18.10.2021 - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (pełen etat) (zakończony)

 KS.210.13.2021        

 

   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko inspektora

w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (1 etat)

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

 Małgorzata Szerenos – Białystok

 

Pani Małgorzata Szerenos spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

                                                                                                                                                                                        Starosta

                                                                                                                                                   23.11.2021r.    Jan Bolesław Perkowski

                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KS.210.13.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego  (1 etat)

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

 Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:

 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 5-letni staż pracy).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c) praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych  z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d) znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (w zakresie współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi), ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (w zakresie aptek ogólnodostępnych), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

e) mile widziany staż pracy w administracji publicznej,

f) sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

 

  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a) sprawowanie nadzoru nad SP ZOZ w Łapach w zakresie realizacji zadań statutowych, poziomu i dostępności udzielanych świadczeń oraz gospodarowania mieniem,

b) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z powoływaniem i funkcjonowaniem Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,

c) przygotowywanie oraz realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych,

d) przygotowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,

e) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ustaleniem rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego,

f) prowadzenie zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną,

g) przygotowywanie wniosków mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w tym z udziałem środków UE,

h) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym przygotowanie projektów uchwał i umów dotyczących udzielania dotacji.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c) praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku,

d) godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

 

   5.  Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy (potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

f) ewentualne referencje i opinie (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

 

   6.  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu 85 740-39-97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
 4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
 6. Uprawnienia:

        a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

        b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

        c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

        d) prawo do usunięcia danych osobowych,

       - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

         a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

         b) art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

         c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

    9. Informacje o wymogu podania danych: Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne,

       brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.

 1. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2,  kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego'' w terminie do dnia 03 listopada 2021 roku  (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz.1282)”.

                                                                                                                            

  

                                                                                                                                                                        Starosta

 

                                                                                                                                                                Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Beata Pona

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-10-2021

Data udostępnienia w BIP: 18-10-2021 11:04

Data modyfikacji informacji: 23-11-2021 12:29