Protokół Nr 93 z dnia 21 maja 2020 roku

RP.0022.93.2020

Protokół Nr 93/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 21 maja 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 21 maja 2020 roku,o godz. 1700  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu. /zał. nr 1/

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020. (378/2020)

3.Podpisanie pisma skierowanego do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącego zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429B Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”.

4.Podpisanie rozliczenia dotacji przekazanej Powiatowi Monieckiemu dotyczącego realizacji zadań majątkowych w zakresie gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego (w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do gaszenia pożaru).

5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku oraz innych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. (379/2020)

6.Sprawy różne.

Ad1. Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020. (378/2020)       

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.  /zał. nr 2/

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 855 złotych, zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 334 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 378/2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020. /zał. nr 3/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Podpisanie pisma skierowanego do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącego zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429B Grabówka – Ciasne (gm. Supraśl)”.     

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pismo. /zał. nr 4/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad4.Podpisanie rozliczenia dotacji przekazanej Powiatowi Monieckiemu dotyczącego realizacji zadań majątkowych w zakresie gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego (w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do gaszenia pożaru).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem rozliczenia. /zał. nr 5/

Wyjaśnił, że dotacja w wysokości 20 000 złotych została prawidłowo wykorzystana i rozliczona.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. rozliczenie. /zał. nr 6/

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku oraz innych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. (379/2020)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.  /zał. nr 7/

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 379/2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku oraz innych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. /zał. nr 8/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad6.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 28-05-2020 11:09

Data modyfikacji informacji: 28-05-2020 11:09