02.02.2021- dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu (1/4 etatu)(zakończony)

KS.2111.2.2021    


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu
(1/4 etatu)
W wyniku zakończenia procedury naboru przeprowadzonej przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą nr 579/2021 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 lutego 2021 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko pracy Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu – powiatowej jednostki organizacyjnej oraz Regulaminu Komisji Konkursowej i powołania jej składu na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:


Katarzyna Karczewska, zam. Supraśl

Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju jednostki została oceniona pozytywnie, kandydatka wykazała się dużą wiedzą związaną z tematyką pieczy zastępczej, zasadami funkcjonowania jednostek administracji publicznej oraz zadaniami samorządu powiatowego, posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowisku objętym konkursem. Powyższe uzasadnia wybór Komisji.


    Starosta

                                Jan Bolesław Perkowski
23.02.2021 r.***********************************************************************************************************************************************************************************

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 579/2021
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 02 lutego 2021 r.  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu- powiatowej jednostki organizacyjnej
(1/4  etatu)

 


Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

I.    Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
2)    posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy;
3)    posiadanie świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny;
4)    posiadanie pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora;  
5)    kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
6)    wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
7)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)    kandydat jest zdolny do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
9)    obywatelstwo polskie (zgodnie z art. 5 ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
10)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
11)    posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    preferowany tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
2)    preferowany 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
3)    preferowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
4)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu powiatowego,  ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, postępowania administracyjnego;
5)    przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu;
6)    samodzielność w podejmowaniu decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania zespołem;
7)    komunikatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    kierowanie placówką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    merytoryczne i formalne podejmowanie rozstrzygnięć i decyzji związanych z funkcjonowaniem placówki;
3)    wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w jednostce oraz prowadzenie polityki kadrowej;
4)    zarządzanie mieniem placówki;
5)    prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz
związanych z planowaniem wydatków budżetowych;
6)    utrzymywanie właściwego stanu technicznego obiektów, zapewniając właściwe warunki mieszkalne, sanitarne i bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
7)    właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przydzielonych jednostkom funduszy z przestrzeganiem zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej;
8)    współpraca z zarządem powiatu i jednostkami organizacyjnymi pieczy zastępczej i pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi.

IV.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)    praca na ¼ etatu w Rodzinnym Domu Dziecka w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 17a, 16-030 Supraśl;
2)    praca wymagająca dużej odporności na stres, zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania decyzji , kontaktów z instytucjami publicznymi;
3)    praca w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w budynku znajdują się bariery architektoniczne.

V.    Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (Curriculum Vitae),
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy – potwierdzonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata,
5)    kopia świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny- potwierdzona  klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata;
6)    opinia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotycząca predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora;
7)    oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
8)    oświadczenie kandydata dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego lub oświadczenie
o braku zobowiązania do wypełnienia obowiązku alimentacyjnego,
9)    oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)    oświadczenie, że kandydat korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada obywatelstwo polskie,
11)    oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
12)    aktualne zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiące od dnia wydania) potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
13)    opinie i referencje potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata,
14)    koncepcja funkcjonowania i rozwoju Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu.

VI.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1.  Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, reprezentowane przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu: 85 740 39 97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
6. Uprawnienia:
a.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d.    prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6    Podstawa prawna przetwarzania danych:
a.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b.    art. 221 Kodeksu pracy, oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
8. Informacje o wymogu podania danych: Pani/ Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
9. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


VII.    Pozostałe informacje:

Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu do kontaktu oraz adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 1 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Supraślu” w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl), na tablicy ogłoszeń Domu Dziecka w Supraślu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2021 19:56

Data modyfikacji informacji: 23-02-2021 15:13