Protokół Nr 122 z dnia 12 listopada 2020 roku

RP.0022.122.2020

Protokół Nr 122/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 12 listopada 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 12 listopada 2020 roku, o godz. 1400  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 509/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego. (511/2020)

3.Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok. (512/2020)

4.Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 – 2034. (513/2020)

5.Sprawy różne.

Ad2.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 509/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego. (511/2020)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 2).

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła, że w Uchwale nr 509/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego wprowadza się następujące zmiany: dotychczasową treść  § 1 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Dofinansowania do projektów, o których mowa w ust. 1 udziela Województwo Podlaskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku”. Po § 1, dodaje się § 1a w brzmieniu: „1a. Ustanowienie hipoteki określonej w  § 1 nastąpi na rzecz Województwa Podlaskiego – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.” Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu w osobach: Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego oraz Jan Gradkowski – Członek Zarządu.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 511/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku zmieniającej Uchwałę nr 509/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego (zał. nr 3).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad3.Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok. (512/2020)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 4).

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła szczegółowo projekt budżetu Powiatu na 2021 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 512/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2021 rok (zał. nr 5).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad4.Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 – 2034. (513/2020)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 6).

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła szczegółowo projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 513/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021-2034 (zał. nr 7).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad5.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.


Protokołowała:
Renata Zimnoch


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu, Jan Gradkowski - Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-11-2020

Data udostępnienia w BIP: 20-11-2020 12:44

Data modyfikacji informacji: 20-11-2020 12:44