10.03.2021- kierownik działu administracyjno-kadrowego i obsługi w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem (0,75 etatu)(zakończony)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

kierownika działu administracyjno-kadrowego i obsługi  (3/4 etatu)

Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

Katarzyna Kużel, zam. Białystok

 

 Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Kandydatka wykazała się dużą wiedzą z zakresu prawa pracy i prawa samorządowego oraz innych zagadnień związanych z naborem na ww. stanowisko, wykazała się niezbędnym doświadczeniem zawodowym,  co uzasadnia wybór do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

 

29.03.2021r.                                               Grażyna Zimnoch

  Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi
                                                                                                                                 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
                                                                                                                                im. Janusza Korczaka w Krasnem

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY


Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem
ogłasza nabór na stanowisko pracy kierownika działu administracyjno-kadrowego i obsługi
(3/4 etatu)I Nazwa jednostki:
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem
Krasne 3
16-060 Zabłudów

II Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie wyższe,
2.    staż pracy minimum 4-lata,
3.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5.    nieposzlakowana opinia


III Wymagania dodatkowe:
1.    znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa samorządowego, KPA, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
2.    mile widziane wykształcenie na kierunku administracja, prawo oraz doświadczenie na stanowisku administracyjno-kadrowym,
3.    umiejętność organizacji pracy i zarządzania pracownikami,
4.    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,
5.    odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

IV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Nadzorowanie pracy podległych pracowników.
2.    Sporządzanie harmonogramów pracy.
3.    Prowadzenie dokumentacji z zakresu praktyk studenckich, zawodowych.
4.    Prowadzenie dokumentacji i spraw pracowniczych wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenie czasu pracy.
5.    Tworzenie wewnętrznych procedur, regulaminów, zarządzeń.
6.    Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, sporządzanie deklaracji do GUS, PFRON.
7.    Prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelarii.

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Praca w wymiarze 3/4 etatu w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 3, 16-060 Zabłudów,
2.    Praca wymagająca odporności na stres, podejmowania decyzji, kontaktów z instytucjami publicznymi.
3.    Praca w budynku nie przystosowanych ruchowo, w budynku znajdują się bariery architektoniczne.

VI Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
2.    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
3.    kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4.    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
5.    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
6.    ewentualne referencje i opinie,
7.    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

VII Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
-    Administrator danych i kontakt do niego: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem reprezentowane przez Panią Grażynę Zimnoch, Krasne 3, 16-060 Zabłudów, tel. 85 7177135.
-    Kontakt do inspektora Ochrony Danych Osobowych
adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
nr telefonu 85 740-39-97 lub 798 420 223.
pisemnie na adres siedziby Administratora.
-    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
-    Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
-    Okres przechowywania danych; okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”
-    Uprawnienia:
•    Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
•    Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
-    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, sekretariat lub pocztą na adres - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 3, 16-060 Zabłudów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy kierownika działu administracyjno-kadrowego i obsługi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem"  w terminie do dnia 23.03.2021r. (liczy się data stempla pocztowego).


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (www.bip.bialystok.wrotapodlasia.pl), na tablicy ogłoszeń Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282).


                                                                                                                                                                                                                                                    Grażyna Zimnoch

    10.03.2021r.      Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi
                                                                                                                                 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
                                                                                                                                im. Janusza Korczaka w Krasnem


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Grażyna-Zimnoch- dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. janusza Korczaka w Krasnem

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 10-03-2021 10:01

Data modyfikacji informacji: 30-03-2021 15:23