10.03.2021- główny księgowy w Rodzinnym Domu Dziecka "Uśmiech Anioła" w Krasnem (1/4 etatu)(zakończony)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
głównego księgowego  (1/4 etatu)
w Rodzinnym Domu Dziecka „Uśmiecha Anioła” w Krasnem
 
Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:
 
Krzysztof Żukowski, zam. Wasilków
 
 Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Kandydat wykazał się dużą wiedzą z zakresu finansów publicznych i rachunkowości oraz innych zagadnień związanych z naborem na ww. stanowisko, wykazał się niezbędnym doświadczeniem zawodowym,  co uzasadnia wybór do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
 

 
29.03.2021r.                     Grażyna Zimnoch

                                        Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka

                                                                                                „Uśmiech Anioła” w Krasnem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY


Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego  (1/4 etatu)


I.    Nazwa i adres jednostki
Rodzinny Dom Dziecka „Uśmiech Anioła”
Krasne 3/1
16 -060 Zabłudów

II.    Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące wymagania:
1.    posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4.    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
5.    spełnia jeden z poniższych warunków:
a.    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b.    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
c.    jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d.    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

III.    Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
2.    Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
3.    Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy.
4.    Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych.
5.    Podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
6.    Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym w programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych.
7.    Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
8.    Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
9.     Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
10.     Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

IV.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Rodzinnego Domu Dziecka.
3.    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4.    Opracowywanie budżetu i sprawozdawczości.
5.    Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych.
6.    Wykonywanie innych nie wymienionych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

V.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca na ¼ etatu w Rodzinnym Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem, Krasne 3/1, 16-060 Zabłudów;
2. Praca wymagająca odporności na stres, podejmowania decyzji, kontaktów z instytucjami publicznymi;
3. Praca w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w budynku znajdują się bariery architektoniczne.


VI.    Wymagane dokumenty:
1. życiorys (Curriculum Vitae),
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata,
4.    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5.    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6.    oświadczenie, że kandydat posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
7.    opinie i referencje potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata.


VII.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
-    Administrator danych i kontakt do niego: Rodzinny Dom Dziecka „Uśmiech  Anioła” w Krasnem reprezentowany przez Panią Grażynę Zimnoch, Krasne 3/1, 16-060 Zabłudów,  tel. 85 7177135.
-    Kontakt do inspektora Ochrony Danych Osobowych
adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
nr telefonu 85 740-39-97 lub 798 420 223.
pisemnie na adres siedziby Administratora.
-    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
-    Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
-    Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”
-    Uprawnienia:
•    Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
•    Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
-    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą tez profilowane.

Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem, sekretariat lub pocztą na adres – Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem, Krasne 3/1, 16-060 Zabłudów, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy głównego księgowego w Rodzinnym Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem (1/4 etatu)” w terminie do dnia 22 marca 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl), na tablicy ogłoszeń Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
                                      

 

                                                                                             Grażyna Zimnoch

                                       10.03.2021r.     Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka

                                                                                                „Uśmiech Anioła” w Krasnem

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Grażyna Zimnoch- Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka "Usmiech Anioła w Krasnem

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 10-03-2021 10:13

Data modyfikacji informacji: 30-03-2021 15:26