy porządkowe wydawane są przez Radę Powiatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy – w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Powiatowe przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach  określonych w prawie o wykroczeniach. W przypadkach nie cierpiących zwłoki powiatowe przepisy porządkowe może wydać Zarząd Powiatu, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. W razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia Radzie lub odmowy ich zatwierdzenia – tracą moc ( termin utraty mocy obowiązującej określa  w takich przypadkach Rada Powiatu ). Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lub w środkach masowego przekazu. Dniem ogłoszenia przepisów porządkowych jest dzień wskazany w obwieszczeniu.  Przepisy porządkowe podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

      Niektóre Zarządzenia  Starosty  - wydawane w  sprawach określonych w przepisach prawa. 

 

 

 

Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu

 

Zasady opracowywania  projektów  uchwał  kierowanych  przez  Zarząd  Powiatu  pod  obrady  Rady  Powiatu  określają  obowiązujące  przepisy prawa, Statut Powiatu Białostockiego oraz  Regulamin  Organizacyjny Starostwa:

 

1.          projekty uchwał powinny być opracowane w sposób kompleksowy, pozwalający na wszechstronną analizę zagadnień, ich ocenę oraz ustalenie właściwych kierunków i środków działania,

2.          przygotowane przez pracowników Starostwa projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego  oraz  uzgodnieniu  z dotyczącymi  go  komórkami  i  jednostkami  organizacyjnymi,

3.         do projektu uchwały może być dołączone uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia,

 

4.          projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady ( projekty uchwał zgłaszane przez podmioty inne niż Zarząd Powiatu  wymagają zaopiniowania przez Zarząd Powiatu ),

 

5.         podjętym przez Radę Powiatu uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została podjęta, uchwały podpisuje osoba, która przewodniczyła obradom sesji na której podjęto uchwałę, tj. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady,

 

6.          uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał prowadzonym przez Starostę i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady Powiatu,

 

7.         Starosta zobowiązany jest do przedłożenia uchwał Rady Powiatu w ciągu 7 dni od ich podjęcia do organów nadzorczych :

 

- Wojewodzie ( uchwała organu Powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu

  niezwłocznie)

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

a) uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową,

b) uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c) inne uchwały objęte zakresem działania izby.

 

8.          uchwały podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Powiatu  przekazuje do Redakcji Dziennika.


 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Hanna Tołłoczko

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-07-2005

Data udostępnienia w BIP: 28-07-2005 18:26

Data modyfikacji informacji: 09-05-2017 11:17