Jednostki organizacyjne i inspekcje

 

Jednostki organizacyjne

 

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne. O utworzeniu, przekształceniu i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz ich wyposażeniu w majątek rozstrzyga rada powiatu w drodze uchwały. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych powiatu jest starosta.

Status prawny pracowników jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa.

 

Powiatowe służby, inspekcje i straże

 

Starosta Powiatu Białostockiego jest zwierzchnikiem Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego ( PINB ) w zakresie spraw formalnych. W zakresie spraw merytorycznych zwierzchnictwo nad PINB sprawuje administracja rządowa w osobie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Sprawując zwierzchnictwo w swoim zakresie starosta :

   1)   powołuje i odwołuje kierownika PINB - na wniosek  wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

   2)  wykonuje wobec kierownika PINB czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

   3)   zatwierdza programy  działania PINB,

   4)   zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

 

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. Prezydent Białegostoku i Starosta Powiatu Białostockiego utworzyli w drodze porozumienia, zawartego na podstawie upoważnienia ustawowego, wspólną komisję.

 

Wykaz jednostek Powiatu Białostockiego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
http://pcprbialystok.bip.gov.pl

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem
http://bip.caopow.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Rodzinny Dom Dziecka "Uśmiech Anioła" w krasnem

Dom Dziecka w Supraślu
http://bip.dds.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Rodzinny Dom Dziecka w Supraślu

http://bip.rdd.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy
http://bip.dpsch.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
http://bip.dpscz.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Dom Pomocy Społecznej Jawor w Jałówce
http://bip.dpsj.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie
http://bip.dpsu.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach
http://bip.psdsl.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
http://bip.ppppb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach
http://bip.pppl.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
http://ckplapy.biposwiata.pl/

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
http://bip.zsmwl.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

I Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Profilowane w Łapach
http://lo-lapy.biposwiata.pl/

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej
http://bip.zswczb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
http://bip.pinbpb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
http://bip.pzd.bialystok.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
www.bip.gov.pl/index.asp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
http://bip.spzozl.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Hanna Tołłoczko

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-06-2018

Data udostępnienia w BIP: 28-02-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 15-06-2022 14:14