21.09.2021- podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości- ewidencja gruntów i budynków (pełen etat)

KS.210.12.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Alina Wawulska – Bielsk Podlaski

Pani Alina Wawulska spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

                                                                                                                                                  Starosta

                                                                                                                      28.10.2021r. Jan Bolesław Perkowski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KS.210.12.2021OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)


Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie, w przypadku wykształcenia średniego minimum 3-letni staż pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    mile widziane wykształcenie geodezyjne,
b)    mile widziany staż pracy w administracji publicznej w szczególności przy załatwianiu spraw w zakresie geodezji lub staż pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;
c)    mile widziane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2,
d)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej oraz innych przepisów stosowanych w jednostce, związanych z nałożonymi zadaniami ustawowymi, a w szczególności: ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa o pracownikach samorządowych; Prawo geodezyjne i kartograficzne; Kodeks postępowania administracyjnego; Kodeks Cywilny; ustawa ochronie danych osobowych; ustawa o informacji publicznej; rozporządzenie Ministra Rozwoju  Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków; rozporządzenie Ministra Rozwoju  Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września  2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej  klasyfikacji gruntów; rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z 28 lipca 2020 roku w sprawie wzoru wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu  wydawania licencji, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
e)    znajomość oprogramowania Ośrodek, EWOPIS, EWMAPA w zakresie aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
f)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku;
g)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE;
h)    samodzielność, sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań starosty w zakresie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności:
•    wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
•    prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
•    sporządzanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie złożonych wniosków,
•    sporządzanie kopii map i kopii dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosków osób i jednostek uprawnionych do pozyskania informacji w tym zakresie,
•    obsługa interesantów w zakresie udzielania informacji o ewidencji gruntów i budynków poprzez wykonanie wypisów, kopii map i innych  dokumentów,
•    naliczanie opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
•    przygotowywanie projektów wyjaśnień rozbieżności pomiędzy zapisem w operacie ewidencji gruntów i  budynków,  a zapisem wykazanym w tytule własności nieruchomości,
•    obsługa rzeczoznawców majątkowych oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego poprzez udostępnianie stosownej dokumentacji.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy- w przypadku wykształcenia średniego – (poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata),
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, reprezentowane przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97
Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu: 85 740 39 97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
Uprawnienia:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b)    art. 221 Kodeksu pracy, oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: Pani/ Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości- ewidencja gruntów i budynków” w terminie do dnia 1 października 2021  roku (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

                               
                                                                Starosta

                                                                     21.09.2021      Jan Bolesław Perkowski

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego

Data wytworzenia: 2021-09-21

Wprowadzający: Małgorzata Nowik

Data modyfikacji: 2021-10-28

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data publikacji: 2021-09-21