11.05.2021- dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce (zakończony)

KS.2111.5.2021    


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w JałówceW wyniku zakończenia procedury naboru przeprowadzonej przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą nr 661/2021 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce oraz Regulaminu Komisji Konkursowej i powołania jej składu na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:


Anna Giesko, zam. Zabłudów


Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju jednostki została oceniona pozytywnie, kandydatka wykazała się dużą wiedzą związaną z tematyką pomocy społecznej, zasadami funkcjonowania jednostek administracji publicznej oraz zadaniami samorządu powiatowego, posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowisku objętym konkursem. Powyższe uzasadnia wybór Komisji.Starosta

Jan Bolesław Perkowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 661/2021
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 11 maja 2021 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PRACY

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce


I.    Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe;
2)    specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej;
3)    co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
4)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    nie orzeczono wobec kandydata zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
6)    kandydat jest zdolny do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
7)    obywatelstwo polskie (zgodnie z art. 5 ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej);
8)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
9)    nieposzlakowana opinia.

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu powiatowego,  ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,   ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, postępowania administracyjnego;
2)    przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce;  
3)    samodzielność w podejmowaniu decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania zespołem;
4)    komunikatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    merytoryczne i formalne podejmowanie rozstrzygnięć i decyzji związanych z funkcjonowaniem jednostki;
3)    wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w jednostce oraz prowadzenie polityki kadrowej;
4)    zarządzanie mieniem jednostki;
5)    prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz
związanych z planowaniem wydatków budżetowych;
6)    utrzymywanie właściwego stanu technicznego obiektów, zapewniając właściwe warunki mieszkalne, sanitarne i bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
7)    właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przydzielonych jednostkom funduszy z przestrzeganiem zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej;
8)    współpraca z zarządem powiatu i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi.


IV.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, ul. Leśna 11, 16-050 Jałówka;
2)    praca wymagająca dużej odporności na stres, zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania decyzji, kontaktów z instytucjami publicznymi;
3)    praca w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

V.    Wymagane dokumenty:


1)    życiorys (Curriculum Vitae),
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie i specjalizację - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy - poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata,
5)    oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)    oświadczenie, że kandydat korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada obywatelstwo polskie,
7)    oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
8)    aktualne zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiące od dnia wydania) potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora placówki pomocy społecznej,
9)    opinie i referencje potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata,
10)    koncepcja funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
11)    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

VI.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail:
 m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu do kontaktu z kandydatem osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2-  kancelaria ogólna lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce” w terminie do dnia 24 maja 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl), na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-06-2021

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2021 14:35

Data modyfikacji informacji: 17-06-2021 13:37