07.12.2021 - podinspektor w Wydziale Komunikacji (2 etaty)

KS.210.17.2021        

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko podinspektora

w Wydziale Komunikacji (2 etaty)

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane następujące osoby:

 

 Paulina Górska – Gąsówka-Oleksin

Mariusz Grycuk - Zaścianki

 

 

Wyżej wymienione osoby spełniły wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazały się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko,     co uzasadnia wybór tych kandydatów do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji.

 

 

                                                                                                                                                                                            Starosta

                                                                                                                                                      30.12.2021r.    Jan Bolesław Perkowski

           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

KS.210.17.2021

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Komunikacji (2 etaty)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c) praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d) znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów  oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

e) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

f) sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów i innych określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:

a) obsługa archiwum rejestracji pojazdów,

b) rejestracja pojazdów,

c) wyrejestrowywanie pojazdów,

d) wprowadzanie do systemu informatycznego zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdów,

e) udzielanie informacji w zakresie dokumentów i opłat niezbędnych do rejestracji pojazdów,

f) wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów,

g) prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami dotyczących rejestracji pojazdów,

h) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c) praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku,

d) godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – w przypadku wykształcenia średniego - (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

f) ewentualne referencje i opinie (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

 

 1. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu 85 740-39-97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
 4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
 6. Uprawnienia:

        a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

        b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

        c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

        d) prawo do usunięcia danych osobowych,

       - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

      a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

      b) art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

      c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

     9. Informacje o wymogu podania danych: Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne,

     brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.

     10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2,  kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji'' w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku  (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz.1282 z późn. zm.)”.

                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                        Wicestarosta

 

                                                                                                                                                   07.12.2021r.  w/z Roman Czepe

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: w/z Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Beata Pona

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-12-2021

Data udostępnienia w BIP: 07-12-2021 13:24

Data modyfikacji informacji: 30-12-2021 12:21