09.02.2021- podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (pełen etat)(zakończony)

KS.210.3.2021    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (1 etat)Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:Zuzanna Patrycja Jaśkiewicz, zam. BiałystokWw. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się wiedzą z zakresu wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko.  Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko objęte konkursem.


               Starosta

        30.03.2021r.   Jan Bolesław Perkowski


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KS.210.3.2021OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
-  podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji


Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
 
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi o stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie: wyższe lub średnie,
f)    w przypadku wykształcenia średniego 3 lata stażu pracy.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych.
b)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
c)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE, obsługa programów graficznych,
d)    mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w zakresie działalności kulturalnej, kultury fizycznej, turystyki, sportu i promocji.
 
3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
a)    Opracowywanie z wykorzystaniem programów graficznych materiałów promocyjnych, filmów dotyczących powiatu białostockiego;
b)    Prowadzenie spraw dotyczących promocji i turystyki powiatu białostockiego;
c)    Prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną;
d)    Organizowanie wystaw i prezentacji promujących atrakcje turystyczne powiatu białostockiego;
e)    Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem projektów oraz udziałem w programach w zakresie kultury, sportu, turystyki i promocji;
f)    Organizowanie i udział w targach, wystawach dotyczących kultury, sportu, turystyki i promocji;
g)    Przygotowywanie dokumentacji oraz rozliczanie środków finansowych związanych z realizacją zadań, zgodnie z planem wydatków budżetowych określonych w budżecie powiatu.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.


5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy- w przypadku wykształcenia średniego (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.


6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1.  Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, reprezentowane przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu: 85 740 39 97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
6. Uprawnienia:
a.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d.    prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b.    art. 221 Kodeksu pracy, oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
9. Informacje o wymogu podania danych: Pani/ Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji” w  terminie do dnia 22 lutego 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).


                                
                                                              Starosta

                                     09.02.2021        Jan Bolesław Perkowski
                                
                

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 09-02-2021 11:20

Data modyfikacji informacji: 30-03-2021 15:08