Protokół Nr 84 z dnia 6 kwietnia 2020 roku

RP.0022.84.2020

Protokół Nr 84/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 6 kwietnia 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 6 kwietnia 2020 roku, o godz. 1200  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu. /zał. nr 1/

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podpisanie porozumienia z Wojewodą Podlaskim dotyczącego dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.

3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020, kierowanego pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

4.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok, kierowanego pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

5.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok, kierowanego pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

6.Podpisanie wniosku o zwołanie XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

7.Sprawy różne.

Ad1. Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Podpisanie porozumienia z Wojewodą Podlaskim dotyczącego dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z porozumieniem.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i udzielił upoważnienia Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego oraz Panu Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego do podpisania  ww. porozumienia. /zał. nr 2/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020, kierowanego pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 i postanowił skierować go pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad4.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok, kierowanego pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok i postanowił skierować go pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad5.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok, kierowanego pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok i postanowił skierować go pod obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad6.Podpisanie wniosku o zwołanie XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z wnioskiem.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał wniosek dotyczący zwołania XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego. /zał. nr 3/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Sekretarz Powiatu.

Ad7.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 08-04-2020 14:16

Data modyfikacji informacji: 08-04-2020 14:16